Inflácia a jej vplyv na neživotné poistenie

Inflácia
Zdroj: Premium

Rekordná miera inflácie v celej Európe poznačila mnohé odvetvia a jej dôsledky pociťuje denne každý z nás. Môže za ňu prudký rast cien energií a potravín, ktorý sa nastal vo februári v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.

Rast cien sa dotýka všetkých odvetví a stúpajúce ceny ovplyvňujú aj kvalitu poistenia nášho majetku, napríklad domov, bytov, vybavenia domácností či hnuteľného a nehnuteľného majetku firiem.

O poistení nášho majetku v časoch inflácie sme sa porozprávali s Mojmírom Vedejom, predsedom predstavenstva poisťovne PREMIUM.

Aké sú dosahy nekvalitného poistenia počas inflácie?

Nekvalitné poistenie v princípe nemá veľa spoločného so samotnou infláciou, takže odpoveď by mohla znieť aj tak, že nekvalitné poistenie má obdobný dosah na klienta tak v čase zvýšenej (napr. cválajúcej) inflácie, ako aj v čase bežnej/zdravej výšky inflácie. Nekvalita poistenia sa totiž nezrkadlí len v súvislosti s vplyvom inflácie na plnenie klienta, ale je to oveľa širší problém. Osobne vidím ďalšie zásadné ukazovatele kvality poistenia, ktoré môžu byť sústreďovaním pozornosti na infláciu potláčané do úzadia. Pri poistení by sme mali zvažovať aj rozsah poistenia (to musí byť čo najširšie, ideálne tzv. all risks – proti všetkým rizikám), šírku poistných rizík, nepoistenie niektorých rizík a podobne. Malý príklad: nepoistenie niektorého rizika v zmluve, kde je síce riadne zohľadnená výška inflácie v poistných sumách, má za následok, že v prípade vzniknutej škody v dôsledku nepoisteného rizika klient nedostane žiadne plnenie. Naopak, v prípade, že ho poistené má, ale nemá v poistení/poistnej sume zohľadnenú zvýšenú infláciu, dostane aspoň nejaké plnenie, avšak značne znížené o podpoistenie. To znamená, že nezohľadňovanie otázky možnej (alebo už existujúcej) inflácie pri koncipovaní poistenia bude mať v konečnom dôsledku negatívny vplyv na spokojnosť zákazníka.

Ako zistím, či je moje poistenie v čase vysokej inflácie kvalitné/dostatočné?

Na tomto mieste by som rád spresnil, že pojem inflácia sa viaže k spotrebnému košu, kde patria napr. rožky, mlieko, mäso, benzín, MHD, zelenina, ovocie, nájomné atď. Pri poistení majetku sa však bavíme o zvyšovaní cien materiálov, stavebných prác, opráv, služieb a pár ďalších vecí. Inflácia je síce momentálne na Slovensku na úrovni viac ako 12 %, ale niektoré stavebné materiály zdraželi aj o 200 – 300 % (železo), opravy aj o 50 %, stavebné hmoty a práca tiež o desiatky percent atď. Z toho vyplýva, že ceny (poistné hodnoty stavieb alebo iných vecí) nevzrástli len o spomínaných 12 %, čo sa odrazí na výške potrebného poistenia a v prípade škody aj na výške poistného plnenia. Ak na kvalitu poistenia budeme nazerať čisto z pohľadu inflácie, potom zistenie, či je poistenie „kvalitné“, resp. dostatočné, je relatívne jednoduché. Primárne treba porovnať reálnu poistnú hodnotu poisťovanej veci, nehnuteľnosti, hnuteľnosti k aktuálnemu dňu (napr. zistením aktuálnych cien znovunadobudnutia daných vecí) s poistnými sumami uvedenými v poistnej zmluve. Ak je poistná hodnota napr. rodinného domu podľa poistnej zmluvy 150 000 eur, ale z bežne dostupných zdrojov dokážeme zistiť, že rovnaký dom sa dá v súčasnej dobe pri neustálom zvyšovaní cien stavebných materiálov, práce a iných služieb postaviť reálne za 250 000 eur, potom si môžeme byť istí, že poistka je nekvalitná, resp. nedostatočne kryje pred hrozbou straty (časti) majetku. V prípade poistnej udalosti by klient totiž dostal plnenie len vo výške pomeru týchto dvoch súm, t. j. v tomto prípade 3/5 reálnej výšky škody/poistnej udalosti. Rozdiel pri totálnej škode by bol teda 100 000 eur. A to sa rozprávame o bežnom dome, relatívne priemerných sumách, ale v prípade drahších nehnuteľností, resp. pri poistení stredných a väčších firiem, sa v realite rozprávame o rozdiele na úrovni mnoho státisícov až miliónov eur v neprospech spotrebiteľa/zákazníka, resp. poisteného.

Výpočet poistenia
Zdroj: Premium

V časoch inflácie dochádza častejšie k tzv. podpoisteniu. Je v tomto smere zo strany poisťovní nejaká miera tolerancie, resp. zohľadnenia rastúcich nákladov?

Niektoré (väčšina) poisťovne počítajú s toleranciou podpoistenia. Ak je rozdiel medzi skutočnou hodnotou veci v čase poistnej udalosti a poistnou sumou uvedenou v zmluve do 10 % (niekedy môže byť viac, niekedy aj menej, prípadne vôbec), poisťovne to akceptujú a vyplatia poistné plnenie v plnej výške až do výšky poistnej sumy uvedenej v zmluve. Je to v prospech klienta a zohľadňuje to toleranciu bežného pohybu cien poisťovaných vecí, ktoré poisťovne akceptujú ako bežnú súčasť nášho ekonomického života.

Od čoho závisí celková výška poistného pri poistení majetku?

V prvom rade je to, samozrejme, hodnota poisťovaného majetku, čo je primárne otázka na klienta, respektíve na jeho zástupcu/sprostredkovateľa poistenia, makléra. Ten by mal byť odborným poradcom klienta, ktorý ho nasmeruje tým správnym smerom z hľadiska kvality poistenia, teda aj stanovenia zodpovedajúcej výšky poistnej hodnoty poisťovaného majetku, a následne potom v poistných sumách jednotlivých vecí, ktoré budú uvedené v poistnej zmluve. Ďalšími parametrami sú určite vek poisťovaných vecí, ich kvalita, aktuálny stav poisťovanej veci, kvalita údržby, pri budovách to môže byť ich konštrukcia, použité stavebné materiály a mnoho ďalších parametrov. Potom existujú ďalšie, všeobecné parametre vzťahujúce sa na viaceré typy rizík a poisťovaných vecí, ako je napr. lokalita poisťovanej veci – nebezpečenstvo povodne v danej oblasti, zabezpečenie poisťovaných vecí – proti požiaru, proti povodni, proti krádeži, proti ďalším rizikám. Do kalkulácie poistného vstupuje celý komplex faktorov, ktoré sú individuálne pre každú poisťovanú vec a každé poisťované riziko.

Poškodený vytopený byt
Zdroj: Premium

Ako vplývajú vyššie ceny nehnuteľností a materiálov na poistenie majetku/výrobkov?

Vyššie ceny nehnuteľností a materiálov sú otázkou zodpovedného prístupu klienta a makléra k poisteniu majetku. Poisťovníctvo je veľmi adaptabilné odvetvie a vyššie ceny obstarania vecí/poistné hodnoty je možné kedykoľvek aj počas poistného obdobia v poistnej zmluve upraviť, a tak ich zreálniť s ohľadom na infláciu (možno, lepšie povedané, „na zvyšovanie cien v tom-ktorom odvetví“).

Pomôže nám indexácia poistnej zmluvy počas inflácie?

Čiastočne určite. Táto sa pri retailových produktoch (poistenie bytov, domov, domácností) väčšinou realizuje automaticky so súhlasom klienta a pre klienta znamená istotu každoročnej úpravy poistnej sumy s ohľadom na vývoj cien na trhu, čo je nesmierne veľká pridaná hodnota za tých symbolických doslova pár eur dodatočného poistného, o ktoré platí z roka na rok viac. Indexácia (automatická), ktorá je zakomponovaná v zmluve, síce znamená každým rokom nejaké to euro navyše, avšak poistné sumy kopírujú vývoj cien príslušných materiálov a služieb na trhu, a tým zreálňujú poistné sumy s aktuálnymi poistnými hodnotami vecí v poistnej zmluve. Takíto klienti (majitelia bytov, domov) môžu relatívne dobre spávať a nemusia sa obávať zásadného vplyvu inflácie na výšku ich poistného plnenia. Samozrejme, pokiaľ takúto automatickú indexáciu zdvorilo poisťovni odmietneme (čo rozhodne neodporúčam!), musíme si byť vedomí svojej zodpovednosti za stanovenú hodnotu/poistnú sumu svojho majetku. Indexácia však nie je stopercentný všeliek. Ak by inflácia nabrala na obrátkach a zvyšovanie cien by dosiahlo nezdravú úroveň rádovo v desiatkach až stovkách percent, v takom prípade by nepostačovala ani indexácia poistných súm vykonávaná raz ročne. Vtedy je potrebné hľadať riešenie v priebežnej aktualizácii poistných súm v kratších časových intervaloch, aby sme v aktuálnom čase mali aspoň približne zodpovedajúce výšky poistných súm vlastného majetku a boli tak dokonale v súlade so svojimi záujmami, t. j. maximálnou ochranou vlastného majetku. Tejto situácii však momentálne, chvalabohu, nemusíme čeliť.

Poistenie domu
Zdroj: Premium

Aké sú základné odporúčania ohľadom poistenia majetku v čase vysokej inflácie?

V prvom rade treba povedať, že síce čelíme relatívne vysokej miere inflácie, na ktorú nie sme bežne zvyknutí, nie je dôvod na panickú reakciu na súčasný stav. Skôr odporúčam racionálne zhodnotiť všetky naše poistenia majetku, bytov, domov, domácností, strojov, firiem a všetkého, čo má reálnu materiálnu hodnotu pre nás a zároveň podlieha cenovému vývoju. Rozhodne odporúčam čo najskôr a s odborným dohľadom (maklér, sprostredkovateľ, znalec, poisťovňa) prehodnotiť aktuálne výšky poistných súm uvedených v poistných zmluvách môjho majetku vo vzťahu k skutočným a reálnym poistným hodnotám (čítaj „hodnota znovuobstarania rovnakej veci v aktuálnom čase“) majetku. V prípade rozdielu, t. j. dohovorené poistné sumy nedosahujú výšku hodnôt, za ktoré by som rovnaké veci dokázal obstarať dnes, je potrebné pristúpiť k zodpovednému a odvážnemu prehodnoteniu poistných súm smerom nahor. Cieľom je dosiahnuť stav, keď poistné sumy majetku budú reálne odrážať cenovú úroveň dnešnej doby. Keďže rozhodne treba kalkulovať zodpovedne, odborne a poznať situáciu na trhu, odporúčam obrátiť sa v tomto smere radšej na odborníkov vo fachu.

Ako vidíte súčasný stav kvality poistenia u nás s ohľadom na infláciu alebo aj bez nej?

S pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote môžeme skonštatovať, že takmer všetky poistné zmluvy poistenia majetku, strojov, firiem, bytových domov, rodinných domov, bytov a domácností sú v súčasnej dobe podpoistené. Žiaľ, pokiaľ klienti a ich sprostredkovatelia neurobia okamžité kroky k náprave tohto stavu, klienti budú čeliť v lepšom prípade menšiemu, ale s vysokou pravdepodobnosťou značnému kráteniu poistného plnenia v prípade poistnej udalosti. Aj keď to pre poisťovne znamená v konečnom dôsledku nárast výšky a hodnoty poistných plnení, verte tomu, že poisťovne sú prvé, ktoré majú snahu túto deformáciu poistného trhu a poistných zmlúv napraviť.

Poisťovňa Premium
Zdroj: Premium

Zdroj: PR článok PREMIUM Poisťovne