nepodcenujte udrzbu komina
Galéria (5)

Nepodceňujte údržbu komína

V uplynulých rokoch sme zaznamenali zvýšený počet požiarov v rodinných domoch a obytných budovách. Častou príčinou týchto neraz tragických udalostí je zanedbaný komín.

Galéria

dom ,komín
komín
komín
Podľa skúsenosti hasičov by zodpovednejší prístup občanov ku kontrole a čisteniu komína mohol predísť až 90 % požiarov. Kameňom úrazu je nevedomosť majiteľa o jeho povinnosti v súvislosti so starostlivosťou o komín. Najmä majitelia rodinných domov, ktorí na vykurovanie a prípravu teplej vody začali používať tuhé palivo, nie sú si vedomí toho, že by po tejto zmene mali svoje komíny čistiť a kontrolovať častejšie. Trend prechodu na tuhé palivo je pritom v tomto období veľmi výrazný. V čase plynofikácie ľudia masovo prechádzali z kúrenia pevným palivom na plyn, ktorý vtedy ponúkal viac komfortu za prijateľnú cenu, dnes je tendencia skôr opačná. V snahe ušetriť náklady na plyn, ktorého cena z roka na rok stúpa, čoraz viac ľudí hľadá alternatívu vo vykurovaní pevným palivom. Obľube sa tešia kotly na spaľovanie biomasy, ako aj kachle a kozuby, v ktorých možno počas zimných mesiacov spaľovať dostupné drevo. Táto situácia však so sebou prináša aj väčšie riziko, ktoré sa v uplynulých rokoch premietlo do zvýšeného počtu požiarov rodinných domov. Nánosy sadzí zhoršujú ťah komína a zvyšujú riziko požiaru. Ak je nános sadzí hrubší než 30 mm, stáva sa táto vrstva horľavou a vzniká komínový požiar. Teplota v ňom stúpne až na 1 200 °C, čo môže viesť k popraskaniu muriva. Do interiéru môžu prenikať spaliny a okolie komína môže dosiahnuť teplotu až 150 °C. Pri tejto teplote veľmi ľahko dochádza k vznieteniu suchého dreva či iných materiálov v okolí komína a vniká požiar.

Intervaly kontrol určuje zákon

Aby komín fungoval bezpečne a spoľahlivo, je nevyhnutné zabezpečiť jeho pravidelné čistenie od sadzí. Za dobrý stav komína, jeho pravidelné čistenie a revízie zodpovedá majiteľ, resp. prevádzkovateľ budovy. Podľa vyhlášky č. 401/2007 Z. z. Ministerstva vnútra SR sa musí prevádzkovateľ postarať o pravidelnú odbornú revíziu komína v zákonom stanovených intervaloch:
• Komíny pripojené na spotrebiče s tuhým alebo tekutým palivom s tepelným výkonom do 50 kW je nutné čistiť a kontrolovať každé 4 mesiace.
• Pri plynových spotrebičoch s rovnakým výkonom je to 6 mesiacov, ak ide o komín bez vložky, a 12 mesiacov, ak ide o komín s vložkou.
• Komíny v občasne využívaných budovách, napr. rekreačných chatách, treba čistiť a kontrolovať aspoň raz za 2 roky.
• Pri spotrebičoch na tuhé palivá, ktorých celkový tepelný výkon presahuje 50 kW, je nutné čistenie a revíziu vykonávať každé 2 mesiace.
• Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, sa musí počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.
• Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je stanovená lehota, sa nemusí kontrolovať a čistiť až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky, ale pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína. Takisto spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených výrobcom (mali by byť uvedené v dokumentácii k spotrebiču; ak takáto lehota nie je v dokumentácii určená alebo dokumentácia chýba, musí sa čistiť v rovnakých lehotách ako komín).
Revízia komína, pri ktorej sa posudzuje stavebná časť, funkčnosť, bezpečná prevádzka a odvod spalín do voľného ovzdušia, je nevyhnutná aj pri kolaudácii novostavby, po oprave alebo rekonštrukcii stavby a aj pred pripojením spotrebiča, resp. po jeho výmene.
Pri stavbe, oprave alebo rekonštrukcii spalinovej cesty musia byť dodržané normy (základnými normami sú MV SR 401/2007 Z. z. a STN EN 1443). Za spalinovú cestu sa pritom považuje celý úsek od spalinového hrdla spotrebiča po ústie komína a posudzuje sa vrátane pripojenia spotrebiča a jeho nadimenzovania.

Čo je úlohou kominára?
Kontrolu komína musí vykonávať odborne spôsobilá osoba: kominár – revízny technik, ktorý má na vykonávanie tejto činnosti oprávnenie, napr. živnostenský list. Zaistenie periodických prehliadok v zodpovedajúcich termínoch možno zabezpečiť aj zmluvou o dielo. Za vykonanie revízie a vydanie potvrdenia si kominári obvykle účtujú sumu približne 33 eur. Výsledná cena však závisí aj od náročnosti úkonu, vzdialenosti, ktorú musí za danou objednávkou prejsť, či počtu komínov, ktoré môže v danej lokalite skontrolovať.
V zmysle vyhlášky 95/2004 Z. z. úlohou kominára počas revízie nie je len čistenie komína, resp. kontrola, či je vyčistený, ale aj posúdenie stavu jeho konštrukcie, dymovodu a spotrebičov z hľadiska požiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie dymovej cesty. Kominár posudzuje umiestnenie horľavých materiálov a predmetov v nadväznosti na konštrukcie komínov, dymovodov a palivových spotrebičov a kontroluje, či je zabezpečený voľný a bezpečný prístup ku komínu a miestam, odkiaľ ho možno čistiť.
Pozornosť si zaslúži najmä samotná konštrukcia komína, ktorú môže poškodiť pohyb stavby v dôsledku sadania budovy, pohybu podložia či slabých zemetrasení alebo dlhodobé pôsobenie poveternostných vplyvov. Materiál môže byť oslabený opotrebovaním, vplyvom tepla a chemických látok obsiahnutých v spalinách. Medzi problémy starších a menej kvalitných komínov patria horší ťah, nedostačujúce tepelnoizolačné vlastnosti a citlivosť na vlhkosť. Staré komíny sú náchylné na tvorbu trhlín ako dôsledok vysokých teplotných rozdielov, ktoré v komíne vznikajú. Práve na ne si treba dávať pozor, pretože cez ne by mohli do miestnosti prenikať jedovaté spaliny, najmä oxid uhoľnatý. Na správnu funkčnosť komína má vplyv aj spôsob napojenia spotrebiča na komín, správne dosadajúce dvierka na čistiacom otvore alebo strieška, ktorá komín chráni pred snehom, dažďom i rôznymi nečistotami. Aby kominár mohol dôkladne a zodpovedne vykonať svoju prácu pri revízii komína, musí mať zabezpečený prístup do priestorov bezprostredne súvisiacich s komínom, čiže do miestnosti, kde sú umiestnené komínové dvierka, prístup na strechu aj na komín.
Vhodné obdobie na vyčistenie a realizáciu celkovej revízie komína je jar, hneď po ukončení vykurovacej sezóny, prípadne leto. Nová vykurovacia sezóna vás tak nezaskočí nepripravených. Navyše, v prípade, že kontrola odhalí poškodenie, budete mať na odstránenie tohto nedostatku dosť času. Za nevykonanie kontroly komína alebo za nedodržanie lehôt môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor, čiže hasiči, uložiť pokutu do výšky 100 €. V prípade požiaru bude, pravdaže, potvrdenie o vykonaní revízie komína vyžadovať aj poisťovňa. Ak sa poškodený nemôže takýmto dokladom preukázať, nemôže rátať s vyplatením náhrady škody. Navyše, keď sa zistí, že príčinou vzniku požiaru bol zlý technický stav komínového telesa, hasiči alebo záchranári môžu aj fyzickej osobe stanoviť pokutu až do výšky 330 €.

Kedy je nutné vložkovanie komína?

Pri rekonštrukcii či modernizácii budov sa často v záujme zabezpečenia vyššej energetickej efektívnosti, obnovuje aj vykurovací systém a vymieňajú vykurovacie kotly či iné palivové spotrebiče za novšie modely. Moderné spotrebiče na všetky druhy palív však kladú vysoké nároky práve na odťah spalín. Z toho dôvodu je v mnohých prípadoch nevyhnutná renovácia komína vyvložkovaním. Okrem prípadov, keď komínový prieduch nezodpovedá platným predpisom alebo keď pôvodná vložka už neplní svoj účel, potrebu vyvložkovania komína indikujú aj také nedostatky, ako zlý ťah komína, kondenzát prenikajúci do stien komínového telesa, citeľný zápach spalín v interiéri. Vložkovanie komínov sa realizuje rôznymi typmi vložiek (antikoro, plast, keramika) – závisí od stavu komínového telesa a požiadaviek pripojovacieho spotrebiča. Pri určovaní vhodného materiálu pre komínovú vložku hrá veľkú rolu aj nenasiakavosť a odolnosť komína proti vlhkosti. Jednovrstvové komíny vstavané v domácej i občianskej výstavbe možno rekonštruovať pre spotrebiče na plynné, kvapalné a tuhé palivá dodatočným vyvložkovaním komínovou vložkou z materiálu, ktorý spĺňa podmienky ČSN MV SR 401/2007 Z. z. a STN EN 1443. Vložkovaniu komína musí predchádzať prehliadka komínového plášťa. Pri väčšom poškodení komínové teleso treba pred vyvložkovaním opraviť. Súčasťou prehliadky komínov je (najmä pri vyššej bytovej zástavbe) kontrola, či do komínového prieduchu nie je zapojený iný spotrebič. Komínovou sondou, prípadne kamerou sa realizuje kontrola veľkosti a tvaru prieduchu. Vložka sa spúšťa do komínového telesa, do ktorého sú len vybúrané montážne otvory na osadenie tvaroviek.

Text: Ing. arch. Anna Pálfiová
Foto: Schiedel, isifa.com, Icopal
Zdroj: Všetko o úsporách energie, 2011, JAGA GROUP, s.r.o.
–>

 1. Eskimacikr says:

  kým napíšete , že kto má vykonávať kontroly komínov, bolo by vhodné aby ste si najprv pozreli príslušnú legislatívu a dospeli by ste k záveru, že nie vždy kontrolu musí robiť kominár!!!!Najzávažnejšou a podstatnou zmenou je, že kontrolu a čistenie komínov nemusí vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou. Táto zmena platí pre právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a fyzické osoby. Povinnosť zabezpečovania preskúšania komína osobou s odbornou spôsobilosťou ostáva v platnosti pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína.Inak si kontrolu komína môže zabezpečovať každý sám, lebo právny predpis neurčuje, že KTO to ma robiť kontrolu komínov, ale iba že ma mať potrebné náradie.odporúčam pozrieť:zákon 314/2001 §4vyhl. 401/2007

  1. Kasisa says:

   a aj poistovna ti uzna takuto samokontrolu???

   1. Luna says:

    Neuzna. Teda urcite nie do plnej vysky. Cistenie si sice moze vykonat sam, ale pre poistovnu potrebuje reviznu spravu od kominara.

   2. Mino says:

    Poistovna nepotreuje reviznu spravu. Nemylte si reviznu spravu a formular o cisteni a kontrole komina. Reviznu spravu potrebujete ked je zasah do stavby. To znamena po vlozkovani, pri vymene vlozky za druhu, pri kolaudaci domu…atd. cistenie a kontrola kominov je doklad od kominara ktory by nemal byt starsi ako 4,6,12 mesiacov v zavyslosti od kW spotrebica ktory je na dany komin pripojeny. Aspon tak mi chalani z http://www.kominarbb.sk povedali. Ludia sa milne domnievaju ze kazdorocne potrebuju po cisteni reviziu ktora stoji 50-100€. To je mylna informacia. Ludia potrebuju len doklad o tom ze komin bol cisteny. A to potrebuju ci v pripade kontroly od obce (poziarna preventivna kontrola, alebo pre poistovnu v pripade poziaru) kominar si nechava kopiu. Cize ak Vam zhori barak (aj s dokladom o cisteni) tak Vam ju pre poistne plnenie zdarma vyda, aby ste mali doklad ze komin cisteny bol sposobilou osobou ktora ma na to skolu. To ze vy si cistite sam a ze ak Vam zhori barak a vy nebudete mat doklad je uz Vas problem, ale ak sa preukaze ze ste nemali cisteny komin kominarom verte mi ku poistnemu plneniu nedojde na 100%. A co je dalsia vec ak sa tak stane a zisti sa ze ste nemali komin cisteny a ste v zastavanej oblasti (obec, mesto) dostanete este pokutu od hasicskeho zboru za verejne ohrozenie. Pretoze necistit si komin je nezodpovedne a ak sa raz Vas dom ocitne v plamenoch tak sa moze chytit okolie a okolite domy. Verte ni tych 25e 2x do roka Vas nezabije a mozete kludne spavat. Nie koli pokutam a poistovnam, ale koli sebe a svojej rodine ktora bude v bezpeci.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje