Podnikateľom pomôže minimálny dôchodok

Podnikateľom pomôže minimálny dôchodok

Živnostníci, ktorí si platia nízke odvody, dostanú aj nízky dôchodok. Aj tento fakt mal motivovať podnikateľov, aby platili vyššie poistné. Od júla tohto roka však vláda zaviedla minimálny dôchodok. Vďaka nemu budú mať mnohí živnostníci vyššiu penziu.

Komu vznikne nárok?

Nárok na minimálnu penziu má každý človek, ktorý odpracoval aspoň 30 rokov. Človeku, ktorý túto podmienku spĺňa, sa porovná jeho vypočítaná penzia so sumou minimálneho dôchodku – ak je jeho dôchodok nižší ako minimálna penzia, Sociálna poisťovňa mu ho automaticky dorovná na úroveň stanoveného minima.

Výška minimálnej penzie pritom závisí od počtu odpracovaných rokov. Ľudia, ktorí pracovali 30 rokov, musia dostávať dôchodok vo výške aspoň 136 % životného minima, čo je v súčasnosti 269,50 eura. S každým odpracovaným rokom sa suma minimálneho dôchodku zvyšuje o 2 % a od 40 odpracovaných rokov o 3 %. Kto odpracoval 35 rokov, má nárok na minimálny dôchodok 289,30 eura, a kto 40 rokov, musí dostať 311,10 eura. Tí, ktorí odpracovali 45 rokov, majú nárok až na 340,80 eura.

„Za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok má nárok na zvýšenie dôchodku na úroveň minimálnej penzie poberateľ starobného dôchodku, aj keď je poberateľom predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, až po dovŕšení dôchodkového veku,“ tvrdí riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. To znamená, že ak živnostník odíde do predčasného dôchodku, jeho penzia sa môže zvýšiť na úroveň minimálneho dôchodku až potom, čo dosiahne dôchodkový vek. Ak podnikateľ nepôjde do predčasnej penzie, ale požiada až o starobný dôchodok, bude mať po splnení podmienok nárok na minimálny dôchodok ihneď.

V prípade, že by v súčasnosti išiel do dôchodku človek, ktorý si celý život platil len minimálne odvody a odpracoval 42 rokov, Sociálna poisťovňa by mu vypočítala penziu vo výške približne 231 eur. Pri takomto počte odpracovaných rokov má však nárok na minimálny dôchodok vo výške 322,90 eura. To znamená, že bude mesačne dostávať takmer o 92 eur vyšší dôchodok, než na aký má nárok podľa výšky zaplatených odvodov. Napriek tomu, že ide o ilustračný príklad, pretože Sociálna poisťovňa sa nestretáva s prípadmi, že by si niekto celý život platil len minimálne odvody, v budúcnosti môže takýchto prípadov pribúdať, keďže až 85 % živnostníkov si v súčasnosti platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu.

Čo musíte splniť?

Na získanie minimálneho dôchodku musí poberateľ dôchodku splniť tri podmienky:
1 musí mať najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia,
2 výška dôchodkových príjmov musí byť nižšia ako výška minimálneho dôchodku,
3 musí požiadať o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova – musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Koľko rokov sa započíta?

Do odpracovaných rokov sa započítajú tie roky, v ktorých daný človek získal osobný mzdový bod najmenej na úrovni 0,241, to znamená, že jeho ročný príjem alebo vymeriavací základ bol na úrovni aspoň 24,1 % z priemernej mzdy. Živnostníci, ktorí si platia najnižšie možné odvody, by túto podmienku mali spĺňať, keďže minimálny vymeriavací základ dosahuje 50 % priemernej mzdy. Obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 sa navyše započítava celé bez ohľadu na výšku vymeriavacieho základu.

Pomôžu dobrovoľné odvody?

Mnohí podnikatelia si zvykli pár rokov pred dovŕšením dôchodkového veku platiť okrem povinných odvodov aj dobrovoľné, aby mali nárok na vyšší dôchodok. Po zavedení minimálneho dôchodku sa im to však už nemusí oplatiť. Ak by išiel po 42 odpracovaných rokoch do penzie človek, ktorý si celý život platil len minimálne odvody, vypočítaná penzia by bola 231 eur. V prípade, že by si jeden rok platil aj dobrovoľné odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, jeho penzia by narástla približne o 5 eur. Ak by si dobrovoľné odvody platil v tomto roku, zaplatil by celkovo navyše 1 421,40 eura. Z jeho pohľadu by však išlo o vyhodené peniaze, pretože jeho penzia by bola stále nižšia ako minimálny dôchodok, na ktorý má nárok vo výške 322,90 eura. Aby sa vďaka plateniu dobrovoľných odvodov jeho dôchodok vyšplhal aspoň na úroveň minimálnej penzie, musel by si minimálne dobrovoľné odvody platiť aspoň 19 rokov. To pri súčasnej výške odvodov znamená, že by navyše zaplatil 27 000 eur. Namiesto dlhého platenia minimálnych odvodov si môže zvoliť vyšší vymeriavací základ. V prípade maximálneho vymeriavacieho základu by sa mu za každý rok dobrovoľného poistenia zdvihol dôchodok o približne 50 eur. Mesačne by však musel zaplatiť 1 184,50 eura, čo je 14 214 eur ročne.

Menej výhodná s. r. o.

Vďaka zavedeniu minimálneho dôchodku bude pre živnostníkov nevýhodnejšie prejsť na spoločnosť s ručením obmedzeným. Jedným z hlavných argumentov za prechod na s. r. o. bolo, že podnikateľ sa týmto spôsobom môže vyhnúť plateniu odvodov do Sociálnej poisťovne, čím ušetrí 1 638 eur za rok. Spoločnosti s ručením obmedzeným však musia od tohto roku platiť daňovú licenciu vo výške 480 eur, ak nie sú platcami DPH, alebo 960 eur, ak sú platcami DPH. To sa dotkne najmä tých firiem, ktoré neplatia žiadne dane. To znamená, že ak by si živnostník, ktorý neplatí dane, založil spoločnosť s ručením obmedzeným, bude jeho úspora výrazne nižšia. Navyše, ak si nebude platiť dobrovoľné odvody, nemusí získať 30 rokov dôchodkového poistenia, a preto nebude mať nárok ani na minimálny dôchodok. Rovnako nebude môcť získať ani ostatné nemocenské dávky. A v prípade úrazu či choroby nemusí mať nárok na získanie invalidného dôchodku.

Minimálny dôchodok vs. iné príjmy

Zavedenie minimálneho dôchodku má odbremeniť dôchodcov s nízkou penziou, aby nemuseli behať po úradoch a vybavovať dávky v hmotnej núdzi. Na tie však mali nárok len po splnení prísnych podmienok. Okrem príjmu samotného žiadateľa sa skúmal aj príjem ostatných osôb, ktoré s ním žijú v domácnosti. Zároveň platí, že kto chce získať dávky v hmotnej núdzi, nesmie mať majetok, ktorého predajom alebo prenájmom by si dokázal zvýšiť príjem. Pri minimálnom dôchodku to neplatí. Sociálna poisťovňa vždy len porovná výšku vypočítaného dôchodku so sumou minimálnej penzie podľa odpracovaných rokov. Nebude skúmať, či tento penzista ešte pracuje na dohodu alebo či má byt, ktorý prenajíma.

Bude sa minimálny dôchodok meniť?

Keďže sumy minimálneho dôchodku sú určené ako isté percento zo životného minima, mali by sa každý rok v júli zvyšovať. V posledných dvoch rokoch sa však pre nízku infláciu životné minimum nemenilo.

Poradňa

Mám dôchodok vyšší ako 269,50 eura. Budem mať nárok na minimálny dôchodok?
Suma 269,50 eura je najnižšia výška minimálneho dôchodku prislúchajúca za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Nie je to však hraničná suma na vznik nároku na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od počtu získaných rokov kvalifikovaného obdobia. To, či vznikne nárok na minimálny dôchodok, sa bude porovnávať vždy s výškou minimálneho dôchodku zodpovedajúcou získaným rokom kvalifikovaného obdobia. Ak poberateľ dôchodku vo výške 304,50 eura mesačne má 45 rokov kvalifikovaného obdobia, výška jeho minimálneho dôchodku bude 340,80 eura mesačne.

Som vdova. Zvýši sa mi vdovský dôchodok na úroveň minimálneho dôchodku?
Nie, nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nebudú zvyšovať.

Bude sa valorizovať aj minimálny dôchodok?
Nie. Aj naďalej sa od 1. januára kalendárneho roka bude valorizovať iba dôchodok bez zvýšenia na minimálny dôchodok. Keďže sa z dôvodu valorizácie zmení výška dôchodku, bude potrebné prehodnotiť aj nárok na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa môže zmeniť aj z dôvodu zmeny sumy životného minima platnej k 1. januáru kalendárneho roka. Sociálna poisťovňa bude preto k 1. januáru kalendárneho roka pravidelne prehodnocovať trvanie tohto nároku, a to na základe úradnej povinnosti.

Musím o minimálny dôchodok požiadať?
Nie, o zvýšenie netreba žiadať. O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti. Sociálna poisťovňa bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov, ktoré budú preukazovať poberatelia prostredníctvom písomných oznámení.

Nebola mi doručená výzva, ja si však myslím, že mám nárok na minimálny dôchodok. Ako mám postupovať?
Pre poberateľov dôchodku, ktorým nebola doručená výzva a ktorí si myslia, že môžu mať nárok na minimálny dôchodok, bude na webovom sídle Sociálnej poisťovne dostupná elektronická verzia výzvy. Túto výzvu si môžete vytlačiť, vyplniť, prípadne doplniť príslušnými potvrdeniami, a zaslať Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa následne rozhodne do 60 dní od preukázania rozhodujúcich skutočností.

Ako sa dozviem, že mi bol dôchodok zvýšený na úroveň minimálneho dôchodku?
Bude vám zaslané rozhodnutie, z ktorého sa dozviete sumu zvýšenia dôchodku.

Žijem v zahraničí. Budem mať nárok na minimálny dôchodok?
Ak poberateľ dôchodku žijúci v zahraničí splní zákonom stanovené podmienky, má nárok na minimálny dôchodok rovnako ako poberateľ dôchodku žijúci na území Slovenskej republiky. Podmienkou je, že takýto poberateľ, ktorému Sociálna poisťovňa vypláca starobný alebo invalidný dôchodok, už dovŕšil dôchodkový vek.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Text: Peter Matula
Foto: thinkstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám 10/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

  1. Toto opäť nie je systémové riešenie zo stran Richtera a Smeru nakoľko sa tým ktorý či uý účelovo a špekulativne neplatuili odvody aby mali slušný dôchodk ako i tým sportejším ktroý celý život pracovali za pár eur sa budú skladať na dôchodok tí ktorý zarabali lepšie či už v zamestnaní alebo boli ochotný aj viac platiť do socialky i ked podnikali . Je to dehonestujúce a demotivačné nakoľko stratia motiviaciu aj tý ktorý počas podniaknia mysleli aj na svoj dôchodok .
    Jediným systemovým riešením by bolo keby poisenec dostal na konci kalendárenho roka zo socilanej poisťovni vyučtovanie aký dôchdok by pri odvodoch ktoré odvádza dostal iba tak sa dá motivovať tých čo chcú slušne dožiť starobu aby spočs aktivneho života viac prispievali. Ale z vlastnej skusenosti kedže som mesačne odvádzal temer viac ako 350€ do socialky a dôchodok nič moc odporúčam platte minmun do socilaky a vytvorte si bankový účet na ktorý si mesačne pošlte rozdiel medzi tým čo by ste platili skutočne a tým čo ste zaplatili – tým si prilepšite k dôchodku ovela viac ako by Vam dala socialka a je to najmä aj dedičné na rozdiel od dôchodku. Priklad platil som 380€ mohol som plaztiť minimm 150€ rozdiel 230 € ak by som tak robil 10 rokov čo je to 120 mesiacov mohol som mať 120x 230€ k dôchodku t.j. 27 600€ kedže som platil dovody ako som platil mám dnes minuový rozdiel dôchodok 497 € rozidel medzi mojim skutočným a minmálnym garantovaným po 41 rokoch práce je len 184€ takže rozdiel každý mesiac 45 € pre mňa do mínusu ktoré mi mohli ostať.Vzhľadom k veku dožite by to nebolo pre mň stratové sôr naopak. Takže odporúča namiesto platenia dovodov si odkladajte do banky to Vám nikto nevezme !!!!!! Ani pravica ani lavica .

    1. je to veľká pravda – štát by si mal všímať kto koľko vloží do SP – ak chce stanoviť minimálne dôchodky nič proti tomu nemám, ale mal by pridať úmerne tomu aj tým ktorý tam vložili viac. Je to veľký rozdiel či ste získali osobný mzdový bol 0,2 alebo 0,7 a pritom máte nárok na rovnaký dôchodok !!!!!!!!!!!!!!

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.