Murovacie materiály – trvalá hodnota (1. časť)

murovacie materialy trvala hodnota 1. cast

Výstavbou murovaného domu vytvárame hodnoty minimálne na sto rokov alebo aspoň pre tri generácie užívateľov. Vďaka flexibilite sa dá z murovacích prvkov postaviť dom presne podľa našich požiadaviek. Murované konštrukcie majú aj tú výhodu, že nenosné priečky vnútri dispozície ľahko odstránime, takže každá ďalšia generácia si môže obytný priestor upraviť podľa svojich predstáv.

O vzhľade a dispozícii domu máme obyčajne predstavu, ktorú zreálnime a spresníme konzultáciou s architektom (alebo si vyberieme dom z katalógu). Zvyčajne sa však ťažšie rozhodujeme, z akého materiálu stavať. Na základe prieskumov sa zistilo, že takmer tri štvrtiny súkromných staviteľov sa rozhodnú pre murovanú stavbu. Ak staviame svojpomocne a máme dostatok času, oplatí sa sledovať akcie, vyberať si na základe dočasných zliav a postupne stavať. Pre zaneprázdnenejších staviteľov je asi lepším riešením rozhodnúť sa pre komplexný systém. Ten ponúka nielen murovací materiál, ale aj stropy, preklady nad dverami a oknami či rôzne druhy atypických tvaroviek  vo vzájomne prispôsobených veľkostiach. Použitie uceleného systému nielenže urýchli proces výstavby, ale aj značne ušetrí náklady na prácu kvalifikovaných robotníkov. 

Tehla – prírodný materiál
Veľká časť keramických výrobkov sa vyrába z ílovitej zmesi, ktorá sa tvaruje, formuje, suší a nakoniec vypaľuje. Vypálením výrobku vzniká keramický materiál nazývaný keramický črep. Typický tehlový črep bežných tehliarskych výrobkov je pórovitý a zväčša červenkastý. Zo štruktúry páleného tehlového črepu vyplýva jeho schopnosť prijímať a uvoľňovať vlhkosť a akumulovať teplo. Podľa spôsobu výroby môžu byť tehliarske výrobky mrazuvzdorné, dobre tepelne a zvukovo izolujúce. Bežný tehlový črep nie je rádioaktívny, je nehorľavý a môže byť aj žiaruvzdorný. Pálené tehliarske výrobky sú po skončení životnosti ekologicky neškodné a dajú sa recyklovať.

Tehly sú stavebnou klasikou – ich vývoj v ostatnom období priniesol množstvo zlepšení, najmä v oblasti tepelnoizolačných vlastností, ale aj v oblasti technológie murovania. K základnému sortimentu patria nielen rôzne druhy tehál, ale aj keramické predpäté preklady a keramické predpäté stropné systémy. Dutiny v dierovaných tehlách sťažujú prechod tepla, a tým plnia tepelnoizolačnú funkciu. Tehly na obvodové murivo sú navyše ľahčené aj v črepe, ktorý je popretkávaný hustou sieťou pórov. Tie vznikajú rovnomerným primiešaním jemných drevených pilín do základnej hmoty, ich následným vypálením a vytvorením jemných pórov. Niektoré typy keramických tehál do seba zapadajú systémom pero – drážka, vďaka čomu sa ušetrí 50 % malty a asi 15 % času murárov. Steny z dierovaných tehál v podstate netreba dodatočne zatepľovať. V ponuke výrobcov sú aj tehly polovičnej výšky alebo šírky, takže ich netreba na stavbe dodatočne osekávať. To tiež šetrí čas a materiál.

Konštrukcia neomietnutej obvodovej steny z tzv. superizolačných tehál (Si) s hrúbkou 44 cm pri murovaní na tepelnoizolačnú maltu dosahuje aj bez zateplenia tepelný odpor s hodnotou 4 m2 . K/W. Ako sme už uviedli, dutiny v dierovaných tehlách majú tepelnoizolačnú funkciu.

Tehly – veľkoformátové tvarovky – používame na stavbu obvodových konštrukcií v hrúbke 38, 40, 44 cm alebo na vnútorné nosné múry s hrúbkou 25 a 30 cm; môžeme použiť aj tzv. priečkovky (takisto vyľahčené, len s menšou hrúbkou), a to na stavbu priečok hrubých 10, 15 a 20 cm. Na obvodové aj nosné vnútorné steny môžeme použiť materiály  vo vyhotovení pero a drážka. Ich styčná škára ostáva suchá, tehly sa kladú na doraz, a preto nevznikajú tepelné mosty (nevhodné časti konštrukcií, ktoré vedú teplo i chlad). Ak si vyberieme materiály bez pera a drážky, musíme vyplniť maltou aj styčnú škáru.

Nosné a obvodové steny
Plné tehly sa pri murovaní obvodových a nosných stien rodinných domov už dlhý čas nepoužívajú. Dierované tehly majú lepšie tepenoizolačné a statické vlastnosti, ich montáž je jednoduchšia a lacnejšia. Ich použitím sa navyše znižuje hrúbka obvodovej steny, a tým aj šírka základových pásov a spotreba betónu. Tehly by mali byť v murive správne previazané.

Výrobcovia dierovaných tehál zjednotili ich rozmery. Bežná tehla má šírku 247 mm (pri použití systému pero a drážka na jednu tehlu vychádza presne 250 mm), výšku 238 (uvažuje sa ložná škára 12 mm, takže výška na 1 tehlu vychádza tiež 250 mm). Na 1 m2 sa tak spotrebuje presne 16 kusov tehál. Tento údaj pre nás môže byť dôležitý vo chvíli, keď zisťujeme predbežnú spotrebu tehál.

Tepelnoizolačné a tvarové vlastnosti tehly

1 - stropná vložka; 2 - keramický nosník; 3 - preklad; 4 - priečkovka; 5 - obvodové murivo; 6 - izolantTepelnoizolačné parametre obvodových stien výrazne ovplyvňuje vlhkosť v murive. Vďaka technológii vypaľovania sa dostáva tehla na stavbu prakticky s nulovou vlhkosťou. Túto výhodu treba využiť aj pri stavbe domu. Práve preto sa odporúča chrániť hrubú stavbu proti prevlhnutiu vhodným spôsobom (zakrývať posledné rady tehál, ako aj parapety okien fóliou alebo iným vhodným spôsobom). Ak však počas výstavby tehlové murivo navlhne, po ukončení (zakrytí) stavby sa dokáže tejto vlhkosti zbaviť podstatne rýchlejšie ako iné materiály. Po relatívne krátkom čase sa vlhkosť tehlového muriva ustáli na hodnote 0,7 až 1,5 %. Technológia výroby vypaľovaním je zárukou tvarovej a rozmerovej stálosti tehly. Murovací materiál so stabilnými rozmermi vylučuje možnosť vzniku trhlín v dôsledku tvarových a rozmerových zmien.
Okrem základných formátov majú tehly na obvodové steny aj špeciálne doplnkové formáty určené na zhotovenie niektorých detailov v obvodovej stene. Sú to: rohová tehla (R), koncová tehla (K) a koncová polovička (K1/2).

Pórobetón
Veľkú popularitu si získal tento materiál najmä u stavebníkov rodinných domov.
Presné pórobetónové tvárnice sa vyrábajú s maximálnou odchýlkou 2 mm.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteRozdelenie pórobetónu
Pórobetón sa delí podľa:

  • použitého plniva – piesok alebo popolček,
  • obsahu spojiva – vápno a cement.

Ľudia pórobetón najčastejšie rozlišujú podľa farby: biely – pieskový a sivý – popolčekový.
Biely pórobetón sa vyrába z kremičitého plniva (piesku), spojiva, vody a plynotvornej prísady, preto má bielu farbu. Sivý pórobetón obsahuje namiesto piesku iné plnivo, napríklad popolček; je zdravotne neškodný. Materiál je ľahký, má nižšiu akumulačnú schopnosť, zato však nízku tepelnú vodivosť. Miestnosti v stavbe z pórobetónu sa ľahko vykúria, len čo sa však vykurovanie preruší, rýchlo strácajú teplo. Pórobetón má pomerne nízky difúzny odpor, a preto umožňuje prestup vodných pár, vďaka čomu reguluje vlhkostné pomery v interiéri. Má však aj relatívne veľkú nasiakavosť, preto by sa mal chrániť pred vlhkosťou, a to nielen počas stavby, ale aj po jeho zabudovaní. Pretože je ľahký, treba dať pozor aj na dostatočnú zvukovú izoláciu pórobetónového objektu proti zvukom s nižšími frekvenciami. Nespornou výhodou tohto typu materiálu je pomer jeho ceny a kvality.

Vlastnosti pórobetónu
Pórovitá štruktúra pórobetónu je výhodná z hľadiska takmer všetkých sledovaných parametrov. Objemová hmotnosť je nízka, čo šetrí náklady pri dimenzovaní nosných konštrukcií, ale aj pri doprave a spracovaní. Pórovitá štruktúra pri svojej vlastnej nízkej hmotnosti veľmi dobre znáša pôsobenie tlakových síl. Póry sú výhodné aj z hľadiska  zvukovoizolačných schopností, pretože absorbujú časť zvukovej energie. Štruktúra pórobetónu má svoje výhody dokonca aj vlastnostiach takých parametroch, ako sú nasiakavosť, vzlínavosť a mrazuvzdornosť. Póry sú uzavreté a prerušujú kapiláry, takže voda môže vzlínať len do malej výšky, pričom pohyb vody je celkovo veľmi pomalý, takže ani po silnom daždi neprenikne voda zboka do steny hlbšie ako 25 mm. Napriek tomu sa odporúča zakryť zvrchu murivo, ktoré by mohlo byť vystavené dlhšiemu (napríklad počas prezimovania stavby) pôsobeniu vody ,a najmä snehu. V tomto prípade totiž voda na prienik do pórobetónu nepotrebuje kapilárne sily, do materiálu je tlačená gravitáciou a pomalý pohyb vody, ktorý chráni murivo v niekoľkohodinovom daždi, nepomôže, ak sa sneh topí na vrchu steny niekoľko týždňov. Ďalšími výhodnými vlastnosťami pórobetónu sú nehorľavosť a ekologická neškodnosť. Tieto vlastnosti však súvisia viac so zložením materiálu ako s jeho štruktúrou.         

Základný prvok – tvárnica

V súčasnosti všetci renomovaní výrobcovia ponúkajú nielen murovacie tvárnice, ale kompletné systémy na stavbu stien a stropov. Na každý typ výrobkov je vhodná príslušná trieda pórobetónového materiálu, ktorá sa označuje napríklad P2-400 alebo P4-500. Označenie tvárnic P2 znamená minimálnu zaručenú pevnosť v tlaku 2 MPa. Druhá časť označenia – číslo 400, 500 a iné – znamená maximálnu objemovú hmotnosť vo vysušenom stave. Z hľadiska použitia na stavbe treba vedieť, že na vnútorné nosné steny sa používajú tvárnice s vyššou pevnosťou a objemovou hmotnosťou, kým na obvodové steny tvárnice s čo najnižšou objemovou hmotnosťou, a tým aj s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami.

Presné tvárnice sa vyrábajú hladké, s perom a drážkou a s perom a drážkou a úchytnou kapsou. Výškovým modulom tvárnic vyrábaných na Slovensku je výška 250 mm. Efektívnym výškovým rozmerom je preto násobok dvestopäťdesiat, inak treba tvárnice rezať. 

Na vytvorenie steny sú k dispozícii všetky doplnky, ako sú nosné i nenosné preklady, vencové tvárnice na zateplenie betónových stužujúcich vencov, debniace U-tvárnice na vytvorenie vencov alebo dlhších prekladov a súčasťou systému je aj tenkovrstvová lepiaca malta. Na bezproblémové spájanie priečok s nosným murivom sa dodáva murivová spojka z plechu z nehrdzavejúcej ocele. Ak na uskutočnenie vízií investora či architekta nestačí ani takýto široký sortiment výrobkov, prichádza ďalší bonus v podobe jednoduchej opracovateľnosti pórobetónových tvárnic. Tvárnicu ľahko opracujeme bežným náradím a nič nebráni jej píleniu, brúseniu, rezaniu a frézovaniu podľa potreby.

Celý systém je zameraný na zmenšenie počtu mokrých procesov. Tvárnice na nosné a obvodové steny majú do seba zapadajúce perá a drážky. Vďaka tomu sa pri murovaní používa malta iba v horizontálnych škárach. Vďaka nízkej objemovej hmotnosti pórobetónovej hmoty možno vyrábať relatívne veľké tvárnice, takže pri niektorých značkách potrebujeme do štvorcového metra len šesť-sedem kusov. Takýto systém zmenšuje počet maltovaných spojov a celkovo zmenšuje počet úkonov pri murovaní. Tvárnice sa lepia tenkovrstvou maltou, ktorá sa dodáva vo vreciach ako hotová maltová zmes. Na prípravu takejto malty nepotrebujeme miešačku, stačí vŕtačka s nadstavcom na miešanie a vedro. Spotreba malty je taká malá, že na stavbu bežného rodinného domu stačí menej ako 1 000 kg malty.

Z podkladov spoločností Durisol, Leier, Porfix, Wienerberger, Xella, pripravil Vladimír Chudý
Fotografie: Durisol, Heluz, Leier, Porfix, Premac, Wienerberger, Xella

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.