Malé hospodárstvo svojpomocne - stavba základov
Galéria (14)

Malé hospodárstvo svojpomocne – stavba základov

Veľký projekt, do ktorého sa pustili dvaja bratia, zahŕňa aj stavbu hospodárskej budovy – skladu ovocia a zeleniny.

Galéria

Sklad v záhrade stavba základov - 01_MgrBcPavolSzabo_ZakladyZameranie
Sklad v záhrade stavba základov - 02_MgrBcPavolSzabo_ZakladyVykopy
Sklad v záhrade stavba základov - 03_MgrBcPavolSzabo_ZakladyUprava
Sklad v záhrade stavba základov - 04_MgrBcPavolSzabo_ZakladyVedenia
Sklad v záhrade stavba základov - 05_MgrBcPavolSzabo_ZakladyBetonovanieBleskozvod
Sklad v záhrade stavba základov - 06_MgrBcPavolSzabo_ZakladySokelDT
Sklad v záhrade stavba základov - 07_MgrBcPavolSzabo_ZakladyKanalizácia
Sklad v záhrade stavba základov - 08_MgrBcPavolSzabo_ZakladyDebniaceTvarnice

„Hospodárstvo u dvoch bratov“ je ukážkou toho, ako možno zhotoviť aj náročnejšiu stavbu bez väčších redchádzajúcich skúseností, znalostí alebo zručností.

Základy sú v stavebnom postupe prvou a veľmi dôležitou časťou stavby, lebo chyby v základoch sú po dokončení stavby prakticky neodstrániteľné. Ich zhotovenie dôkladne preverilo čerstvých stavebníkov najmä v schopnosti uloženia materiálov do roviny. Predtým však treba získať stavebné povolenie. Ako?

Skôr ako vybavíte stavebné povolenie, musíte presne vedieť, čo chcete stavať. Až keď máte ustálenú svoju predstavu, je dobré kontaktovať architekta, ktorý vám spraví náčrt. V tom môžete ešte zmeniť to, čo sa vám nezdá vhodné. Je dobré sa vyhnúť dodatočným zmenám po finalizácii projektu a počas výstavby. Ušetríte si tak byrokratické schvaľovanie zmien v projekte.

Predtým ako bude váš projekt sfinalizovaný, je najlepšie navštíviť stavebný úrad, keďže podmienky vydania stavebného povolenia sa z úradu na úrad môžu líšiť. Zároveň sa napríklad dozviete, že ak chcete stavať svojpomocne, tak môžete zhotoviť iba jednoduchú stavbu do 300 m2. Bližšie informácie a pojmy nájdete v stavebnom zákone (zákon č. 50/1976 Zb.).

Keď držíte v rukách skompletizovaný projekt, môžete vyplniť tlačivo so žiadosťou o stavebné povolenie. Príslušný úrad stanoví, či máte vyplniť tlačivo o spojenom územnom a stavebnom konaní alebo musíte ísť postupne, a to najskôr žiadať o územné a potom o stavebné konanie. Všetko závisí od toho, či staviate jednoduchú stavbu alebo nie.

Dokumenty potrebné na stavebné povolenie

Príslušný úrad vám spravidla poskytne zoznam, čo všetko potrebujete na vydanie stavebného povolenia, a aj my sme postupovali podľa ich zoznamu. Tlačivo sme našli na internetovej stránke alebo vám ho dajú na papieri.

1. Vyplnená žiadosť (v prípade samostatného územného a stavebného povolenia 2 žiadosti).

2. Projekt, 2 rovnopisy.

3. Výkres osadenia stavby (situácia) býva súčasťou projektovej dokumentácie.

4. V prípade, že stavbu realizujete svojpomocne, meno a adresa stavebného dozoru a kópia jeho oprávnenia.

5. Ak sa stavba bude realizovať dodávateľsky, tak názov a adresu stavebnej firmy s oprávnením na vykonávanie stavebnej činnosti.

6. List vlastníctva k stavebnému pozemku, nie starší ako 3 mesiace.

7. Právoplatné územné rozhodnutie (nevyžaduje sa, ak je zlúčené stavebné a územné konanie).

8. Vyjadrenia príslušných správcov sietí a komunikácií (vodárne, elektrárne, plynárne, železnica, telefónni operátori, kanalizácie, letisko… – len dotknuté siete), a to aj v prípade, ak sa napájate napr. zo skolaudovaného domu, teda iba natiahnete elektrický kábel, v našom prípade do objektu skladu ovocia a zeleniny.

9. Vyjadrenia ďalších inštitúcií na základe konkrétnych požiadaviek stavebného úradu. Vyjadrenie od pamiatkového ústavu, vyjadrenie od požiarnikov a pod.

10. Splnenie špecifických požiadaviek stavebného úradu (nejde o bežnú požiadavku). V našom prípade sme museli predložiť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve z dôvodu, že stavba bude postavená na 2 pozemkoch, ktoré sú na 2 rôznych listoch vlastníctva. Jeden z vlastníkov musí predať pozemok pod stavbou alebo povoliť vecné bremeno.

11. Zaplatenie poplatkov na obecnom úrade – v našom prípade 30 € za územné konanie pre sklad, 30 € za územné konanie pre žumpu, 30 € za územné konanie pre požiarnu nádrž s objemom 22 m3 a 3 × 30 € za stavebné konanie. Sklad ovocia a zeleniny je veľký objekt a výdatnosť blízkeho hydrantu s prietokom 6 l/s je preň nepostačujúca v prípade požiaru, ešte je vzdialený viac ako 80 m (takéto hydranty by museli byť minimálne 2 a na 2 rôznych vetvách, čím by sa dosiahla výdatnosť 12 l/s), a preto bolo potrebné zahrnúť do projektu aj vybudovanie požiarnej nádrže.

Bratia radia

Najmä ak ste začínajúci stavebník, každú činnosť, ktorú sa snažíte pri projektovaní alebo zhotovení vykonať samostatne, je dobré konzultovať s odborníkmi. Vďaka tomu sa môžete vyhnúť nedostatkom a problémom, ktoré už následne len veľmi ťažko odstránite. Napríklad pri rozhodovaní o mieste stavby sme po porade s architektom umiestnili sklad ovocia a zeleniny do kúta pozemku pre severný vietor. Vnútorná časť stavby v tvare nedokončeného „U“ je takto chránená, a pritom presvetlená. Okná a vikiere sme chceli umiestniť tak, aby do nich svietilo ranné aj poobedné svetlo. Týmto podmienkam bol prispôsobený aj tvar hospodárskej budovy.

DOBRÉ RADY

Sklad ovocia a zeleniny, ktorý sme sa rozhodli postaviť, je umiestnený na dvoch parcelách. Jedna parcela je podľa listu vlastníctva bezpodielovým spoluvlastníctvom môjho brata a jeho manželky. Vlastníkom druhej parcely som podľa listu vlastníctva ja. Problém nastal na stavebnom úrade, pretože staviteľ môže byť len jeden, resp. budúci majiteľ. Pozemok pod stavbou nemôžeme vlastniť obaja, resp. všetci traja. Muselo dôjsť k dohode, kto bude vlastníkom pozemku pod stavbou. Riešenia boli hneď dve. Keďže stavba by bola na dvoch listoch vlastníctva, jeden by musel povoliť stavbu ako vecné bremeno, a tak by bola zapísaná aj v katastri. V prípade budúceho založenia stavby na účely hypotekárneho úveru by však mohol nastať problém. Druhé riešenie predpokladalo spísanie zmluvy o budúcej zmluve, teda že jeden z účastníkov sa zaväzuje odpredať pozemok pod stavbou v prospech druhého. Práve túto možnosť sme si zvolili.

Pri vybavovaní súhlasných vyjadrení správcov sietí, prípadne ďalších inštitúcií, je veľmi vhodné získať ich súhlasné vyjadrenia ešte pred požiadaním o stavebné povolenie. Každá inštitúcia má 30-dňovú zákonnú lehotu na vyjadrenie. Nie je však potrebné posielať inštitúciám celú projektovú dokumentáciu, ale iba to, čo od vás chcú, resp. čo sa týka ich pôsobnosti. Vo väčšine prípadov stačí fotokópia.

AKO TO UROBIŤ?

Osadenie stavby na pozemku je prvou a zároveň najdôležitejšou úlohou. Keďže náš pozemok má tvar lichobežníka a ani kút, v ktorom bola stavba umiestnená, nemá pravouhlý tvar, bolo nevyhnutné zavolať geodeta, aby stavbu zameral. Geodet vyznačil rohy stavby, do ktorých sme zatĺkli roxory, môžu sa aj drevené koly, avšak roxor je tenší a o to bude vymeriavanie presnejšie. Následne sme si našponovali špagát a podľa neho sme vyznačovali čiary. Použili sme vápno a pomocou murárskej lyžice sme ho postupne odsypávali pozdĺž vytýčených línií.

Výkopové práce zverte do rúk overeného bagristu. Bagrista, ktorý nám robil výkop, je vo fachu už viac ako 40 rokov. Hĺbka výkopu musí zodpovedať príslušným statickým normám. Po konzultácii so statikom sme kopali do hĺbky 80 cm od povrchu. Nerovnosti v základoch sme vyrovnali ručne. Dno základov by malo byť rovné po celej svojej dĺžke. Týka sa to najmä nároží, aby sme mohli uložiť bleskozvod do rovnakej úrovne. Nezabúdajte, že vietor a dážď môžu odstrániť vyznačené hranice stavby, preto zbytočne neodkladajte výkopové práce.

Súčasťou výkopových prác na našej stavbe boli aj pätky s rozmermi 1 × 1 × 1,3 m. Dokopy ich je 7, z toho 3 sú vo vnútri stavby a budú slúžiť ako základ pod betónové stĺpy nesúce železný nosník držiaci strop. Ďalšie 4 pätky budú tvoriť základ pod rozhľadňu.

Ak je výkop ukončený, môžeme cez základy previesť všetky vedenia. Bleskozvod sme zverili do rúk elektrikára. Samozrejme, že sme mu asistovali, aby sme sa pri tom niečo aj naučili. Nezabudnite uzemňovaciu pásovinu v základoch podložiť kameňmi alebo tehlami, aby nebola zarytá v zemi. Do základov sme natĺkli roxory s hrúbkou 12 mm asi 40 cm od seba. Na tieto roxory sme si naznačili výšky, aby sme vedeli, do akej výšky máme betónovať.

DOBRÉ RADY

Základy sme zabetónovali pomocou domiešavača s čerpadlom. Betón sme nevibrovali, ale iba sme ho uhládzali pomocou vlastnoručne vyrobeného hladidla zo strešných lát. Otázku oceľovej výstuže základu musí vždy vyriešiť statik. Pretŕčajúce roxory hrubé 12 mm slúžia na prepojenie základovej dosky so základmi pomocou kari rohože. Tvrdosť betónu v základoch je C 16/20. Pätky sme zalievali nakoniec, do nich sme dali všetok zostatkový betón. Keďže sme nevedeli vypočítať presné množstvo betónu, zostali nám asi 2 jamy voľné. Sú vedľa stavby a slúžia ako základ pod rozhľadňu. Vyplníme ich betónom pri betónovaní dosky. Zabetónovaním základov sme ukončili prvú fázu.

Výškové rozdiely na začiatku a konci pozemku boli približne 60 – 70 cm. Pozemok, na ktorom staviame, má veľkú rozlohu, asi 6 000 m2. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli doviezť 400 m3 zeminy na vyrovnanie, avšak pred betónovaním platne sme pozemok ešte nemali vyrovnaný. Pozemok, ktorý vyzerá ako rovina, sa mierne zvažuje smerom k skladu. Keď sme privolali geodeta, ktorý zameral výšku budúcej základovej dosky tak, aby bola zhodná s výškou sokla nášho rodinného domu, nameral výškový rozdiel až 60 cm, čo sa na prvý pohľad ani nezdalo. Preto sme museli nad základmi vybetónovať sokel uložením 2 radov debniacich tvárnic. Pomocou špagátu sme na základy po obvode osádzali debniace tvárnice s rozmermi 30 × 25 × 25 cm do výšky 50 cm (teda 2 ks na seba, ukladáme ich previaza­ne), aby boli steny rovné. Tvárnice sme uložili na prečnievajúce roxory zatlčené do základov, aby sme dosiahli prepojenie platne so základmi.

Je potrebné myslieť na kanalizáciu, ktorá prechádza cez sokel z tvárnic. Počas zalievania treba dať pozor, aby nedošlo k poškodeniu rúry, ktorú preto môžete obaliť polystyrénom. Spád kanalizácie je 1 – 2 % a v našom prípade asi 7 cm pri dĺžke 7 m. Kanalizačné rúry majú priemer 110 mm.

Uložené tvárnice sme zabetónovali, ale len do 4/5 výšky debniacich tvárnic. Týmto sme zabezpečili, aby sa v budúcnosti spojila betónová doska s betónom (C 16/20) v debniacich tvárniciach. Zostatkový betón sme vyliali do jednej z dvoch jám, ktoré zostali ešte nezaliate. Rovnako sme uložili a zabetónovali debniace tvárnice aj na základ stĺpov v strede budovy. Tri tvárnice 40 × 40 × 25 cm boli osadené presne v strede, pretože budú slúžiť ako budúci základ pod piliere nesúce strop jednej z častí skladu.

Debnenie (šalovanie) betónovej dosky vyzerá ako jednoduchšia časť pri výstavbe, opak je pravda. Sklad sme zadebnili tak, aby vrchná základová doska mala minimálnu hrúbku 15 cm. Výšku treba merať pomocou hadicovej vodováhy a obmedziť využívanie bežnej latovej vodováhy. Na debnenie sme využili dosky OSB, ktoré nám zostali z rekonštrukcie domu. Keďže mali hrúbku 1 – 1,2 cm, tak sme ich vo vrchnej časti pozdĺžne spevnili strešnými latami a od zeme sme ich šikmo podopreli latkami.

Násyp pod betónovou doskou. Základ pod betónovou doskou je najlepší zo štrku, prípadne tvorený betónovou drvenou zmesou a kameňmi. My sme využili staré tehly a kusy betónu, ktoré sme mali z vedľajšieho zbúraného domu, čím sme sa vyhli kúpe makadamu, ktorý je síce najvhodnejší ako podklad pod betón, ale dosť drahý, asi 20 €/t. Navážku sme zhutnili pomocou zemného stroja (traktora JCB). Na zhutnenú navážku sme poukladali a podložili kari rohože s rozmermi oka 150 × 150 mm, aby boli zaliate aj zospodu. Presah sme mali na 1 oko, teda 150 mm, a boli spolu zviazané viazacím drôtom hrubým 0,8 mm.

Poslednou fázou je betónovanie. Betón triedy C 16/20 sme za pomoci domiešavačov vyliali do vnútra stavby, uhládzali pomocou nachystaného dreveného hranola a sťahovali. Zvyšok betónu sme vyliali do 2 zvyšných jám. Práca bola veľmi náročná a vyžadovala si zapojenie 4 ľudí. Aj ďalší 2 by boli určite nápomocní.

Pri sťahovaní a vyrovnávaní betónu základovej dosky sme mali len 5 m hranol. Stavba v tvare U má rozmery stien 4, 5 a 7 m. Najdlhšia strana bola sťahovaná na 2-krát, keďže hranol nebol dostatočne dlhý. Tento nedostatok spôsobil, že v strede platne je mierny spád dovnútra (cca 3 cm rozdiel).

Poraďte sa so statikom. Predimen­zované základy boli vykopané dosť hlboko, čo nie je nedostatok, ak si chcete stavbu poistiť. Je však veľmi dobré, aby pri ste pri výkope mali statika alebo inú zodpovednú osobu. Tá vám môže ušetriť peniaze, pretože nedôjde k predimenzovaniu (napr. zbytočne hlboké) základov, tým k väčšej spotrebe betónu a následne k predraženiu stavby.

Pracovný postup

NÁROČNOSŤ: ++++

ČAS: 1 mesiac

NÁKLADY: do 11 000 €

ĽUDIA: 1 – 2

OBDOBIE: III – XI

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 9 900 €

• sprej na zvýrazňovanie 10 €
• zameranie základov geodetom 100 €
10 bodov (10 €/bod)
• viazací drôt 6,40 €
hrúbka 0,8 mm, 5 kg (1,28 €/1 kg)
• vrece vápna, 40 kg 5,40 €
• zemné práce 210 €
strojom JCB, výkop rýh a vyrovnávanie terénu vo vnútri stavby, 7 hodín (30 €/h)
• šalovacie dielce 240 €
z OSB dosiek, 2 500 × 1 250 × 12 mm, 20 ks (12 €/ks)
• strešné laty 54 €
50 × 40 mm, 200 m (0,27 €/m)
• elektrický kábel 384 €
prívodný, 80 m (4,80 €/m)
• odpadové rúry 80 €
HT, 50 × 4 000 mm, 25 ks (0,80 €/m)
• roxory 300 €
12 mm (0,73 €/m), 10 mm (0,50 €/m), 6 mm (0,20 €/m)
• bleskozvod v základoch 298,50 €
uzemňovacia pásovina, 30 × 4 mm, FeZn, 120 m (1,83 €/m), krížová svorka SK 8 – 10 mm FeZn, 20 ks (0,75 €/ks), uzemňovacia tyč ZT, 2 m, FeZn, plná, 1 ks (18 €/ks), svorka k uzemňovacej tyči, FeZn, 10 ks (1,35 €/ks), zvodový drôt, ø10 mm, 30 m (1,08 €/m)
• kanalizácia 27,20 €
kanalizačná rúra z PVC, 110 × 3,2 × 5 000 mm, 2 ks (11 €/ks), kanalizačná odbočka, 110/110/87°, 1 ks
(2 €/ks), kanalizačné koleno, 110/87°, 2 ks (1,20 €/ks)
• debniace tvárnice 340 €
250 × 300 × 249 mm, 340 ks (1 €/ks)
• oceľové (kari) rohože 675 €
150 × 150 × 6 mm, 45 ks (15 €/ks)
• vodovodná hadica (potrubie) LDPE 120 €
PE-32, 32/3,7 mm, 100 m (0,40 €/m), PE-40, 32/4,4 mm, 100 m (0,80 €/m)
• betón triedy C 16/20 7 050 €
150 m3 (47 €/m3)

NÁRADIE

• hrable 5 €
• lopata 8 €
• rýľ 15 €
• kladivo 10 €
• hadicová vodováha 20 €
• murárska lyžica 3 €
• ohýbačka na roxory 50 €
• pílka 13 €
• kombinačky 8 €

POSTUP PRÁCE

Ako zamerať stavbu a zhotoviť základy?

Zameranie stavby Nasleduje po osadení. S pomocou geodeta sa fyzicky vyznačia línie stavby. Foto Pavol Szabó 

Výkopové práce Po vyznačení línií je vhodné začať čo najskôr s výkopovými prácami. Foto Pavol Szabó 

Úprava základov Okraje výkopu po bagrovaní treba vyrovnať najmä na rohoch. Uložíme aj pásovinu bleskozvodu. Foto Pavol Szabó 

Nesmieme zabudnúť na vedenia V našom prípade elektrické a vodovodné na pitnú a na úžitkovú vodu. Foto Pavol Szabó 

Betónovanie základov Betón s pevnosťou C 16/20 dopravujeme domiešavačom a čerpadlom betónu. Keďže ide o hospodársku budovu, zhotovenie bleskozvodu nie je nutné. Po konzultácii s projektantkou sme sa preň rozhodli aj my. Svetlý prúžok pásoviny bleskozvodu vytŕča z výkopu. Foto Pavol Szabó

Debniace tvárnice Na stvrdnutom základe sme založili rohy a tvárnice sme ukladali podľa šnúry. Foto Pavol Szabó 

Kanalizácia Ešte pred betónovaním sme osadili kanalizačné rúry a vyspádovali sme ich do spádu 1 – 2 %. Foto Pavol Szabó

Betónovanie tvárnic prebieha podobne ako pri základoch. Betón sme vliali do tvárnice do 4/5 výšky. Foto Pavol Szabó

Pätky stĺpov K betónovým stĺpom, ktoré budú niesť strop a rozhľadňu, treba tiež zhotoviť sokle z tvárnic. Foto Pavol Szabó 

Debnenie základovej dosky Pomocou vodováhy sme stavbu odebnili do výšky 10 – 15 cm nad debniacimi tvárnicami. Foto Pavol Szabó 

Násyp vnútri stavby Využili sme staré tehly a betón, ktoré sme mali z vedľajšieho zbúraného domu. Foto Pavol Szabó 

Položenie oceľovej („kari“) rohože 150 × 150 mm s presahom na jedno oko, teda 15 cm. Treba ich zviazať drôtom. Foto Pavol Szabó 

Zabetónovanie základovej dosky je posledným krokom pri zhotovení sokla. Podľa odporúčania statika má betón tvrdosť C 16/20. Foto Pavol Szabó 

Vedenia

Každé vedenie, ktoré ide cez základy do vnútra stavby, je potrebné ochrániť pred prípadným poškodením.

Elektrické vedenie (elektrický kábel CYKY 5C×10, resp. CYKY-J 5×10) sme umiestnili do kanála hlbokého cca 70 cm, ktorý sme viedli od rodinného domu až po sklad. Kábel sme schovali do odpadovej HT rúry (50 mm), zahrabali hlinou a asi 30 cm nad kábel sme položili výstražnú fóliu. Kábel sme viedli cez základ vo vodovodnej rúrke, kvôli ochrane. Rovnako sme postupovali aj s vodovodnými prípojkami.

Na vodovodné vedenie pre úžitkovú vodu (zo studne) sme využili hadicu LDPE PE-40 a vodovodnú prípojku, na pitnú vodu, naopak, LDPE PE-32. Pretože rozvod úžitkovej vody sme zhotovili po celom pozemku, nielen do skladu, bolo nevyhnutné dosiahnuť dobrý tlak (4,4 bar), aby sme boli schopní polievať záhradu, zavlažovať stromčeky a zároveň mali vodu s dostatočným tlakom aj v sklade. (Týmto záležitostiam sa budeme venovať v ďalších článkoch – studňa a rozvody v záhrade). Obidve prípojky sme viedli v jednom kanáli hlbokom 70 cm (efektívna nezamŕzajúca hĺbka je 60 cm pod povrchom) od studne, resp. od vodomernej šachty. Hadice s priemerom 40 a 32 mm sme zahrabali hlinou, aby nedošlo k preseknutiu. Prípojky sme viedli cez základ do vnútra stavby. V základe sme ich umiestnili do odpadovej HT rúry s priemerom 50 mm, aby nedošlo k poškodeniu.

Otázku bleskozvodu je dobré vyriešiť s príslušným projektantom. V prípade hospodárskych stavieb a konkrétne nášho skladu sme zvažovali, či vôbec osadíme bleskozvod. Projektant nám radil, že ak náklady na bleskozvod budú neúmerné k cene výstavby, nie je potrebné ho zhotoviť. Nás presvedčili argumenty, že nevyspytateľné a meniace sa počasie môže ohroziť nielen finančnú hodnotu stavby, ale najmä našu prácu a investovaný čas. Cena bleskozvodu je približne 800 € za materiál, čo nie je natoľko vysoká suma, aby sme ho neosadili na našu stavbu. Uloženie bleskozvodu nie je vôbec náročné, avšak je potrebné riadiť sa presnými pravidlami v projekte – elektroinštalácia.

Do základovej ryhy položíme rozvinutý a vyrovnaný uzemňovací pás, v našom prípade 30 × 4 mm, FeZn, ktorý v priečnych spojoch (kútoch stavby) spojíme pomocou krížovej svorky SK 8-10 mm FeZn. Jednoducho treba uložiť pás do základov a nevynechať ani priečne prepojenia v rámci základov. Ak máme pospájaný uzemňovací pás, tak je potrebné pozrieť presne v projekte, kde sú naplánované zvody zo strechy, a v tých miestach (v našom prípade 7 miest) k uzemňovaciemu pásu pripevniť svorku k uzemňovacej tyči (FeZn) spolu so zvodovým drôtom, ktorý môže prečnievať nad základ asi o 1,5 m. Jeden zvodový drôt pripevnený k uzemňovaciemu pásu sme na odporúčanie elektrikára vyviedli aj do rozvodnej skrine. K týmto zvodom sa potom pripoja zvody z bleskozvodu zo strechy. Keďže je súčasťou našej stavby aj rozhľadňa, má svoj vlastný bleskozvod. Nakoniec sme podložili uzemňovací pás tehlami alebo kameňmi. V miestach, kde prechádzajú vedenia (vodovodné a elektrické) cez bleskozvod, ich môžeme odizolovať plastovými ochrannými pásmi, ktoré vložíme medzi miesta kontaktu. Neďaleko základov sme vykopali jamu s rozmermi 50 × 50 × 80 cm, zatĺkli sme do nej uzemňovaciu tyč ZT (2 m, FeZn, plná), ku ktorej pripojíme zvodový drôt vedený z rozhľadne. Hoci je montáž nenáročná, odporúčame, aby ju skontroloval elektrikár, pretože v prípade nedostatkov, napríklad zle utiahnutých skrutiek, môže dôjsť k nevyhovujúcim prepočtom (podľa normy musí byť odpor celého bleskozvodu pod 10 Ω), čo skomplikuje samotnú kolaudáciu bleskozvodu (a stavby)!

Naše nedostatky

Výkopové práce boli vedené od vyznačenej vápennej čiary smerom dovnútra. Z tohto dôvodu bolo pri ukladaní debniacich tvárnic nevyhnutné posunúť niektoré tvárnice dovnútra, aby boli uložené do pravých uhlov. Týmto krokom došlo k zmenšeniu strán skladu asi o 10 cm. Je preto vhodné, aby sa kopalo presne na hranici stavby, ktorá bola v našom prípade v strede vyznačených čiar.

Debnenie nebolo dostatočne upevnené. Treba si dávať pozor na debnenie pri zalievaní platne. Keďže sme chceli ušetriť, tak sme využili zvyšné OSB dosky, ktoré však boli tenké. Pri šalovaní odporúčame hrúbku aspoň 15 mm, resp. šalovať pomocou tvrdeného polystyrénu. Keďže sme neplánovali zatepľovať, nedebnili sme pomocou polystyrénu. Mali sme však lepšie ukotviť OSB dosky, pretože na niektorých miestach sa vyskytli oblúky.

Betónovanie platne bez pumpy. Pri betónovaní základovej dosky sme zvolili betónovanie bez použitia mixéra s pumpou. Cieľom bolo ušetriť okolo 120 € za 2 h. Po tejto skúsenosti môžeme zhodnotiť, že tie peniaze zato stoja. Keď domiešavč naraz vypustí 10 m3 betónu, nie je možné ho rýchlo spracovať, nehovoriac o tom, že za ním stál hneď ďalší domiešavač. Náročnosť práce nestojí za ušetrenie pár eur.

Text, foto, realizácia: Mgr. Bc. Pavol Szabó
Zdroj: časopis Urob si sám 1/2019

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje