Oplatí sa meniť dodávateľa energie

oplati sa menit dodavatela energie

Uvažujete o zmene dodávateľa elektrickej energie alebo plynu? Nie vždy musí zmena znamenať aj výhodnejšie podmienky. V konečnom dôsledku nemusíte vôbec ušetriť.

Plná liberalizácia trhu s elektrickou energiou a plynom pre domácnosti nastala v roku 2007. V praxi to znamená, že každý odberateľ elektrickej energie má právo slobodne si zvoliť svojho dodávateľa energie. Pred tým, ako sa k tomuto kroku odhodláte, mali by ste si zistiť o tejto problematike čo najviac.
Slovo „alternatívny“ dodávateľ elektrickej energie (alternatívny dodávateľ plynu) sa používa iba na odlíšenie nových dodávateľov od klasických dodávateľov elektrickej energie, ktorými sú ZSE (Západoslovenská energetika, a. s.) v západoslovenskom kraji, SSE (Stredoslovenská energetika, a. s.) na strednom Slovensku a VSE (Východoslovenská energetika, a. s.) vo východoslovenskom kraji a v prípade zemného plynu je to SPP distribúcia, a. s., pre celé územie Slovenska. Alternatívni poskytovatelia elektriny a plynu poskytujú alternatívu ku klasickým poskytovateľom elektrickej energie a plynu. Elektrická energia, ktorú dodávajú do elektrickej siete, je úplne tá istá, ako keď ju odoberáte od klasických dodávateľov elektriny. V prípade plynu je tiež situácia rovnaká, dodávaný zemný plyn sa v potrubí premieša a nedá sa určiť, aký plyn práve používate.

Alternatíva elektrickej energie a plynu

Najvážnejším konkurentom je drevo, alebo lepšie povedané, biomasa. Teda ak ide o energiu na kúrenie. Aj mnohé mestské teplárne prechádzajú na kúrenie biomasou. Drevo ako hlavný zdroj energie na vykurovanie využívajú predovšetkým domácnosti na vidieku. Ak sa kombinuje so splynovacím kotlom, možno výrazne ušetriť.

Ďalšími alternatívami na Slovensku je slnečná energia bioplyn (pripravovaný z biologického odpadu) a geotermálna energia. Solárne kolektory však nemôžu slúžiť ako jediný zdroj na výrovbu tepla. Musia sa kombinovať s iným zdrojom na kúrenie a prípravu teplej vody v období, keď je intenzita slnečného žiarenia nedostatočná.

Zmena dodávateľa elektriny

Svojho dodávateľa elektrickej energie nemôžete zmeniť kedykoľvek. Ak máte priebežné meranie spotreby elektrickej energie, môžete zmeniť dodávateľa vždy k 1. dňu mesiaca. Ak nemáte priebežné meranie elektriny, môžete zmeniť dodávateľa raz za tri mesiace. Najbližší možný termín zmeny dodávateľa je daný viazanosťou zmluvy u súčasného dodávateľa, pričom každý dodávateľ elektriny má spracované prevádzkové poriadky, ktoré stanovujú, v akom termíne sa musí podať výpoveď súčasnému dodávateľovi. Toto obdobie je približne tri mesiace pred ukončením zmluvy. Ak už uplynula viazanosť zmluvy so súčasným dodávateľom elektriny, môžete podať výpoveď kedykoľvek. Pre domácnosti sa zvyčajne prechod na nového dodávateľa elektrickej energie začína so začiatkom nového kalendárneho štvrťroka. Preto je vhodné dať výpoveď súčasnému dodávateľovi dva kalendárne mesiace pred začiatkom ďalšieho štvrťroka.

Hlavné zásady
Podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny je teda ukončenie zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny. To by ste mali urobiť najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny. Ku dňu vykonania zmeny musíte mať už uzatvorenú zmluvu s novým dodávateľom.

Po uzavretí zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny treba požiadať o zmenu dodávateľa príslušného prevádzkovateľa sústavy. Môžete tak urobiť osobne alebo to môže za vás urobiť nový dodávateľ, a to písomne alebo v elektronickej podobe. O zmenu treba požiadať najneskôr 21 dní pred uplynutím výpovednej lehoty alebo pred skončením platnosti zmluvy o dodávke elektriny.

Prevádzkovateľ sústavy musí ku dňu zmeny vykonať buď diaľkový odpočet stavu elektromera, alebo spotrebu elektriny určiť podľa skutočne nameraných hodnôt zistených fyzickým odpočtom.

Prevádzkovateľ sústavy odovzdá dotknutým subjektom alebo dodávateľom elektriny údaje o spotrebe elektriny pre odberné miesto, a to do desiatich pracovných dní odo dňa vykonania zmeny.
Ak sú splnené všetky podmienky na vykonanie zmeny dodávateľa, prevádzkovateľ distribučnej sústavy vám zašle potvrdenie doporučene poštou.

Uzatvorenie zmluvy

Pred uzatvorením zmluvy s novým dodávateľom elektrickej energie alebo plynu sa odporúča:
overiť si totožnosť osoby, ktorá prichádza s určitou ponukou, najčastejšie s ponukou na lacnejšie energie; na požiadanie sa takáto osoba musí preukázať aj preukazom spoločnosti, ktorú zastupuje;
nebáť sa opýtať na nejasnosti zmluvy pred jej podpísaním a dožadovať sa kompletných a určitých odpovedí na otázky;
snažiť sa odolať nátlakovým metódam zo strany osoby pri študovaní zmluvy;
nechať si čas na rozmyslenie, neunáhliť sa; podpis zmluvy s novým dodávateľom možno odložiť na iný dohodnutý termín;
dôkladne si preštudovať aj ustanovenia napísané drobnými písmenami, resp. na osobitných listoch či stranách, ako napr. všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú často súčasťou zmluvy;
uistiť sa, že ustanovenie o predmete zmluvy a o cene nie je napísané menším písmom ako iné časti tejto zmluvy, s výnimkou názvu a označení častí zmluvy; zmluva, ktorá nespĺňa uvedenú podmienku, je neplatná;
ak návrh zmluvy nie je prijateľný alebo sa javí ako nevýhodný, navrhnúť zmenu podmienok zmluvy; predtlačený návrh nemusí byť definitívny a konečný;
skontrolovať si v zmluve, na aký čas sa uzatvára, noví alternatívni dodávatelia často uprednostňujú zmluvy na dobu určitú (1 až 5 rokov), ktoré sa potom nedajú kedykoľvek vypovedať, resp. len zo zákonných dôvodov a s povinnosťou zaplatiť sankčný poplatok;
preveriť si samotného dodávateľa energie, jeho povesť a finančnú situáciu;
nebáť sa trvať na tom, aby pri prezentovaní ponuky a podpisovaní zmluvy bola prítomná aj ďalšia osoba;
počítať ceny spoločne aj s vlastnými poznámkami a kalkulačkou.

Zmena dodávateľa plynu

Zmenu dodávateľa plynu môžete vykonať koncom štvrťroka. Výpovedná lehota pri zmene dodávateľa zemného plynu je tri mesiace, výpoveď možno podať vždy ku koncu kalendárneho štvrťroka – to znamená k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a k 31. decembru. Nečakajte s výpoveďou zmluvy súčasnému dodávateľovi do poslednej chvíle, pretože pre administratívne chyby vám môže byť zmena dodávateľa zamietnutá a budete musieť čakať ďalší štvrťrok. Od podania žiadosti k pripojeniu nového dodávateľa zvyčajne musí uplynúť kalendárny štvrťrok. Takže, ak dáte výpoveď v 1. štvrťroku (január – marec), tak nový dodávateľ zemného plynu vám začne realizovať dodávky až od 3. štvrťroka (od 1. júla). Zmena dodávateľa plynu sa realizuje zadarmo (bezplatne, bez akýchkoľvek ďalších poplatkov odberateľa).

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteHlavné zásady
Podmienkou na zmenu dodávateľa plynu je podobne ako pri zmene dodávateľa elektriny ukončenie zmluvy o dodávke plynu uzatvorenej s doterajším dodávateľom. Musí sa tak uskutočniť v súlade s podmienkami výpovednej lehoty doterajšieho dodávateľa. Tie sa uvádzajú v zmluve o dodávke plynu. Zmluva sa má vypovedať najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa plynu. K tomuto dňu sa musí už uzatvoriť aj zmluva s  novým dodávateľom.

Väčšinu administratívnych úkonov spojených so zmenou dodávateľa na základe splnomocnenia od odberateľa elektriny preberá na seba nový dodávateľ plynu.

Nový dodávateľ plynu, s ktorým ste uzatvorili zmluvu o dodávke plynu, na základe splnomocnenia oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi distribučnej siete, ku ktorému je odberné miesto pripojené, a to najneskôr 21 kalendárnych dní pred dňom zmeny.
Ak sa na odbernom mieste nachádza priebehové meranie (tzv. meranie typu A, meranie typu B) zmena dodávateľa sa môže uskutočniť zvyčajne k 1. dňu v mesiaci.

Prevádzkovateľ distribučnej siete určí ku dňu vykonania zmeny dodávateľa spotrebu plynu pre odberné miesto s priebehovým meraním podľa skutočne nameraných hodnôt a pre odberné miesta s meraním typu C jedným z nasledujúcich spôsobov:
• na základe vzájomne odsúhlasených odpočtov vykonaných niektorým z dotknutých účastníkov trhu s plynom,
• použitím typových diagramov,
• odpočtom, ktorý vykonal prevádzkovateľ distribučnej siete.
Ak sú splnené všetky podmienky na vykonanie zmeny dodávateľa, prevádzkovateľ distribučnej siete vám zašle potvrdenie doporučene poštou.

 

Výber dodávateľa

Pri výbere dodávateľa elektriny alebo plynu sa odporúča najmä:
• podrobne preštudovať obchodné podmienky zmluvy na dodávku elektriny alebo plynu príslušného dodávateľa elektriny alebo plynu, zamerať sa aj na odkazy pod čiarou a formulácie písané drobným písmom;
• okrem ceny je dôležité preveriť, či dodávateľ elektriny, alebo plynu nemá v zmluve zohľadnené aj iné poplatky za uzatvorenie, resp. vypovedanie zmluvy;
• preštudovať vypovedacie podmienky zmluvy.
Proces zmeny dodávateľa je pre odberateľov elektriny alebo plynu bezplatný a všetky potrebné úkony má za zákazníka zrealizovať nový dodávateľ.

dobré rady

Cenová kalkulačka
Cenové kalkulačky na prepočet plynu a elektriny sa nachádzajú na stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na www.urso.gov.sk. Stačí zadať súčasného dodávateľa a kliknúť na ikonu Spustiť prepočet.

Viazanosť
Pri uzatváraní novej zmluvy sa nezabudnite opýtať na dĺžku viazanosti zmluvy. Odstúpenie od zmluvy pred termínom skončenia viazanosti nesie so sebou sankciu, resp. vás nemusí dodávateľ vôbec pustiť. Pozor, aby ste nakoniec neprerobili!

Nahlásenie poruchy
Pri zmene dodávateľa elektrickej energie alebo plynu ostáva prevádzkovateľ distribučnej sústavy rovnaký. Preto, ak sa vyskytne porucha na elektrickom vedení alebo plynovom potrubí, treba sa obrátiť na Slovenskú energetiku alebo SPP.

Text: Andrea Dingová z podkladov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Foto: thinkstock.com

Komentáre

 1. Oplati sa,oplatí,ale pre dodávateľa-odberatel je vždy len ošklbaný.

  1. V tabuľkách je uvedená veľmi nízka ročná platba, ja má platby násobne vyššie.
   Kvôli úspore som šlo ku slovakia energy a naozaj som ušetril asi 70 € a to nie je málo, rozhodne to na chodníku nenájdete.

   1. trapne reklamne komentare slovakia energy, to je neskutocne aky neprofesionalny pristup ste zvolili .. no vyznam porovnania cien nepopieram, ked uz nic tak clovek ma aspon prehlad ..

 2. S tým nemôžem súhlasiť, my sme menili dodávateľa energií za alternatívneho a na internete sme si podľa kalkulačky vybrali lacnejšie Slovakia Energy a sme spokojní.
  Prevod bol jednoduchý, ceny sú lepšie, takže sa oplatí …

 3. Odišli sme od konkurencie ku slovakia energy a boli sme prekvapení koľko sme za rok ušetrili a aké preplatky nám vracali. Z vlastnej skúsenosti musím povedať, že sú naozaj lacnejši.

 4. Osobne som rád za liberalizáciu trhu, inak by sa podľa mňa len ťažko dali ceny takto na pokles. Myslím si, že všeobecná konkurencia je veľmi dôležitá. Čo sa týka zmeny dodávateľa, je potrebné robiť také zmeny poriadne, všetko si prečítať je podľa mňa základ. Preto by som osobne dal za pravdu tohto článku. Zmenu dodávateľa som už niekoľkokrát podstúpil som už po tých skúsenostiach zvyknutí si všetko niekoľkokrát prepočítať, teraz naposledy som zvolil slovakia energy a celkom dobre som sa dohodol na podmienkach zmluvy, takže prišlo aj akési zlacnenie.

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.