7 krokov k stavebnému povoleniu počas pandémie

stavebné povolenie
Zdroj: shutterstock.com

Kým sa prepracujete k samotnej výstavbe rodinného domu, prejdete pomerne dlhú cestu, ktorá si vyžaduje nasadenie, pevné nervy a možno aj trochu šťastia na ústretových úradníkov. Ak sa však vopred dôkladne pripravíte, vôbec to nemusí byť katastrofa.

1. Pred podaním žiadosti

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie by ste už mali mať v rukách projektovú dokumentáciu k svojmu plánovanému domu a, samozrejme, vlastniť stavebný pozemok. Projekt vám vypracuje projektant či architekt. Cena projektovej dokumentácie na mieru predstavuje približne 7 až 10 % z obstarávacích nákladov stavby. Výhodou tohto variantu je, že vám projektant/architekt dokáže vytvoriť projekt presne podľa vašich predstáv a reálnych podmienok na vašom stavebnom pozemku. Samozrejme je k dispozícii aj možnosť zakúpenia projektu katalógového rodinného domu, kde sa cena pohybuje od 900 €.

2. Stavebný úrad

Hneď, ako máte v rukách projektovú dokumentáciu, môžete smelo osloviť stavebný úrad, ktorým je vlastne obec alebo mesto. Formulár žiadosti o stavebné povolenie má väčšina obecných/mestských úradov uložený aj na svojej webovej stránke, takže aj v problematických epidemických časoch veci vyriešite. Ak budete stavebné povolenie vybavovať v období, keď sa situácia zlepší, určite sa osobnému kontaktu a konzultácii nevyhýbajte. Môžete si tak ušetriť množstvo času stráveného zháňaním doplňujúcich informácií či špecifických dokladov, ktoré daný stavebný úrad požaduje. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

3. Prílohy k žiadosti o stavebné povolenie

Okrem vyplnenej žiadosti o vydanie stavebného povolenia je potrebné priložiť predpísané dokumenty:

 • doklad, ktorým preukážete, že ste vlastníkom pozemku či stavby alebo že máte k pozemku či stavbe iné právo, ktoré vás oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby alebo udržiavacie práce na nej – najčastejšie list vlastníctva potvrdený od katastrálneho úradu;
 • kópiu z katastrálnej mapy;
 • projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) vypracovanú oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach (sprievodná správa, súhrnná technická správa, pôdorysy, rezy, pohľady, starý stav, navrhovaný stav, príslušné projekty inštalácií, statický posudok, požiarna ochrana);
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce;
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti;
 • kópiu všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje;
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby;
 • súhlas obce s malým zdrojom znečistenia (komín) – informácie o kotle, ktorý bude použitý;
 • správny poplatok za vydanie stavebného povolenia na stavbu rodinného domu vo výške 50 €.
stavebné povolenie
Zdroj: shutterstock.com

4. Podanie žiadosti

Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti je potrebné uviesť:

 • účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitý čas aj čas užívania stavby,
 • musíte preukázať, že ste vlastníkom pozemku alebo že máte k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré vás oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

Stavebnému konaniu predchádza územné konanie, výsledkom ktorého je územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Pri jednoduchých stavbách pristupuje stavebný úrad k zlúčeniu územného a stavebného konania, čím môžete ušetriť trochu času. Za jednoduchú stavbu považuje stavebný zákon bytové budovy:

 • ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m²,
 • majú jedno nadzemné podlažie a môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie.
Vybavenie stavebného povolenia na kľúč
Na vybavenie stavebného povolenia môžete osloviť oprávnenú osobu alebo firmu, ktorá na základe zmluvy pre vás vybaví všetky náležitosti súvisiace so stavebným povolením. Za túto službu však musíte počítať s poplatkom.

5. Kto sa k vašej žiadosti ešte vyjadruje

Ďalšie kroky k stavebnému povoleniu si prečítajte na domztehly.sk

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.