ako opravit bazen

Ako opraviť bazén

Bazén sa často stáva súčasťou rodinného domu. Postupne sa však niektoré jeho časti, napríklad vplyvom počasia, sadaním konštrukcie alebo nevhodnými zásahmi jeho užívateľov opotrebujú a poškodia.

Pri výstavbe, ale aj pri oprave a rekonštrukcii bazéna, by sme si mali zvážiť technologický postup a vhodnosť použitého materiálu. Niektoré menšie opravy sa dajú urobiť svojpomocne, ale niektoré treba zveriť špecializovaným firmám, ktoré ponúkajú aj poradenstvo. Rekonštrukcie a opravy bazénov robíme najmä kvôli poruchám stavebného materiálu (vznik trhlín a následný únik vody, a tým aj druhotné poškodenie konštrukcie bazénu a jeho okolia), pre poruchy na technologickej časti (filtre, potrubia a pod.), prípadne pre zníženie nákladov na prevádzku (modernejšia technológia, solárne panely, tepelné čerpadlá, zateplenie bazénu a potrubí, zakrytie bazénu).

Potrubie

Na potrubí dochádza často k netesnosti v spojoch. Poruchu môžeme odstrániť, ak je to možné, výmenou tesnenia. Najjednoduchšie je nájsť poškodenie potrubia vizuálnym spôsobom. Tento spôsob sa dá využiť, ak je potrubie viditeľné, teda ak nie je pod zemou, alebo nie je zabetónované. Ak je potrubie pod zemou, z potrubia sa tlačí voda. Tam, kde voda začne vystupovať na povrch, alebo kde klesne zemina, odkopeme ju a opravíme ho alebo vymeníme. Nahrádzame ho zväčša plastovým potrubím, pretože je lacnejšie, ľahšie, nekoroduje a dochádza k menšej inkrustácii (usadzovanie vodného kameňa) na jeho vnútorných stenách. Odstránenie poruchy na zabetónovanom prívodnom potrubí k tryskám bazénu je finančne veľmi náročné. Ľahšie a v porovnaní s opravou aj finančne výhodnejšie je odstaviť vetvu vedúcu k poškodenej tryske (jednoducho sa uzavrie ventil) a opravu robiť až pri rekonštrukcii bazéna.

Ďalšou z možností zistenia poruchy pri väčších potrubiach je zavedenie mikrorobota s kamerou do potrubia. Porucha sa môže zistiť  vizuálne. Túto činnosť zabezpečujú špecializované firmy. Finančné náklady na to sú pomerne vysoké.

Poruchy vtokovej dýzy pri zapustených bazénoch sú veľmi náročné. S ich vyriešením počkáme až do celkovej rekonštrukcie bazéna. Dovtedy odstavíme príslušnú napájaciu vetvu.

Vodotesnosť betónových bazénov

Možno ju zabezpečiť pri výstavbe i pri opravách a rekonštrukciách bazéna použitím jemne mletého cementu, jemne mletých prímesí, zostavením dobre spracovateľnej hutnej zmesi s nízkym vodným súčiniteľom a dlhodobým ošetrovaním tvrdnúceho betónu. Vhodné sú cementy s vysokou pevnosťou, s nízkym obsahom vápna a s vysokou jemnosťou mletia. Vodotesnosť možno vylepšiť, ak sa používa cement aktivovaný vibračným mletím alebo použitím jemne mletých prímesí (napr. vysokopecná granulovaná troska, popolček a pod.), prevzdušnenie betónu vhodným činidlom, prípadne spomaľovacie alebo urýchľovacie prísady. Používať treba vhodné kamenivo (prírodné alebo drvené). Kamenivo musíme zbaviť nečistôt, organických prímesí a má mať požadovanú veľkosť.

Obr.: Prierez betónového bazéna s obkladom zo sklenej mozaiky

Maximálna veľkosť zrna kameniva je 50 mm, pričom táto frakcia kameniva by mala byť v zastúpení maximálne 2 %, teda prevažovať majú jemnozrnné frakcie. Do betónovej zmesi pridávame iba toľko vody, koľko je potrebné na hydratáciu. Toto množstvo zabezpečíme vtedy, ak sa budeme približovať vodným súčiniteľom – k hodnote 0,1 (teda hmotnostný pomer vody k cementu w : c sa má blížiť k 0,1). Voda musí byť chemicky čistá, bez organických látok a nesmie byť agresívna alebo znečistená. Medzi hlavné zásady patrí primeraná teplota, správne spracovanie betónovej zmesi a jej ošetrovanie, ako napríklad ochrana pred prudkým slnečným žiarením, kropenie a dodržiavanie požadovaných dôb tuhnutia a zretia betónu. Musí byť zabezpečené vhodná dilatácia konštrukcie. Pri návrhu musí projektant dbať na to, aby v betóne nevznikli trhlinky a že konštrukcia musí preniesť zaťaženia, keď je v bazéne voda i keď bazén je prázdny. Prvky prestupujúce konštrukciou (t.j. potrubia, osvetlenie a pod.) je výhodné osadiť pred zabetónovaním. Po vyzretí betónu vykonáme skúšku vodotesnosti. Pri výrobe oceľobetónovej zmesi sa odporúča vodný súčiniteľ 0,45 až 0,55.

Utesnenie trhlín

Trhliny vznikajú s dôvodu nerovnomerného sadania bazéna (v prípade vonkajších bazénov), z rozťažnosti, resp. zmraštiteľnosti materiálu a pod. Ak sa trhliny v bazéne zväčšujú z dôvodu sadania bazéna, injektážou možno dodatočne zhutniť podkladové vrstvy pod bazénom, aby sme zamedzili ich ďalšiemu zväčšovaniu (toto odporúčame zveriť špecializovaným firmám).

Dvojzložkové vysoko pružné cementové hmoty vytvoria po nanesení pružnú vrstvu aj na nepravidelných povrchoch: Možno na ňu lepiť obklady aj dlažbu.

Na fóliách a v kovoch

Trhliny môžeme utesniť rôznymi prípravkami na utesňovanie, alebo v prípade bazénov s povrchovou úpravou fóliami výmenou časti fólie. Na montovaných kovových bazénoch vymeníme poškodenú časť za novú alebo utesníme netesnosť. Ak vzniknú trhliny na fólii, toto miesto zalejeme zálievkou z tej istej hmoty, ako je fólia. Pri poškodení fólie plošného charakteru na poškodené miesto nalepíme nový kus fólie (záplatu čiastočne roztavíme ohrievaním a prilepíme).

V prípade kovových (väčšinou z nehrdzavejúcej ocele) bazénov trhlinu pozvárame. Následne zvar obrúsime, aby vznikol rovný povrch a nakoniec ho vyleštíme.

Obr.: Prierez montovaného bazénu

1 – zasúvací hliníkový profil na spojenie oceľových stien

2 – výrezy na skimmer a odtokovú dýzu
3 – pozinkovaná a poplastovaná oceľová lišta
4 – vrchná lišta z PVC
5 – spodné vodiace profilové koľajničky z ocele
6 – spodné koľajničky s krycím profilom z PVC

V bazénoch s keramickým obkladom

Trhliny vznikajú najmä pri bazénoch s keramickým obkladom. Škárovanie medzi keramickými obkladačkami nasiakne vodou, ktorá pri vonkajších bazénoch v zime zamrzne, a z dôvodu rozťažnosti ľadu vzniknú trhliny. Tieto trhliny môžeme utesniť napríklad rôznymi špeciálnymi stavebnými hmotami. Určitú časť keramického obkladu v mieste trhliny odstránime a do trhliny vtlačíme hmotu. Postup aplikácie (ako príklad ho uvádzame pre AQUAFIN-P1) je nasledovný:

• Do vznikajúcich trhlín (šírka trhlín je približne 0,2 mm) vyvŕtame otvory vo vzdialenosti asi 20 cm.
• Vyvŕtané tvory zbavíme prachu stlačeným vzduchom, ktorý nesmie obsahovať olej.
• Do otvorov vsadíme injektážne rozperné príchytky (hmoždinly). Vhodným injektážnym zariadením aplikujeme (vtláčame) stavebnú hmotu.
• Pri zvislých trhlinách postupujeme zdola nahor. Pri vodorovných trhlinách aplikujeme stavebnú hmotu zľava doprava. Spotreba je približne 1 150 g/l.
• Po stvrdnutí injektážnej živice odstránime injektážne hmoždinky, vŕtané otvory uzavrieme hmotou ASCORET-RM a uhladíme do roviny s povrchom betónu.
• Opäť nalepíme keramický obklad lepidlom ASODUR.

Obr.: Rekonštrukcia starého bazéna s keramickým obkladom pomocou fólie z mäkčeného PVC.

Odporúčaná teplota pri spracovaní je 15 až 30 °C. Stavebná hmota reaguje s vlhkosťou vzduchu a s vodou. Z tohto dôvodu sa pri otvorenom obale vytvorí film, ktorý však neobmedzuje tlakovú injektáž. Spravidla sa injektuje ručne alebo čerpadlom do oblastí s presakujúcou vodou. K potrebnej reakcii hmoty dôjde pri kontakte s vodou. Pri nej hmota pení a stvrdne. Ak je v utesňovanej oblasti príliš málo vody, môžeme reakciu a tvrdnutie podporiť injektážou vodou pred aplikáciou alebo dodatočne.

Povrchy bez obkladu

Ďalšou z možností izolácie bazénov je Izolačný systém Thoroseal FX 122. Slúži na izoláciu vonkajších a vnútorných bazénov, nádrží, záhradných jazierok a všade tam, kde sa nevyžaduje povrch s obkladom. Vodotesná izolačná stierka systému je založená na cementovej báze, preklenie existujúce i vzniknuté trhliny v podklade. Dodáva sa vo viacerých farebných odtieňoch a používa sa najmä ako povrchová stierka do vonkajších bazénov a záhradných vodných stavieb. Medzi výhody tejto izolácie patrí to, že sa ľahko nanáša na podklad, aj do výklenkov a rohov. Možno ju aplikovať aj na sedem dní starý betón, je vodotesná, chráni podklady citlivé na vlhkosť, vyrovnáva napätie a zmeny v podklade, výkyvy teplôt, je odolná voči cyklom zmrazovania a rozmrazovania, preklenie trhliny šírky do 0,5 mm aj dodatočne vzniknuté v podklade (v prípade vystuženia systémovou tkaninou až 1,2 mm), neobsahuje rozpúšťadlá, nezaťažuje okolie výparmi a zápachom, jej spracovanie je bez zdravotných rizík. Minimálna spotreba je približne 2,5 kg/m2, pri použití výstužnej tkaniny je celková spotreba minimálne 3,0 kg/m2. Izolácia Thoroseal FX 122 sa nanáša štetcom, metlou alebo nehrdzavejúcim hladidlom. Po 7 dňoch môžeme daný objekt zaťažiť vodou. Podklad musí byť rovný, čistý, nosný, nasiakavý, bez voľných častíc, zbavený mastnoty a cementového mlieka. Odporúča sa ho opieskovať alebo obiť oceľovými gulôčkami, vysokotlakovým vodným lúčom, prípadne ľahko prebrúsiť. Podklad nesmieme upravovať osekávaním. Po očistení podklad dôkladne opláchneme vodou.


Obr. vpravo hore: Utesnenie betónovej steny bazéna pomocou kryštalizujúcej hmoty. Farebne sú odlíšené jednotlivé zložky izolačného systému. Možno ho nanášať stierkou.

V dne bazéna

Na nerovnosti na dne na pripravený a vopred navlhčený podklad aplikujeme metlou alebo štetcom spojovací mostík (náterovú hmotu) PCI Repahaft. Mostík nanášame celoplošne a nesmie zaschnúť. Spotreba je 2,0 – 2,5 kg/m2. Namiesto tejto hmoty môžeme použiť aj špeciálny rýchlotuhnúci betón PCI Novoment Z1, Z3. Pri spracovaní je nutné zaistiť dôkladné zhutnenie materiálu. Spotreba PCI Novoment Z1, Z3 je 4 kg/m2 pri hrúbke vrstvy 1 cm. Na nerovnosti na stenách a v okolí rohov sa na pripravený podklad nastierkuje namiešaná opravná malta PCI Polycret 20 alebo PCI Polycret 5 a opravované povrchy vyrovnáme.

Obr.: Prierez bazéna s obkladom z klinkera alebo z glazovanej keramickej kameniny

Vodotesnú stierku, ako aj väčšinu iných podobných materiálov, dôkladne rozmiešame pomocou vŕtačky s vhodným miešadlom pri nízkych otáčkach (400-600 otáčok/min). Miešame, kým zmes nie je bez hrudiek. Čerstvo položenú zmes (prvú aj druhú vrstvu) chránime počas horúceho počasia pred priamym slnkom aj pred dažďom tienením, resp. zakrytím plachtou. Vystužujúcu tkaninu ihneď dôkladne vtlačíme do prvej vrstvy. Šírka prekrytia jednotlivých pásov tkaniny je 10 cm. Fabióny, škáry, trhliny alebo iné veľmi namáhané miesta prekrývame jedným kusom tkaniny s minimálnou šírkou 20 cm. Druhú vrstvu nanášame až po dostatočnom zavädnutí predchádzajúcich vrstiev. Minimálny časový odstup je 6 hodín pri okolitej teplote 20 °C. Druhú vrstvu nanášame v kolmom smere na smer nanášania predchádzajúcej vrstvy. Nanesenú druhú vrstvu ihneď zahladíme širokým hladidlom z nehrdzavejúcej ocele. Rúra trysky a skimmer už majú byť v stene bazéna. Stierku nanesieme až po skimmer. Nakoniec osadíme kryt skimmera s gumovým tesnením.

Bez vypúšťania vody

V prípade, že pri vypustení vody z bazéna hrozí vznik trhlín v dôsledku straty hydrostatického tlaku na steny a na dno bazéna, môžeme použiť prípravky na použitie – bez vypustenia vody. Opravu urobíme pod vodou. Pri betónových bazénoch vybudovaných s použitím strateného debnenia na opravu trhlín alebo menších dier použijeme lepidlá a následné nerovnosti obrúsime. Na trh prichádzajú neustále nové stavebné hmoty a výrobcovia väčšinou uvádzajú aj postup prác.


Obr.:
Utesnenie záhlavia steny bazéna v okolí odtokového žľabu: 1 – tesniaci a tvrdiaci tmel, 2 – vodotesná zálievka. 3 – výplňové profily z polyetylénu s uzavretou štruktúrou, 4, 5 – dilatácia, 6 – tenkovrstvové lôžko, 7 – hrubšie lôžko, 8 – dilatácia, 9 – fabióny, 10 – trvalo elastická hydroizolačná vrstva

Poruchy dilatačných škár

Pri dlhodobom používaní bazénov sa stretávame s poruchami, ktoré nemusia mať vplyv na únik vody z bazénu, ale pôsobia neesteticky. Dôležité sú aj poruchy, ktoré ohrozujú hygienu prevádzky (usadzovanie nečistôt a tvorba živnej pôdy mikroorganizmov). Takými môžu byť poruchy dilatačných škár. S dilatačnými škárami sa stretneme pri väčších betónových bazénoch. Bazén musí byť oddilatovaný od objektu, v ktorom je umiestnený. Dilatácia môže byť v ochodzi, v prepadovom žliabku, v dne bazéna, prípadne v mieste uloženia ochodze do nosných stien objektu. Častou poruchou je praskanie trvale pružného tmelu v dilatácii alebo oddeľovanie od podkladu. V niektorých prípadoch dochádza i k lomom keramiky v tesnej blízkosti dilatačnej škáry. Odporúčame preto keramický obklad ukladať do tenkovrstvého maltového lôžka. Lepiaci tmel však nenanášame iba na podklad, ale aj na rub keramických obkladačiek.

 
Pri ukladaní vodotesnej dlažby pripravíme povrch penetrovaním a spojovacím mostíkom na lepšie spojenie medzi dlažbou a podkladom. Betón vytvrdzujeme špeciálnym tmelom (nanesieme ho štetcom) na zabránenie vzniku trhlín. Zároveň ho utesníme proti prenikaniu vody. Môžeme využiť polyuretánový trvalo elastický náter.

Na zabezpečenie vodonepriepustnosti a pružnosti dilatačnej škáry sa používajú tmely, gumové pásky, gumové kliny, tvarované gumové profily, profily z plastov, plechy. Do dilatačnej škáry sa vkladajú rôzne, podľa možností nenasiakavé materiály, ako sú korok, penové sklo, polystyrén, sklobit, optifol, styropor atď.

Vodotesnosť môžeme zabezpečiť aj vodotesnou povlakovou stierkou na bazény. Do tejto skupiny prípravkov patrí aj PCI Dichtschlämme. Stierka je vodotesná, mrazuvzdorná a univerzálne použiteľná vnútri i vonku. Podklad musíme pre nanesením stierky dôkladne navlhčiť.Hotovú zmes zmiešame s vodou. Dostaneme plastickú – poddajnú hmotu, ktorú možno jednoducho a ľahko natierať i stierkovať, ba i striekať. Spoľahlivo drží a nevyžaduje si nijaký podkladový náter ani adhézny mostík.

Aplikácia obkladov

V dnešnej dobe je veľa výrobcov, ktorí ponúkajú rozličné výrobky na lepenie obkladu. Treba dodržať návod, ktorý predpisuje výrobca, ako postupovať pri ich aplikácii. Podklad pod lepiacu hmotu obkladu musí byť odmastený a hladký. Obkladačky môžeme lepiť lepidlami alebo použijeme rôzne malty pre obkladačky (Baumit, Schomburg, Ipor, Mapei atd.) Lepidlo nanášame zubovou stierkou na plochu maximálne 1 m2 a obkladačky zatláčame do lepidla. Na vytvorenie rovných škár môžeme použiť dištančné krížiky a vodováhu. Medzery medzi jednotlivými dlaždicami a obkladmi je potrebné vyplniť kvalitnou škárovacou hmotou, ktorá nepopraská a nebude sa samovoľne uvoľňovať zo škár. Zamedzíme tým vnikaniu vody do škár a následnému uvoľňovaniu jednotlivých dlaždíc alebo obkladov. Pri nanášaní škárovacej hmoty je dôležité, aby boky škár boli odmastené. Zvyšky lepiacej malty musíme odstrániť zo škáry. Škárovaciu maltu miešame presne podľa predpisu výrobcu. Pozor na správne množstvo vody. Po škárovaní dlažbu očistíme od zvyškov škárovacej malty vlhkou špongiou a po uschnutí vyleštíme. Zvyšky lepiacej malty z dlažby odstránime špeciálnym čistiacim prostriedkom. Chodiť po dlažbe môžeme obyčajne 24 hodín po uložení. Väčšina výrobcov uvádza, že aplikácia obkladov sa nesmie robiť pri teplote vzduchu menšej ako +5°C.

 
Po stvrdnutí, resp. vysušení podkladu, kladieme do lepidla dlažbu. Iné lepidlá používame na betónové a iné na oceľové alebo polyesterové podklady.

 Dlažbu škárujeme špeciálnou škárovacou hmotou alebo živicovými materiálmi.
 Styk obkladu s betónovou konštrukciou trvalo utesníme elastickými polyuretánovými alebo silikónovými tmelmi.

Tepelná izolácia

Tepelná izolácia potrubí a bazénov sa robí z dôvodu menších strát tepla, a tým menších prevádzkových nákladov. Na dodatočné zateplenie potrubných rozvodov môžeme použiť Nobasil SKR. Povrch zlepovania musí byť čistý a suchý. Skruže na potrubí sa musia natesno dotlačiť k sebe a v styku prelepiť samolepiacou páskou so šírkou najmenej 50 mm. Ďalšou z možností trhu je použitie izolácii Rockwool Rohože na drôtenom pletive.

Po odrezaní potrebnej dĺžky drôtenú rohož tesne navinieme na potrubie. Čelné plochy by mali byť v tesnom kontakte, aby nevznikali medzery, a časti by mali byť spojené viazacím drôtom alebo stiahnuté háčikmi. Ak sa aplikujú dve vrstvy, spoje by mali byť usporiadané striedavo, aby škáry spodnej vrstvy boli zakryté. Na zaistenie dostatočnej tvarovej izolácie rohožou s drôteným pletivom treba používať oporné prstence.

Obr. vpravo hore: Izolácia z polyetylénu s uzavretou bunkovou štruktúrou je veľmi vhodná na izoláciu bazénových potrubí. Vyrába sa s hrúbkou do 38 mm.

Obr.: Na izoláciu potrubí možno využiť aj rezané alebo ohybné puzdra z kamennej vlny. Postup pri spracovaní vidieť na obrázkoch.

Steny a dno bazéna

Na zníženie tepelných strát bazénov, ktoré sú napríklad uložené v zemi, alebo susedia so stenou inej stavby, môžeme vybudovať vo vnútri bazéna ”nový bazén”. (Je to jednoduchšie ako obnažovať vonkajšie steny bazéna. Dno by sme vôbec nemohli zaizolovať). Môžeme vybudovať kovový bazén s tepelnou izoláciou alebo bazén z termoblokov. Nevýhodou je zmenšenie objemu bazénu a privedenie (resp. opätovná montáž) trysiek, skimmeru, osvetlenia a pod. k novému bazénu, čo znamená posunúť tieto zariadenia asi o 10 až 30 cm. V prípade použitia prepadových žliabkov v pôvodnom bazéne, a následného využitia týchto žliabkov aj v novom bazéne, zmení sa typ prepadového žliabku. Pri nadzemných bazénoch a bazénoch s voľným priestorom okolo stien a dna bazénu možno využiť tepelnú izoláciu z minerálnej vlny. Izolácia sa montuje s vonkajšej strany bazénu (tam kde nie je voda). Malé valcové povrchy môžeme izolovať lamelovými rohožami alebo rohožami na drôtenom pletive. Rohož po odrezaní správnej dĺžky obalíme okolo povrchu. Okraje jednotlivých rohoží by mali byť tesne spojené, aby nevznikali otvorené škáry, a mali by sme ich stiahnuť páskami (10 mm x 0,5 mm v rozstupoch približne 25 cm). Rohože na drôtenom pletive musia byť spojené vodorovným spojom pomocou drôtu s priemerom väčším ako 0,7 mm.

Text: Prof. Ing. Jozef Kriš PhD, Bc. Miroslav Baláž
Foto: ALKOR, D&W Pool, Macek a syn, MAPEI, Plus stone, PCI, ROCKWOOL, Thermaflex, XYPEX

  1. Vladimír says:

    Rád bych doplnil autora článku, že pokud máme vnitřní bazén s prosakujícím potrubím, tak jako my mokré mapy na zdech u základu, je bourání obkladu kolem vyloučené.
    Hledali jsme jiné možnosti. Prodejce bazénů nám doporučil pana Charváta. Po kontrole protiproudového potrubí, s rozvodem 75mm, jsme našli prasklé potrubí.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.