radime pri stavbe plota
Galéria (24)

Radíme pri stavbe plota

Je dobré, keď plot ladí s  okolitou krajinou, zástavbou a  domom samotným. Nielen z  estetických dôvodov, ale aj pre cenu sa dnes častejšie ako s  plotmi z  plného muriva stretávame s  ľahkými plotmi z  dreva, kovu, keramických či betónových tvaroviek.

Galéria

plávajúcca podlaha, montáž, postup
plávajúcca podlaha, montáž, postup
plávajúcca podlaha, montáž, postup
plávajúcca podlaha, montáž, postup
plávajúcca podlaha, montáž, postup
plávajúcca podlaha, montáž, postup
plávajúcca podlaha, montáž, postup
Na stavbu plotov s podmurovkou treba stavebné povolenie, stavbu plota bez sokla stačí iba oznámiť stavebnému úradu. Pri objektoch zapísaných do zoznamu stavebných pamiatok alebo stojacich na chránenom území treba pri ohlásení pridať aj stanovisko štátnej pamiatkovej starostlivosti. Stavba plota musí rešpektovať katastrálnu mapu a s plotom, ktorý oddeľuje pozemok suseda, musí sused súhlasiť.

Drôtené ploty

Skladajú sa zo zvislých kovových stĺpikov zabetónovaných do zeme, medzi ktorými je napnuté pletivo z oceľového drôtu. Pletivo sa dodáva vo zvitkoch s dĺžkou 15 a 25 m, najbežnejšie sú šírky 160 alebo 180 cm.

Montáž
Zistíme si spotrebu materiálu, t. j. dĺžku pletiva a počet stĺpikov. V bežnej pôde sa odporúča vzdialenosť medzi stĺpikmi 2,5 m. Vyznačíme si miesta, kde bude bránka a vráta. V línii budúceho plota zapustíme drevené kolíky a vzájomne ich spojíme motúzom. Začneme v budúcich rohoch. Na vymeraných miestach vykopeme jamy asi 30 × 30 cm (na šírku lopaty) a hlboké asi 50 cm (v piesčitej a málo únosnej pôde väčšie). Jama by mala byť kónická so širšou základňou dole. Plotové stĺpiky sa dajú kúpiť hotové s ochrannou povrchovou úpravou a inštalačnými prvkami. Do vykopanej jamy umiestnime do suchého betónu stĺpik, prípadne ho zaistíme veľkými kameňmi. Hadicovou vodováhou overíme, či jeho horný koniec je rovnako vysoko ako susedný stĺpik (vo svahu sa kontroluje zhodná výška nad terénom). Zvislú polohu stĺpikov skontrolujeme pomocou vodováhy. Stĺpiky vyrovnáme ešte pred zatvrdnutím betónu. S ďalšou prácou môžeme začať po vyzretí betónu asi za dva týždne. Môžeme pristúpiť k inštalácii nosných drôtov. Používajú sa zvyčajne tri drôty s priemerom 4 mm. K prvému stĺpiku pripevníme drôt niekoľkonásobným ovinutím. Na konci línie alebo po zmene uhla plota ho pripevníme k napínadlu. Aby pletivo neprevísalo, treba nosné drôty dobre napnúť. Na stĺpiky a nosné drôty upevníme pletivo. Jeho začiatok sa na prvom stĺpiku zaistí viazacím drôtom. Na napnutý horný a dolný nosný drôt sa zavesí tak, že rozpletieme jeho oko a cez drôt ho znovu spojíme. K prostredným nosným drôtom prichytíme pletivo slabším viazacím drôtom. Pretože váha pletiva je pomerne veľká, je vhodné ho vypnúť lanovým alebo reťazovým napinádlom. Ak potrebujeme napojiť jednotlivé diely pletiva, spojíme ich jedným pletivovým perom zatočeným do koncových ôk oboch častí.

0102 03
040506
070809
101112
13 
Postup
01. Stavbu drôteného plota začneme od rohového stĺpika. Diery na umiestnenie stĺpikov, hlboké asi 50 cm, môžeme kopať rýľom a  lopatou. Vykopanú jamu vyplníme suchým betónom a  do neho stĺpik osadíme.
02. Na vytýčenej línii rozmiestnime od rohového stĺpika ďalší – vždy vo vzdialenosti asi 2,5 m. Ak použijeme podhrabové dosky, riadime sa pri určení vzdialenosti ďalšieho stĺpika ich dĺžkou.
03. Rohový stĺpik podoprieme v  smere budúceho pletiva vzperami, ktoré zaisťujú pevnosť stĺpika proti jeho ťahu. Vzperami zaistíme minimálne každý dvanásty vnútorný stĺpik.
04. Zvislosť stĺpikov ešte pred stvrdnutím betónu premeriame vodováhou. Výšku kontrolujeme hadicovou vodováhou alebo motúzom napnutým na úrovni ich horných koncov. Prípadné odchýlky upravíme.
05. Po stvrdnutí betónu okolo stĺpikov môžeme pokračovať v  práci. Vykopeme ryhy na podhrabové dosky a  začneme s  ich inštaláciou.
06. Niektoré plotové systémy sú vybavené prefabrikovanými doskami umiestnenými do líšt na plotových stĺpikoch. Bežne sa predávajú aj podhrabové dosky v  dĺžke 50 cm určené na zabetónovanie.
07. Vo výške horného okraja, v  strede a  na dolnom konci budúceho pletiva napneme na stĺpiky nosné drôty. Na jednom konci ich upevníme obtočením okolo stĺpika.
08. Na protiľahlom konci upevníme rovnakým spôsobom najprv napínadlo určené na vypnutie nosného drôtu.
09. Rozvinutý drôt pretiahneme hriadeľom napínadla a  otáčaním kľúča drôt vypneme. Takto postupujeme pri všetkých rohových stĺpikoch a  pri zmene smeru plota.
10. Na prostredných stĺpikoch nosné drôty upevníme do špeciálnych závesov. Ak ich nemá, upevníme nosný drôt k  prostredným stĺpikom jednoduchými drôtenými očkami.
11. Rozvinieme plotové pletivo a  začneme s  jeho zavesovaním. Pletivo sa snažíme vyrovnať tak, aby sa nezdúvalo. V  prípade nutnosti použijeme kladkostroj alebo napínadlo.
12. Najprv na krajnom stĺpiku pletivo upevníme slučkami tenšieho viazacieho drôtu obtočenými okolo stĺpika. Rovnako postupujeme na poslednom stĺpiku.
13. Pletivo zavesíme medzi stĺpiky tak, že horné oko pletiva rozpletieme, pretiahneme ním nosný drôt a  zase ho spojíme. Rovnako postupujeme aj pri dolnom nosnom drôte.

–>
Drevený plot
Drevený plot sa dá stavať ako samostatný plot, prípadne môžeme použiť drevené laty ako výplň murovaných plotov. Na zvislé stĺpiky použijeme oceľové rúrky, môžu byť aj murované z omietnutých tehál, kameňa alebo betónových plotových tvaroviek, prípadne z hobľovaných trámikov alebo guľatiny. Ich životnosť je však veľmi krátka. Stĺpiky staviame vo vzdialenostiach 2 až 3 m. Zapustíme ich do zeme do 1/4 až 1/3 dĺžky a zabetónujeme i rovnako ako stĺpiky drôtených plotov. Aby drevené stĺpiky dlhšie vydržali, je vhodné ich upevniť na špeciálne kovové pätky zatlčené priamo do zeme alebo upevnené do betónových základov.

Konštrukcia latkového plota
Medzi zabudované stĺpiky sa upevňujú drevené koľajničky z lát s rozmermi asi 2 × 4 až 3 × 5 cm alebo kovové. Ak má byť šírka plotových polí väčšia než 2,5 m, odporúča sa, aby aspoň jedna latka siahala až k zemi, a tým zabraňovala prehýbaniu koľajničiek. Plotové polia je najpohodlnejšie zmontovať na zemi a k stĺpikom ich pribiť hotové. Latky môžeme pripevňovať aj skrutkami s vymeranými vzdialenosťami až na mieste. Na urýchlenie práce je výhodné použiť skrutky s krížovou hlavou a elektrickú ručnú vŕtačku. Ako ochranu proti vode možno horné konce plotových lát šikmo zrezať, prefabrikované bývajú zakončené frézovaním. Dolné konce plotových lát (tzv. plotoviek) by mali byť tiež zrezané do ostrej hrany. Životnosť plota výrazne vzrastie, ak použijeme materiál ošetrený tlakovou impregnáciou.

Murovaný plot

Na stavbu murovaného plota je najvýhodnejšie použiť špeciálne plotové tvárnice podobné kameňu. Múr z tvárnic je dostatočne pevná a na pohľad pekná stavba, postup prác je rýchlejší. Pri stavbe murovaného plota postupujeme tak, že podľa hraníc pozemku pomocou pásma a motúza vytýčime trasu základov a urobíme výkop stanovených rozmerov. Základy musia siahať do hĺbky, kde pôda nezamŕza, minimálne 80 cm. Šírka by mala byť najmenej 25 cm. Základy ukončíme vodorovnou plochou asi 10 cm nad zemou. V miestach, kde je vysoká hladina spodnej vody, urobíme izoláciu proti vode. Po dokonalom vyzretí betónu (minimálne dva týždne) na povrch základu kladieme prvú vrstvu tvárnic a neustále kontrolujeme vodorovnosť ich horných stien v pozdĺžnom i priečnom smere. Tvárnice ukladáme do špeciálneho mrazuvzdorného cementového lepidla. Po zostavení prvého radu tvárnic zalejeme ich dutiny zhruba do jednej tretiny riedkym betónom. Pred zatvrdnutím betónu overíme vodorovnosť horných plôch a pokračujeme v montáži ďalších dvoch alebo troch radov tvárnic. Potom dutiny opäť zalejeme betónom. Pri stavbe je nutné dodržiavať väzbu jednotlivých tvárnic. Ich zvislé škáry sa musia každý druhý rad striedať a musia byť v presne zvislej línii. Takisto aj dutiny tvárnic musia na seba nadväzovať. Po dosiahnutí požadovanej výšky múra vyplníme tvárnice betónom až po okraj. Nakoniec umiestnime krycie dosky. Možno ich položiť iba do betónu po vyplnení posledného radu tvárnic, lepšie je však uložiť ich do lôžka z malty alebo špeciálneho mrazuvzdorného lepidla. Po dokončení stavby môžeme škáry medzi jednotlivými tvárnicami vyškárovať vhodným škárovacím materiálom. Betónovú zmes spracovávame výhradne pri teplote vyššej ako +4 °C. Na upevnenie koľajničiek plota do stĺpikov zabetónujeme kovové kotvy. Podobne upevníme aj pánty a zámky bránky a vrátok. Do steny plota môžeme zabudovať aj otvory na umiestnenie schránok na listy či na zvončeky a automatické otváranie vrátok.

 01 0203
 04 05 06
 07 08 09
Postup
01. Základ vyplníme betónom, na zvýšenie pevnosti použijeme armatúru z  dvoch až štyroch armovacích želiez s  priemerom asi 8 mm. Jeden rad želiez umiestnime vodorovne kúsok nad dno, druhý kúsok pod horný okraj základu. Vrch základu starostlivo vodorovne vyrovnáme a  povrch uhladíme.
02. Prvý rad plotových tvárnic uložíme do maltového lôžka. Zvlášť pri prvom rade musíme pracovať veľmi presne.
03. Do betónového základu zapustíme vo vzdialenosti asi 40 cm zvislo armovacie železá s  dĺžkou približne 50 cm (tak, aby vyšli vždy do dutiny tvárnice).
04. Stavbu druhého radu tvárnic začneme tvárnicou s  polovičnou dĺžkou, aby sa škáry medzi tvárnicami vystriedali.
05. Ak bude plot vyšší ako 1 m, ukladáme ďalšie rady tvárnic do cementového lepidla (do 1 m môžeme plot murovať aj nasucho). Po dvoch až troch radoch položených tvárnic zaplníme dutiny betónom. Betón pri ukladaní v  dutinách zhutníme tyčou.
06. Ak bude mať náš plot murované stĺpiky na výplne z  drevených lát, musíme vymurovaný stĺpik dobre armovať. Je vhodné použiť najmenej štyri armovacie železá.
07. Aby sme mohli koľajničky plotovej výplne upevniť, zamurujeme na príslušné miesta železné kotvy. Podobne zabetónujeme aj závesy bránok a  vrátok.
08. Vrcholy soklov a  stĺpikov ukončíme po vyplnení betónom krycími doskami. Uložíme ich do lôžka z  malty alebo cementového lepidla.
09. Plotová stavebnica obsahuje okrem tvárnice na plnú dĺžku aj diely na dĺžku 1/2 alebo 3/4. V  niektorých prípadoch sa však aj napriek tomu deleniu tvárnic nevyhneme. Na rezanie plotových tvárnic použijeme uhlovú brúsku so špeciálnym rezacím kotúčom.

V spolupráci s Baumax-om

 1. Vladimír ZUBEK says:
 2. Peter says:

  Viete mi poradiť aký suchý betón a ako sa aplikuje? Nemám totiž dostatok vody na pozemku a chcel by som robiť drôtený plot. ď

 3. dedek says:

  ked uz chcete radit tak poriadne….
  stlpiky neosadzovat rovno do sucheho betonu… !!!
  najprv vysypat ca. 10 cm jemny strk a do toho osadit, zapichnut stlpik… okolo toho obsypat suchy beton a poliat…, priebezne palicou zhutnovat.. cakat netreba tiez 2 tyzdne…, aj 5 dni je v poriadku…
  takze ked radit, tak mudro a poriadne…
  podla vasej rady .., skondenzovana voda nema zo stlipika kde odist a stlpit skor odhrdzavie resp. odmrzne…
  diery taktiez vrtat rucnym vrtakom, nekopal rylom, alebo lopatou… !!!

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.