vsetko o pripojeni na inzinierske siete
Galéria (7)

Všetko o pripojení na inžinierske siete

Zásobovanie vodou, elektrinou či plynom, ako aj odvádzanie odpadových vôd z rekreačných objektov predpokladá komplexné riešenie. Podstatnou úlohou pripojenia rekreačných objektov je umožniť ich nepretržité zásobovanie v dostatočnom množstve, v požadovanej kvalite a tlaku počas celého roka.

Galéria

inžinierske siete, plynovod, vodovod, kanalizácia, prípojka
inžinierske siete, plynovod, vodovod, kanalizácia, prípojka
inžinierske siete, plynovod, vodovod, kanalizácia, prípojka

Základné požiadavky na budovanie vodovodnej prípojky
Zásobovanie chát a chalúp vodou predstavuje pre jej malú spotrebu zvláštny problém. Nie vždy sa totiž dajú aplikovať pravidlá, ktoré platia pre verejné vodovody. Napojenie na verejný vodovod je výhodné z hľadiska pravidelnej dodávky pitnej vody, jej vyhovujúcej kvality a hygienického zabezpečenia. Ak teda existuje čo len najmenšia možnosť napojenia sa na verejný vodovod, o vybudovaní vodovodnej prípojky by ste nemali dlho rozmýšľať.

Pred zriadením vodovodnej prípojky musíte predložiť vlastníkovi (prípadne prevádzkovateľovi) verejného vodovodu vyplnenú žiadosť. Následne je potrebné uzatvoriť s ním písomnú zmluvu. Po podpise zmluvy sa realizuje napojenie objektu na verejný vodovod samostatnou vodovodnou prípojkou, pričom miesto jej pripojenia určuje vlastník verejného vodovodu. Ak vznikne potreba jednej spoločnej prípojky pre viac ako jednu nehnuteľnosť, možno ju zriadiť iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu. Ak ide o rozsiahly objekt, povoľuje sa pre jednu nehnuteľnosť aj viac vodovodných prípojok. Vlastníkom vodovodnej prípojky sa stáva osoba, ktorá zriadila prípojku na vlastné náklady. Na vlastné náklady musí zabezpečiť aj opravy a údržbu prípojky.

Súčasťou každej vodovodnej prípojky je merač na meranie dodávanej vody. Ak je vodovodná prípojka spoločná pre viacero nehnuteľností, musí byť merač osadený pre každú nehnuteľnosť osobitne. Merače musia mať platné overenia podľa zákona o metrológii a tiež podľa podmienok výrobcov. Okrem toho musia byť osadené tak, aby spĺňali podmienky normy. Spravidla sa merač umiestňuje vo vodomernej šachte.

Ak dĺžka prípojky neumožňuje vložiť vodomernú šachtu medzi verejný vodovod a nehnuteľnosť, môže sa umiestniť aj v budove. Šachta sa zriaďuje na pozemku pripájanej nehnuteľnosti tesne za hranicou s verejným pozemkom. O jej umiestnení a o osadení vodomeru rozhoduje vlastník vodovodu po súhlase s prevádzkovateľom. Pred spracovaním projektovej dokumentácie je potrebné zakresliť verejný vodovod v záujmovom území do katastrálnej mapy s vyznačením daného pozemku. K žiadosti treba doložiť:

 • kópiu katastrálnej mapy, prípadne aj kópiu geometrického plánu,
 • preukázanie majetkovej podstaty,
 • situáciu vodovodnej prípojky, vrátane umiestnenia vodomernej šachty,
 • návrh vodomernej šachty,
 • uloženie vodovodnej prípojky vo vzťahu k iným inžinierskym sieťam,
 • v prípade umiestnenia vodomernej šachty nie na vlastnom pozemku je potrebné predložiť notárom, resp. matrikou overenú dohodu o umiestnení vodomernej šachty v zmysle zákona č. 442/2002 Zb.

Základné požiadavky na budovanie kanalizačnej prípojky
Pri vybavovaní pripojenia na kanalizáciu treba zaslať príslušnej vodárenskej spoločnosti požiadavku na vodohospodárske vyjadrenie. Pred spracovaním projektovej dokumentácie v prípade chát a chalúp (ako drobných stavieb) treba informatívne zakresliť verejnú kanalizáciu do predloženej kópie katastrálnej mapy. Okrem kópie katastrálnej mapy a preukázania majetkovej podstaty sa k žiadosti musí doložiť situácia kanalizačnej prípojky vrátane umiestnenia kanalizačnej šachty.  Miesto pripojenia kanalizačnej prípojky ako aj umiestnenie merača na prípojke určuje prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. Kanalizačná prípojka má byť čo najkratšia, priama a kolmá na stoku.

Domová čistiareň odpadových vôd

Ak si výstavba verejnej kanalizácie vyžaduje neprimerane vysoké nároky, alebo sa jej vybudovaním nedosiahne výrazné zlepšenie životného prostredia, je potrebné odvádzať komunálne vody iným spôsobom. Je dôležité, aby sa dosiahla rovnaká úroveň ochrany povrchových a podzemných vôd ako v prípade odvádzania vôd verejnou kanalizáciou.

Žiadosť o povolenie vodnej stavby – čističky odpadových vôd – posudzuje orgán štátnej správy individuálne. Dohliada pri tom na splnenie systémových a ekologických podmienok. Vybudovanie čistiarne odpadových vôd nie je podmienené veľkosťou pozemku – posudzuje sa najmä konkrétna lokalita, blízkosť ďalších objektov, resp. hydrologické pomery. Ak ide o osamotené obydlie, ktoré sa nachádza mimo ochranných pásiem vodných zdrojov, zisťovacie konanie sa spravidla nevyžaduje.

Základné požiadavky na budovanie plynovodnej prípojky
Plynovodnú prípojku zriaďuje dodávateľ plynu. Náklady na jej zriadenie uhrádza ten, v koho prospech sa plynová prípojka zriadila (dodávateľ a odberateľ plynu sa však môžu dohodnúť aj inak). Podobne ako v prípade vodovodnej prípojky, vlastníkom plynovej prípojky sa stáva osoba, ktorá uhradila náklady na jej zriadenie. Vlastník je potom povinný zabezpečiť jej prevádzku, údržbu a opravu, aby nedochádzalo k ohrozeniu života a zdravia osôb a k poškodeniu majetku.  Pri návrhu trasy plynovodnej prípojky je nutné prihliadať hlavne na priestorové podmienky, existujúce nadzemné a podzemné vedenia technického vybavenia, geologické a hydrogeologické podmienky, členitosť terénu či použitú technológiu výstavby a podobne.

Napojenie prípojky na verejný plynovod musí byť kolmo k osi potrubia verejného plynovodu a k obvodovej stene budovy, pri ktorej je prípojka ukončená. Prípojka sa končí pred hlavným uzáverom odberného plynového zariadenia, pričom miesto ukončenia prípojky sa navrhne tak, aby umiestnenie hlavného uzáveru odberného zariadenia zodpovedalo podmienkam dodávateľa plynu.

Na plynovodnú prípojku a odberné plynové zariadenie možno použiť len materiál, ktorý zodpovedá účelu použitia, druhu rozvádzaného média a danému prevádzkovému pretlaku.

Vnútri objektu (chaty alebo chalupy) sa na rozvod plynu nesmú použiť materiály z plastov. Rozvod plynu musí byť dimenzovaný tak, aby sa zabezpečil potrebný prevádzkový pretlak na každý plynový spotrebič.

Zásobovanie vodou, elektrinou či plynom, ako aj odvádzanie odpadových vôd z rekreačných objektov predpokladá komplexné riešenie. Podstatnou úlohou pripojenia rekreačných objektov je umožniť ich nepretržité zásobovanie v dostatočnom množstve, v požadovanej kvalite a tlaku počas celého roka.

Základné požiadavky na budovanie vodovodnej prípojky
Zásobovanie chát a chalúp vodou predstavuje pre jej malú spotrebu zvláštny problém. Nie vždy sa totiž dajú aplikovať pravidlá, ktoré platia pre verejné vodovody. Napojenie na verejný vodovod je výhodné z hľadiska pravidelnej dodávky pitnej vody, jej vyhovujúcej kvality a hygienického zabezpečenia. Ak používate vodu z vlastných zdrojov, ktorými sú najčastejšie studne alebo pramene, musí byť zaistené pravidelné a starostlivé sledovanie kvality vody. V opačnom prípade sa vystavujete zdravotnému riziku. Ak teda existuje čo len najmenšia možnosť napojenia sa na verejný vodovod, o vybudovaní vodovodnej prípojky by ste nemali dlho rozmýšľať.

Pred zriadením vodovodnej prípojky musíte predložiť vlastníkovi (prípadne prevádzkovateľovi) verejného vodovodu vyplnenú žiadosť. Následne je potrebné uzatvoriť s ním písomnú zmluvu. Po podpise zmluvy sa realizuje napojenie objektu na verejný vodovod samostatnou vodovodnou prípojkou, pričom miesto jej pripojenia určuje vlastník verejného vodovodu. Ak vznikne potreba jednej spoločnej prípojky pre viac ako jednu nehnuteľnosť, možno ju zriadiť iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu. Ak ide o rozsiahly objekt, povoľuje sa pre jednu nehnuteľnosť aj viac vodovodných prípojok. Vlastníkom vodovodnej prípojky sa stáva osoba, ktorá zriadila prípojku na vlastné náklady. Na vlastné náklady musí zabezpečiť aj opravy a údržbu prípojky.

Súčasťou každej vodovodnej prípojky je merač na meranie dodávanej vody. Ak je vodovodná prípojka spoločná pre viacero nehnuteľností, musí byť merač osadený pre každú nehnuteľnosť osobitne. Merače musia mať platné overenia podľa zákona o metrológii a tiež podľa podmienok výrobcov. Okrem toho musia byť osadené tak, aby spĺňali podmienky normy. Spravidla sa merač umiestňuje vo vodomernej šachte. Ak dĺžka prípojky neumožňuje vložiť vodomernú šachtu medzi verejný vodovod a nehnuteľnosť, môže sa umiestniť aj v budove. Šachta sa zriaďuje na pozemku pripájanej nehnuteľnosti tesne za hranicou s verejným pozemkom. O jej umiestnení a o osadení vodomeru rozhoduje vlastník vodovodu po súhlase s prevádzkovateľom.

Prípojka má byť priamočiara, podľa možnosti so stúpaním k objektu, krytá vrstvou zeminy minimálne 1,5 m.
Dovolené vzdialenosti od iných podzemných vedení určuje STN 73 6005 a sú nasledovné:

 • od kanalizácie 600 mm,
 • od plynovodu 500 mm,
 • od tepelného vedenia 1 000 mm,
 • od elektrických káblov 400 mm.

Pred spracovaním projektovej dokumentácie je potrebné zakresliť verejný vodovod v záujmovom území do katastrálnej mapy s vyznačením daného pozemku. K žiadosti treba doložiť:

 • kópiu katastrálnej mapy, prípadne aj kópiu geometrického plánu,
 • preukázanie majetkovej podstaty,
 • situáciu vodovodnej prípojky, vrátane umiestnenia vodomernej šachty,
 • návrh vodomernej šachty,
 • uloženie vodovodnej prípojky vo vzťahu k iným inžinierskym sieťam,
 • v prípade umiestnenia vodomernej šachty nie na vlastnom pozemku je potrebné predložiť notárom, resp. matrikou overenú Dohodu o umiestnení vodomernej šachty v zmysle zákona č. 442/2002 Zb.

Vodovodná prípojka – úsek potrubia od miesta odbočenia verejného vodovodu po domový uzáver vody pripojeného objektu s výnimkou merača (zvyčajne vodomer).
Vnútorný vodovod – vodovodné potrubie vrátane príslušenstva, ktoré sa nachádza za vodovodnou prípojkou a začína hlavným uzáverom vnútorného vodovodu.
Domový uzáver – pre pripojenú nehnuteľnosť je osadený bezprostredne za meračom alebo v mieste prechodu prípojky na domový rozvod, ak nie je merač osadený.

Autor: doc. Ing. Marta Čermáková, PhD
Foto: JAGA
Zdroj: RSZ

 1. el salvadore says:

  Pani doc. Ing. Marta Čermáková, PhD popri vsetkom tom zhone a zrejeme aj popri dalsiemu studiu, napisala riesenie ohladom vodovodnej pripojky dva krat a o elektrickej pripojke radsej nenapisala nic… hmmm

 2. Mária Dzurillová says:

  Dobrý deň prajem, v meste máme verejný vodovod, ale naša ulica nie je na neho napojená, sú to novostavby, chcem sa opýtať koľko odberných miest je potrebných na to, aby bol verejný vodovod a prípojky dobudované, alebo aký je postup a či existuje nejaká možnosť ak by sme sa susedia dali dokopy, aby nám verejný vodovod od hlavného potrubia dotiahli k rodinným domom. Ďakujem

 3. Jana Hudáková says:

  Dobrý deň, potrebujem vedieť, ako sa dá napojiť na verejnú kanalizáciu dom, ktorý ma žumpu. Vodovod je napojený, potrebujem len vedieť napojiť splašky. Ďakujem

 4. Anna Krnáčová says:

  Dobrý deň, môže byť kanalizačná prípojka napojená na kontrolnú šachtu verejnej kanalizácie?

 5. Terezia Danielová says:

  Dobrý deň, potrebujem vedieť, ako sa dá napojiť na verejnú kanalizáciu dom, ktorý ma žumpu. Vodovod je napojený, potrebujem len vedieť napojiť splašky. Navyše pri budovaní kanalizácie v obci náš dom v podstate obišli. Pred našim domom urobili odbočku a prešli na druhú stranu ulice. To by nebol problém keby sa v tomto mieste cesta nerozdvojovala a nebol by strede ešte park. Takže v prípade budovania prípojky by sme sa vlastne museli podkopať pod dvomi cestami a parkom. Prípojka vedená z druhej strany zase končí pred susedom z druhej strany. Tak mi prosím poraďte čo urobiť? Ako?
  Ďakujem

 6. Monika says:

  Dobry den. Ja by som potrebovala zistit ako mame postupovat dalej. Staviame dom v obci. Plyn a elektriku sme si na vlastne naklady vybudovali asi 100m. Ako mame postupovat dalej z vodou. K nasmu domu je to 60m od hlavnej pripojky vody. Kde musi byt umiestnena šachta a neurobi nam to vodar.spolocnost. Dakujem za odpoved

 7. Taňka says:

  Inžinierske siete

 8. Martin says:

  Dobrý deň ,

  Chcel by som sa spýtať budeme robiť vodomernú šachtu avšak táto šachta výchadza vedla žumpy moja otázka znie v akej vzdialenosti musí byť umiestnená táto vodomerná šachta od žumpy ?

  Ďakujem

  1. miroslav says:

   Môže byť aj tesne vedľa.Stačí ak je dobre izolovaná buď šachta alebo žumpa.Ak bude presakovať zo žumpy do šachty,v prípade poruchy,výmeny meracieho zariadenia,tam vodár nepôjde.

 9. Palo says:

  Dobrý den, môže nastať nejaký problém pri tahaní IS po vlastnom pozemku ? parcela pred pozemkom nie je vo verejnom vlastnístve. Ostáva mi tahať IS cez vlastný pozemok. Dakujem

 10. Tatiana says:

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či potrebujem stavebné povolenie keď chcem pripojiť mobilný dom na vodu a kanalizaciu na pozemku ktorý nieje vedený ako stavebný ale len ako orná pôda. Či to stačí vybaviť cez žiadostí u vodarov alebo potrebujem aj stavebné povolenie ak áno dajú mi ho ked je to orná pôda? Či budem musieť riešiť aby sa zmenila orná pôda najprv na stavební pozemok a až potom riesiť pripojky?

 11. Peter says:

  Chcel by som sa aj spitat ked my menia hadycu plynovu az do pivnice mala by byt ulozena do piesku ci ako len tak ?? Mozte my poradit ci tu hadicu len dam do zeme a hotovo ci ju mam dat tak ze pod hadicu dam aj piesok aj na hadicu a potom zasypem hlynou.. dakujem

 12. Ernie says:

  Peter: len sa treba naučiť pravopis a potom môžeš pokojne uložiť tú hadicu do piesku…

 13. Milan says:

  … moze elektricky kabel v zemi v ochrannej trubke ,ktory napaja zahradny altanok ist spolu s vodovodnym plastovym potrubim?

 14. Pingback: Inžinierske siete - aj na tie treba pri výbere pozemku myslieť • Beevam - Magazín o bývaní, architektúre a dizajne

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje