Obrábame drevo – 2. Stroje

obrabame drevo 2. stroje

Drevoobrábacie stroje fungujú na princípe prenosu energie z motora na pracovný hriadeľ, koleso alebo bubon, kde sa upína samotný nástroj. Nástroj pôsobí priamo na drevo, odoberá triesku, a tak mení rozmery a tvar dreva. Drevoobrábací stroj len dodáva pohybovú energiu nástroju, sám osebe však na drevo nepôsobí. V nasledujúcom texte budeme pri jednotlivých strojoch uvádzať aj príslušné nástroje.

Píly
Píly nám slúžia na pozdĺžne i priečne delenie dreva, rezanie zakrivených tvarov, delenie konštrukčných dosák, výrobu drážok, poldrážok atď. Rozlišujeme kotúčové a pásové píly.

Kotúčové píly

Nástrojom všetkých kotúčových píl je kruhový list s vhodným ozubením po obvode, ktorý je pripevnený na vodorovnom hriadeli poháňanom remeňom alebo elektromotorom. Podľa konkrétneho účelu použitia sa pílové kotúče líšia priemerom, počtom, veľkosťou a tvarom zubov, ako aj použitým materiálom. Jednodielne pílové kotúče sa vyrábajú z nástrojovej ocele, majú pomerne krátku životnosť a musíme ich často ostriť. Dnes sa používajú obmedzene, a to len na masívne drevo. Trvanlivosť ostria pílových kotúčov sa predĺži, keď sú na ich zuboch naspájkované plátky zo spekaných karbidov alebo z polykryštalického diamantu. Podľa účelu použitia kotúča sa mení aj tvar plátkov. Tieto kotúče majú mnohonásobne vyššiu životnosť, zuby sú dobre rozvedené a majú vyššiu kvalitu rezu. Výborne sa hodia na rezanie doskových materiálov a masívneho dreva. Všetky kotúče majú uprostred otvor, pomocou ktorého ich nasadzujeme na hriadeľ píly. Kotúč vložíme medzi príruby a zaistíme maticou s ľavotočivým závitom.

Rozmetacia kotúčová píla – je stroj s masívnou konštrukciou, ktorý slúži na pozdĺžne delenie dreva na niekoľko menších častí jedným prechodom pílou. To umožňuje niekoľko rovnako veľkých pílových kotúčov upnutých na hriadeli stroja. Materiál prechádza pílou pomocou mechanického posuvu. Špeciálnym typom rozmetacej píly je stroj s jedným pílovým kotúčom. Pri jeho použití položíme materiál na dlhý stôl, prechádzame pílou pozdĺž materiálu a odrezávame kus po kuse. Tieto píly sú vhodné na prírezy a pre stolárske dielne.

Omietacie píly – sú stroje s podobnou konštrukciou ako rozmetacie, materiál opäť prechádza strojom. Na pracovnom hriadeli sú upnuté dva pílové kotúče, jeden pevný a druhý posuvný. Vzdialenosť medzi kotúčmi nastavujeme podľa šírky reziva, ktoré chceme omietnuť.

Skracovacie píly – slúžia na priečne delenie reziva a prírezov. V stolárskych dielňach sa používajú horné ramenové skracovacie píly. Motor aj s kotúčom môžeme posúvať po ramene, materiál leží na stole píly. Pri práci ručne pritiahneme pílový agregát k sebe, prerežeme fošňu alebo dosku a píla sa vracia do východiskovej polohy.

Stolné kotúčové píly – patria medzi základné stroje na prácu s drevom. Ide o univerzálny stroj, na ktorom prerezávame tak doskový materiál, ako aj guľatinu. Základom stroja je stojan, v ktorom je umiestnený pílový agregát. Kotúč vyčnieva nad stôl stroja a materiál do rezu posúvame väčšinou ručne proti pílovému kotúču. Na presné vedenie píleného materiálu slúži pozdĺžne pravítko. Väčšina píl obsahuje bočný skracovací vozík na presné krátenie dielcov.

Formátovacie píly – delíme ich na horizontálne a vertikálne. Horizontálna formátovacia píla vychádza z klasickej kotúčovej píly. Pred hlavným pílovým kotúčom má však ešte menší pílový kotúč, ktorý sa točí proti smeru hlavného pílového kotúča. Menší kotúč vyčnieva maximálne 2 mm nad stôl píly a narezáva spodnú povrchovú vrstvu materiálu. Takto zabránime vytrhávaniu spodnej strany laminovaných alebo dyhovaných dosák hlavným kotúčom. Súčasťou týchto píl je veľký posuvný stôl s výložníkom, ktorý zabezpečuje presné vedenie veľkoplošných materiálov do rezu. Píly sú určené na rezanie doskových materiálov a guľatiny. Vertikálne formátovacie píly tvorí šikmý stojan, o ktorý opierame pílené doskové materiály. Pred stojanom môžeme pohybovať brvnom s pílovým agregátom a robiť vodorovné aj zvislé rezy. Výhodou týchto píl sú menšie nároky na priestor.

Pásové píly

Tieto píly sú vhodné na rezanie zakrivených tvarov, výrobu rôznych spojov a pod. Nástrojom pásových píl je nekonečný pílový pás. Ten sa vyrába v rozličných šírkach a s rôznym tvarom zubov. Zuby sú zvyčajne len ostrené. Stroj sa skladá zo stojana, na ktorom sú pripevnené dve pásovnice. Spodná je hnacia, horná je hnaná a napína pílový pás. Na stojane je umiestnený pracovný stôl, ktorý môžeme naklápať pod uhlom 45°. Presné vedenie pásu v reze zabezpečujú vodidlá, ktoré sú umiestnené nad a pod stolom pásovej píly. Tieto píly sa vyrábajú v rôznych veľkostiach a s rozličným priemerom pásovníc.

Rovinné frézy
Úlohou týchto strojov je premena krivých a hrubých povrchov dreva na rovné a hladké. Ako drevoobrábací nástroj v nich slúži niekoľko hobľovacích nožov (2 až 4), ktoré sa upínajú v nožovom hriadeli.

Zarovnávacie frézy
– sú určené na zarovnávanie rovinných a bočných plôch dosák, fošní, hranolov atď. Na stojane stroja sú osadené dva stoly (predný a zadný), medzi ktorými sa otáča nožový hriadeľ. Oba stoly sa dajú výškovo prestaviť. Stroj obsahuje pravítko, podľa ktorého sa frézujú bočné plochy, zrážajú hrany a pod. Pravítko môžeme naklápať v rozpätí 90 až 45°.

Hrúbkovacie frézy – používame ich na hrúbkové frézovanie dosák alebo fošní. Hodia sa aj na frézovanie šírok hranolov, líšt a prírezov. Obrobky majú pred hrúbkovým frézovaním obvykle jednu alebo dve plochy zarovnané. V stojane stroja je umiestnený stôl, ktorý môžeme výškovo prestaviť podľa hrúbky materiálu. Nad stolom sú uložené podávacie valce a nožový hriadeľ. Na rozdiel od zarovnávačiek sa tu materiál podáva mechanicky.

Viacstranové frézy – môžeme na nich obrábať materiál zo všetkých strán jediným prechodom dreva cez stroj. Niektoré stroje umožňujú len rovinné frézovanie, na iných sa dajú frézovať aj profily. Na týchto strojoch môžeme zhotovovať rôzne palubové dosky, lišty a ďalšie frézované sortimenty.

Frézovačky

Poslúžia nám na výrobu drážok, profilov, žliabkov, spojov a pod. Môžeme nimi obrábať priame i rozlične zakrivené plochy.

Horné frézovačky – nepatria medzi bežne používané drevoobrábacie stroje. Ide o špeciálne stroje na výrobu rozličných ornamentov, zvlakových drážok a na obrábanie drobných predmetov. Ako nástroj používajú stopkové frézy. Obrobok na nich posúvame ručne podľa pravítka alebo podľa šablóny.

Spodné frézovačky – patria, naopak, medzi základné stolárske stroje. Nad úroveň stola vyčnieva výškovo nastaviteľný hriadeľ, na ktorý upíname frézy. Rovinný materiál posúvame ručne podľa pravítka, pri zakrivených plochách ho vedieme podľa kopírovacieho ložiska a šablóny. Väčšina frézovačiek má čapovací vozík, ktorý umožňuje výrobu čapov, výdlabov a ďalších spojov. Nástrojom v spodných frézovačkách sú kotúčové frézy, ktoré majú rôzne priemery a tvary podľa požadovaného profilu. Frézy môžu byť celistvé (celooceľové), s napájanými alebo vymeniteľnými zubami.

Vŕtačky

Stojanová vŕtačka – patrí medzi základné vybavenie dielne a slúži na výrobu kruhových otvorov. Pomocou nej môžeme zhotoviť otvory pre kolíky, závesy a iné kovania, vyvŕtavať hrče a pod. Tento stroj je vhodný najmä na vŕtanie do plochy. Vŕtacia jednotka so skľučovadlom sa nachádza na zvislom stĺpe stojana, na ktorom sa prestavuje pracovný stôl. Vrták upnutý do skľučovadla vedieme do rezu ručne pomocou páky. Podľa druhu práce rozoznávame rôzne druhy vrtákov: špirálové s kužeľovým hrotom, špirálové so strediacim hrotom, Forstnerov vrták, vrták s valcovou hlavou a ďalšie.

Vŕtacia dlabačka – slúži na výrobu kruhových otvorov kolíkov a iných spojovacích prostriedkov, ktoré vŕtame najmä do bočných plôch. Hlavnou funkciou vŕtacej dlabačky je však výroba pozdĺžnych otvorov, ktoré dokážeme zhotoviť pomocou špeciálnych dlabacích vrtákov. Obrobok upneme na výškovo nastaviteľný stôl a vrták v skľučovadle vedieme do rezu ručnou pákou. Pri výrobe pozdĺžnych otvorov najprv vyvŕtame niekoľko kruhových otvorov vedľa seba, následne otvor vyčistíme pohybom stola v smere kolmom na os vrtáka.

Brúsky

Používame ich na konečné opracovanie – brúsenie, ktorým vyrovnávame nerovnosti povrchu, povrch vyhladzujeme a zbavujeme nečistôt. Ako nástroj v brúskach slúžia brúsne papiere alebo brúsne plátna s rozličnou zrnitosťou.

Úzkopásové brúsky – patria medzi základné drevoobrábacie stroje. Medzi dvoma pásovnicami je horizontálne napnutý nekonečný brúsny pás so šírkou 150 mm. Obrobok položíme na posuvný a výškovo nastaviteľný pracovný stôl. Brúsny pás pritláčame k obrobku prítlačnou pätkou. Na tomto stroji brúsime rovinné plochy dielcov.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteHranové brúsky – slúžia na brúsenie bočných plôch. Ide opäť o úzkopásovú brúsku, pás je však kratší a osadený kolmo na pracovný stôl. Dielec položíme na stôl a jeho bočné plochy ručne pritláčame k pásu.

Kotúčové brúsky – sú určené na brúsenie vydutých bočných plôch, čelných plôch dielcov, zrážanie hrán a podobne. Brúsny papier sa uchytáva na rotujúci kotúč, ktorý je umiestnený kolmo na pracovný stôl.

Ručné stroje

Sú to malé mobilné stroje, ktoré často nahrádzajú ručné nástroje. Práca s nimi je rýchlejšia a presnejšia. Pre svoju nízku hmotnosť a ľahkú ovládateľnosť ich hojne využijeme v stavebníctve a pri rôznych montážnych prácach.

Ručné vŕtačky – umožňujú výrobu kruhových otvorov. Do skľučovadla upíname rozličné druhy vrtákov, ktoré sú schopné vŕtať do dreva, plastov, kovov, betónu a pod. Na vŕtanie do betónu a podobných stavebných materiálov používame vŕtačky s príklepom. Dnes elektrické vŕtačky čoraz častejšie nahrádzajú ručné skrutkovanie závrtok a skrutiek. Tieto vŕtačky musia mať plynulú reguláciu otáčok, musia umožňovať ľavé a pravé otáčky vretena a upnúť do skľučovadla namiesto vrtákov nadstavce na skrutkovanie.

Ručné kotúčové píly – môžeme nimi rezať guľatiny a rôzne doskové materiály. Nástrojom je pílový kotúč s menším priemerom, než je pri stolných kotúčových pílach. Aj tu uplatníme kotúče s naspájkovanými zubami.

Priamočiare píly – umožňujú nám vytvárať priame i rozlične zakrivené rezy. Ako nástroj slúžia špeciálne pílové listy, ktoré kmitajú hore a dole v zvislom smere. Podľa druhu pílového lista umožňujú tieto píly rezať guľatinu, drevené doskové materiály, plasty, železné a neželezné kovy.

Ručné elektrické hoblíky – slúžia podobne ako ručné hoblíky na vyrovnávanie a hladenie povrchov dreva. Opracovávame nimi rovné plochy, bočné plochy, hrany, poldrážky a pod. Uplatníme ich najmä pri výrobe rôznych stavieb z dreva a úpravách konštrukcií priamo na stavenisku.

Horné frézovačky – sú to stroje, v ktorých sa otáča zvislé vreteno s upínacou klieštinou. Do tejto klieštiny môžeme upnúť rôzne druhy stopkových fréz. Podľa tvaru frézy dokážeme touto frézovačkou vyrábať drážky, zvlaky, ozuby, rozličné profily, dokončovať rovné i zakrivené hrany. Stroj vedieme do rezu podľa pravítka, šablóny alebo kopírovacieho ložiska.

Ručné brúsky využijeme na dokončovanie povrchu dreva, odstraňovanie zostávajúcich nerovností, nečistôt a pod. Ich ďalšou funkciou je odstraňovanie starých náterov z povrchu dreva a z iných materiálov. Ľahké ovládanie a možnosť vybrúsiť aj menej prístupné miesta sú ich veľkou prednosťou. Podľa konštrukcie a použitia rozlišujeme pásové, excentrické, vibračné brúsky a iné.

Text: Ing. Ján Bomba
Foto: Bosch, Houfek, MARSCHAL-CZ, Metabo, Protool, Rojek, Skil a archív autora
Zdroj: Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.