Obklady a podhľady stropov zo sadrokartónu

obklady a podhlady stropov zo sadrokartonu

Medzi výhody patrí suchý proces montáže a schopnosť prekryť nehomogénny podklad (kombinácie betónu, ocele, tehál, tvaroviek a pod.). Nad podhľadom môžeme umiestniť rozvody elektriny, vody, plynu, ako aj kanalizáciu, ktorá sa takto zamaskuje. Vďaka použitiu moderných vykurovacích či mikrokapilárnych fólii môžeme pomocou podhľadov vykurovať alebo, naopak, chladiť miestnosti.

Na montáž sadrokartónových podhľadov treba dvoch, ešte lepšie troch pracovníkov. Popri podhľadoch s hladkými povrchmi, ktoré odrážajú zvuk, sa na zlepšenie akustických vlastností používajú dierované podhľady zo sadrokartónu. Tie ho do istej miery pohlcujú (súčiniteľ zvukovej pohltivosti je 0,45 až 0,8). Na zlepšenie vzduchovej (resp. zvukovej) nepriezvučnosti stropu sa vytvárajú viacvrstvové podhľady, ktoré môžu vylepšiť stredné hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti dreveného stropu až na 62 dB – ak sú priečky vytiah­nuté až k nosnému stropu, podhľad je zavesený, akusticky oddelený od priečok a priestor medzi stropom a podhľadom má výšku aspoň 200 mm. Na dosiahnutie týchto hodnôt musí mať konštrukcia podhľadu dve vrstvy dosiek na báze sadry a protihlukovú izoláciu, ktorá zodpovedá čadičovej vlne s hustotou 40 kg/m3 a hrúbkou 100 mm.

Zo sadrovláknitých materiálov možno vytvárať podhľadové konštrukcie s veľmi dobrou požiarnou odolnosťou (až 120 min). Nové technológie umožňujú vytvárať aj zakrivené plochy, avšak dosahovanie týchto špičkových hodnôt a vlastností treba zaplatiť vyšším nákladmi než pri vytvorení jednoduchších (napríklad kazetových) stropných podhľadov. Podhľady zo sadrokartónu sú veľmi rozšírené aj v novostavbách rodinných domoch, kde sa používajú najmä pri zobytňovaní podkrovných priestorov. Pri adaptácii starších stavieb nachádzajú uplatnenie pri znižovaní stropných konštrukcii, v občianskych či bytových domoch sú obľúbené najmä pre možnosť vedenia rozvodov, klimatizácie a osvetlenia v rozľahlých priestoroch. Sadrokartónové podhľady sa hojne využívajú aj v priemyselných veľkoplošných halových objektoch. V ostatnom čase sa používajú aj samonosné podhľady, ktoré sa nepripevňujú k nosnému stropu, ale len k stenám miestnosti.

Konštrukcie
Sadrokartónové konštrukcie možno vytvárať ako rozoberateľné, teda kazetové – z menších dosiek 600 × 600 a 625 × 625 mm, prípadne aj 600 × 1 200 mm a rôznych iných rozmerov. Lepšie je však používať spojenie podhľadov z materiálov na báze sadrokartónu, lebo používajú sadrovláknité a sadrokartónové dosky. Využijeme ich pri znižovaní stropu, plnia viac menej dekoratívnu, prípadne akustickú funkciu. Nerozoberateľné podhľady a obklady stropov na báze sadry sa vytvárajú z dosiek veľkého formátu 1 250 × 2 000 mm (1 200 × 2 000 mm), ktoré možno upravovať na menšie rozmery pílením, resp. rezaním, a následným zlomením. V spojení s izolačnými materiálmi plnia protipožiarnu funkciu, izolujú proti hluku a nezriedka ich upravený povrch tvorí finálnu úpravu stropu.

Nerozoberateľné podhľady na báze sadry
Využívajú sa pri vytváraní nových priestorov, napríklad v podkroví. Podhľady sa robia pomocou závesnej konštrukcie (nosného roštu), ktorá je z oceľových profilov, prípadne z dreva. Ako spojovací materiál sa používajú skrutky. Ku konštrukcii sú skrutkami pripevnené dosky na báze sadry. Šikmý podhľad v podkroví prichytávame na priame závesy (tvarovateľné perforované plechy) alebo na tzv. akustické strmene. Rovné podhľady sa môžu zavesiť na drôty s okom.

S profilmi na dvoch úrovniach

Konštrukcia roštu s profilmi, ktoré sa navzájom križujú v dvoch výškových úrovniach, sa využíva najčastejšie. Patrí k bežným spôsobom vytvárania roštu. Využijeme ju najmä, ak nás neobmedzuje nízka výška voľného priestoru nad podhľadom. Pri použití štandardnej dosky s hrúbkou 12,5 mm treba na montáž podhľadu voľnú výšku aspoň 67 mm. Na závesoch sú pripevnené hlavné profily, k nim sú zo spodnej strany pripevnené tzv. montážne profily. Vzdialenosť závesov je 750 až 900 mm, vzdialenosť hlavných profilov 750 až 1 000 mm a vzdialenosť montážnych profilov 400 až 500 mm. K montážnym profilom sa priamo priskrutkujú sadrokartónové dosky. Na spojenie montážnych a nosných profilov sa používajú tzv. krížové spojky – ohybné prvky z hliníkovej pásoviny, ktoré sa vytvarujú priamo na mieste montáže do požadovaného tvaru. Na rošty sa štandardne používajú montážne CD profily 60 × 27 mm, resp. okrajové UD profily 28 × 27 mm. Pri použití špeciálnych úrovňových spojok, tzv. niveau, možno rošt vytvoriť v jednej rovine (tu už hovoríme o jednoúrovňovej konštrukcii), a ušetriť tak 27 mm výšky potrebnej na montáž podhľadu. Vzdialenosť hlavných profilov možno zväčšiť na 1 250 mm.

Samonosné podhľady
Ak nie je výhodné alebo možné zavesiť podhľad na nosný strop, musí sa riešiť ukotvením do stien bez podopretia, resp. zavesenia. Niektoré typy keramických stropov (napr. hurdis, miako) a miesta predpínacej výstuže na niektorých betónových stropoch predpätých nosníkov nie sú vhodné na kotvenie. V takom prípade sa po obvode pripevnia silné nosníky a do nich sa vkladajú zosilnené (zdvojené) hlavné profily vo vzdialenosti 500 mm, aby udržali zaťaženie. Sadrokartónové dosky sa montujú priamo k nim, preto treba dbať na presnosť montáže profilov. Obvodové profily treba kotviť najviac každých 650 mm. Vzduchová nepriezvučnosť týchto stropov sa pri dvojitom opláštení sadrokartónovými doskami pohybuje okolo 50 dB.

Klimatizované podhľady
Na montáž sa používajú dosky na báze sadry. Dobre vedú (resp. pri chladení odvádzajú) teplo. V kombinácii s mikrokapilárnou fóliou, cez ktorú preteká voda (v lete s teplotou 18 °C, v zime do 40 °C), môžeme týmito podhľadmi klimatizovať miestnosť bez nepríjemného fúkania vzduchu nástennej klimatizácie. Na vyhrievanie sa používajú elektrické odporové drôty či fólie.

Na drevených roštoch

Pri vytváraní zavesených konštrukcii z dreva treba mať na pamäti, že jeho vlhkosť nesmie presiahnuť 18 % (hmotnostnej vlhkosti), lebo inak by pri vysušovaní hrozilo skrútenie hranolov a poškodenie, resp. zvlnenie, podhľadu. Používajú sa hranoly s prierezom 50 × 30 mm alebo 60 × 40 mm. V križovaní sa spájajú skrutkami TN 3,5 × 55 mm. Klince nesmieme používať, lebo drobné otrasy konštrukcie môžu zapríčiniť ich vytiahnutie a klesnutie stropu. Pri práci s drevom v týchto konštrukciách musí byť dĺžka zapustenia skrutky do nosnej laty aspoň 5-násobkom priemeru jej drieku, minimálne však 24 mm. Na prichytenie závesov k drevenému roštu sa používajú skrutky FN 4,3 × 35 mm či 5,1 × 35 mm. Osové vzdialenosti hlavných nosníkov sú 500 až 850 mm, vzdialenosti závesov 700 až 1 200 mm a vzdialenosť montážnych hranolov 420 až 500 mm.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miestePripevňovanie hlavných profilov na nosný strop perových závesov. Záves je pri strope ukončený drôtom s okom.

Obklad zo sadrokartónu
Bez použitia roštu možno dosky pripevniť priamo na drevenú nosnú konštrukciu alebo namiesto roštu použiť len rovnobežné drevené hranolčeky, ktoré slúžia na vyrovnanie podkladu či na zmiernenie napätia – to by vzniklo pri priamom upevnení dosiek na podklad. V týchto dvoch prípadoch hovoríme o obklade stropu doskami na báze sadrokartónu. Ak obklad pripevňujeme priamo na podklad, podstupujeme riziko, lebo sadrokartón je citlivý na objemové zmeny – a ak sa vyskytnú, hrozí jeho prasknutie. Podklad pri musí byť montáži dokonale rovný, táto podmienka je v stavebnej praxi splnená len zriedkavo.

Montáž zavesených podhľadov
Montáži predchádza kontrola stropu najmä z hľadiska únosnosti. Drevené stropy musia spĺňať vyššie uvedenú hrúbku minimálneho zapustenia skrutiek. Betón by mal byť z triedy aspoň B 25 (staršie označenie – pevnosť v tlaku aspoň 25 MPa). Pri upevňovaní do vlnitého, príp. lichobežníkového, plechu treba použiť špeciálne závesy, nie samotné skrutky.

  • Tak ako pri kazetových stropoch, na steny po obvode miestnosti pripevníme okrajové profily skrutkami (v plastových rozperných príchytkách – tzv. hmoždinkách). Vzájomné vzdialenosti skrutiek na okrajovom profile sú maximálne 800 mm.
  • Na strop pripevníme závesy (kovovými príchytkami) v línii, nasadíme na ne hlavné profily a zrektifikujeme ich do roviny.
  • V osovej vzdialenosti 400 až 500 mm pripevníme montážne profily. Vedieme inštalácie elektriny a technických zariadení budovy, podľa požiadaviek vkladáme tepelnú izoláciu a parotesnú zábranu (napríklad pod stropom, nad ktorým sa nachádzajú nevykurované priestory). Tú v prestupoch a na okrajoch utesníme butylkaučukovou páskou alebo gumovými manžetami.
  • Kolmo na smer montážnych profilov montujeme dosky na báze sadry tak, aby nevznikali krížové škáry a preväzujeme ich aspoň na 400 mm (výnimkou sú dierované dosky, ktoré na vytvorenie pravidelného vzoru montujeme s krížovými škárami). Ak dosky montujeme v dvoch vrstvách, aj škáry druhej vrstvy by mali byť od škár prvej vrstvy vzdialené o 400 mm. Vzdialenosti skrutiek pri montáži dosiek k profilom sú 170 mm. Dosky montujeme len k montážnym profilom.
  • Počas montáže sa orezávajú hrany dosiek pod uhlom 22,5° do dvoch tretín hrúbky dosky (ak nie sú také už z výroby), aby v nich tmel vytvoril dostatočne pevnú vrstvu a dobre držal.
  • Nasledujúce operácie sú dôležité, aby miesta spojov neboli viditeľné po konečnej úprave povrchu – pri dvojvrstvovej montáži dosiek sa tmelia obidve vrstvy. Výstužnú pásku (sklotextilnú alebo papierovú) pretmelíme stierkou so šírkou aspoň 300 mm. Po zaschnutí tmelu nasleduje prebrúsenie do roviny a penetrácia povrchu.
  • Po vyschnutí penetrácie je podklad pripravený na maľovanie. Väčšina maliarskych farieb je vhodná na natieranie sadrokartónu, predávajú sa však aj špeciálne upravené farby na tento typ povrchov. Podhľad z dosiek na báze sadry je hotový.

Nosnosť podhľadu
Hustota závesov pri nerozoberateľných podhľadoch závisí od zaťaženia podhľadu. Nikdy by sa nemali umiestniť v menšom množstve ako 1 ks/1,5 m2, aby sa pri zlyhaní jedného závesu neodtrhli jeden za druhým aj ďalšie (domino efekt). Závesov existuje viacero druhov, bežne sa používajú závesy s perom, na najzaťaženejšie konštrukcie závesy Nonius, ktoré sú odolné aj proti tlaku zospodu, resp. proti nadvihnutiu dosiek vplyvom prúdenia vzduchu.

Predmety ťažie ako 20 kg sa musia zavesiť v nosnom strope. Na jeden závesný bod v sadrokartónovej doske nesmie pripadnúť väčšie bremeno ako 3 kg (osamelé bremeno). Inak hrozí, že rozperná príchytka, ktorá drží zavesený predmet, sa vytrhne z dosky. V mieste profilu môžeme zavesiť jedno bremeno s hmotnosťou 10 kg. Pritom celkové plošné zaťaženie podhľadu (vrátane tepelnej izolácie, rozvodov, osamelých bremien…) nesmie prekročiť 20 kg/m2. Sadrokartónové podhľady by sa mali prerušiť dilatačnými škárami každých 10 m.

Text: Stanislav Botur z podkladov Knauf
Foto: Knauf
Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.