dodatocna izolacia spodnej stavby
Galéria (8)

Dodatočná izolácia spodnej stavby

Vlhnutie stavieb je najčastejším problémom, ktorý sa vyskytuje počas ich užívania. Pred sanačnými prácami spojenými s odstraňovaním vlhkosti je potrebné preskúmať budovu a zistiť príčinu vlhnutia budovy. Následne sa ustanoví vhodná technológia a materiály potrebné na odstránenie poruchy.

Galéria

hydroizolácia, stavba
hydroizolácia, stavba
hydroizolácia, stavba
hydroizolácia, stavba
hydroizolácia, stavba
hydroizolácia, stavba
hydroizolácia, stavba


Zdroje vlhkosti v stavebných konštrukciách

Príčiny vlhnutia stavieb sú rôzne. Preto je potrebné dobre si uvedomiť, ako sa vlhkosť do stavby dostáva.

Zrážková voda
Pôsobí na stavbu v podobe dažďových kvapiek alebo snehových vločiek a do konštrukcie sa dostáva chybnou strešnou krytinou alebo chybným oplechovaním. Zrážková voda počas náporového dažďa zasa pôsobí na obvodové murivo a ochranu proti nej zaistí fasádna omietka a jej nátery, prípadne jej hydrofobizácia, resp. obklad. Odstrekujúca zrážková voda pôsobí všade tam, kde kvapky dažďa dopadajú na vodorovný tvrdý podklad (odkvapový chodník, rímsa, parapet, vystupujúce články fasády) a následne ostrekujú fasádu až do výšky 1 m. Zrážková voda prenikajúca komínovými a vetracími otvormi – ak sa komín pravidelne nepoužíva – steká pri daždi po stenách prieduchov, vsakuje do stien, alebo sa hromadí vo vrstve sadzí a popola na jeho dne a opäť vsakuje do otvorenej konštrukcie, kde zapríčiní vznik hnedých škvŕn. Pri priemerných zrážkach naprší do komínového  prieduchu s rozmermi 150 × 150 mm za rok až 15 litrov vody. Zrážková voda stekajúca po povrchu terénu sa objavuje pri nesprávnom vyspádovaní terénu stavby, prípadne pri silnom prívalovom daždi alebo topení snehu a môže sa dostať do priameho kontaktu s obvodovou konštrukciou stavby.

Vzlínajúca voda
Dostáva sa do stavebných konštrukcií vplyvom kapilárnych síl zo zeminy, ktorá ju obklopuje. S ňou súvisí aj kondenzovaná voda (difúzia vodnej pary) – pôsobí aj pri poréznom podloží, pretože vlhkosť vo forme pár prechádza pórmi zeminy a kondenzuje na povrchu konštrukcie, ktorá sa tu nachádza. Ďalším zdrojom kondenzácie je vlhkosť vzlínajúca vo vnútri stavby jej prevádzkou (pobyt ľudí, varenie, pranie atď.).

Vkladanie hydroizoláce pomocou rozoberania muriva, tzv. podsekávaním: 1 – nové murivo, 2 – hydroizolácia, 3 – prázdny priestorProti zemnej vlhkosti využijeme asfaltované pásy, pri tlakovej vode pásy s nosnou vložkou zo sklenenej tkaniny celoplošne natavené k podkladu


Gravitačná a tlaková voda

Ide o vodu, ktorá sa dostáva do pórov zeminy a stavebných konštrukcií pôsobením gravitácie. Voda pôsobí aj hydrostatickým tlakom. V čase dažďov a topenia snehu sa dostáva do zeminy väčšie množstvo vody a pokiaľ narazí na nejakú menej priepustnú prekážku (ílová zemina, rozšírený zá­klad), zastaví sa na svojej ceste a začne hľadať možnosť ďalšieho úniku. Zvyčajne ho nájde v nekvalitnej alebo poškodenej hydroizolácii. Hydrostatickým tlakom pôsobí aj vzdutie hladiny spodnej vody v okolí vodných tokov (bez známky zrážok v oblasti).

Odstránenie súvisiacich porúch

Stavba môže vlhnúť v dôsledku chybných stavebných úprav alebo nesprávnej prevádzky budovy. Nevhodný je napríklad nepriedušný obklad na murive slabo izolovaného domu, rovnako nevhodné je aj vytváranie vlhkých prevádzok bez potrebných opatrení (ventilácie), nezaistenie dostatočného vetrania, inštalácia „super tesných“ okien bez ďalších opatrení, nesprávne sanačné úpravy a pod.

Odborná pomoc a poradenstvo

Zdôrazňujeme, že na zistenie a odstránenie týchto príčin je vždy potrebné obrátiť sa na odborníka alebo odbornú firmu, ktorá má dlhoročné skúsenosti a dôveryhodné referencie v oblasti sanácie a hydroizolácie zavlhnutých objektov.
–>

Podrezávanie muriva reťazovou pílou

Pri tomto spôsobe boja proti vlhkosti sa do vodorovného rezu v murive vkladá nepriepustná hydroizolačná fólia, ktorá zabráni vzlínaniu vlhkosti nad miestom rezu. Na rezanie sa používajú ručné alebo pojazdové píly. Hrúbka muriva je obmedzená – musí byť menšia, ako je dĺžka píly.
• Prerezanie muriva sa vykonáva vo vodorovnej maltovej škáre muriva po úsekoch s dĺžkou približne 0,5 až 1,2 m.
• Nasleduje vloženie hydroizolačnej fólie s certifikátom proti tlakovej vode a zemnému plynu radón s hrúbkou 2 mm a statické zabezpečenie plastovými klinmi v osovej vzdialenosti približne 30 cm z obidvoch strán podrezávaného muriva.
• Pracovná škára sa vyplní pomocou tlakového zariadenia cementovou maltou.


Špecifiká

Táto metóda je spoľahlivá, musia sa však dodržať určité postupy práce. Izolácia muriva musí byť napojená na hydroizoláciu podlahy a musí sa vytvoriť tzv. „vaňa“. Nie je možné vsúvať hydroizolačnú fóliu len do určitej časti hrúbky muriva alebo pod podlahu a pod úroveň terénu. Fólia musí presahovať hrúbku muriva z oboch strán.

Odstraňovanie vlhkosti z muriva pomocou zarážania plechov z nehrdzavejúcej oceleČasté chyby
Používanie drevených klinov pri aplikácii tohto systému je nesprávne. Drevo vlhkosťou zväčšuje svoj objem, a tým navodzuje tlak v konštrukcii a, naopak, po vysušení zmenšuje svoj objem a môže sa tak porušiť statika stavebnej konštrukcie. Ďalšou chybou, ktorá sa vyskytuje pri použití tohto systému je, že vyplnenie pracovnej škáry sa vykoná pomocou montážnej peny a následne vznikne tepelný most. V škáre hrubého múru ostane prázdny, penou nevyplnený priestor. Cez zimné obdobie je v exteriéri napr. –20 ºC a v interiéri zase +20 ºC. Škára je nevyplnená a preniká cez ňu studený vzduch, ktorý sa zráža s vnútorným teplým vzduchom a vytvára na vnútornej strane muriva plesne a huby. Veľmi nebezpečné sú s tomto prípade prázdne škáry bez potrebnej cementovej malty a nespojená časť konštrukcie. V týchto miestach sa objekt môže staticky narušiť.

Podrezávanie muriva lanovou pílou

Výhodou tejto metódy je, že možno podrezávať murivo bez ohľadu na jeho materiál a hrúbku. Nevýhodou je nutnosť chladenia lana vodou, čím sa dostáva do stavebnej konštrukcie prebytočná vlhkosť.

Reakciou kryštalizujúcich látok s vlhkosťou a voľným vápnom vznikajú v štruktúre betónu nanokryštály solí, ktoré pevne zrastajú so stenami kapilára a postupne utesňujú pórovú štruktúru (foto počas reakcie)

Metóda narážania plechov

Táto metóda je založená na narážaní antikorových plechov do priebežnej horizontálnej maltovej škáry bez jej predchádzajúceho rezania. Nie je vhodná pri kombinovanom (zmiešanom) murive. Vzhľadom na použitie hydroizolačných materiálov sa tento spôsob zaraďuje medzi finančne najnáročnejšie.

Podsekávanie muriva

Ide zrejme o najstaršiu sanačnú metódu, pri ktorej vkladáme hydroizoláciu do vytvoreného priestoru v murive. Vytvárame ho ručným vybúraním vrstvy muriva (vyberaním tehál) v úsekoch s maximálnou dĺžkou jedného metra. Úseky vybúravame vždy striedavo (otvor – plný múr – otvor – plný múr…atď.). Do takto vytvorených medzier na maltou vytvorený podklad uložíme hydroizolačnú fóliu tak, aby na oboch koncoch zostal voľný okraj hydroizolácie. Medzeru s hrúbkou 100 mm nad hydroizolačnou fóliou vyklinujeme pomocou plastových klinov a vyplníme ju cementovou maltou. Maltu necháme stvrdnúť. Potom môžeme vybúrať medzery na zvyšných úsekoch. Touto metódou môžeme pracovať aj svojpomocne.

Pohodlná injektáž bez veľkých tlakových zariadení pomocou emulzných krémov – stačí na ňu vŕtačka a aplikačná pištoľ


Chemické metódy

Týmito metódami sa vytvára hydroizolačná vrstva tak, že do zavlhnutého muriva sa napúšťa látka, ktorá preniká do pórov, kapilár a trhlín a vytvára hydroizolačnú vrstvu.

Tesniaca injektáž
Táto skupina infúznych látok prenikne (penetruje) do pórov a chemickou reakciou stuhne do nerozpustnej formy, a tým ich utesní. Metóda sa nazýva tesniaca injektáž a do tejto skupiny priraďujeme aj kryštalizačné metódy, ktoré využívajú mechanizmus zarastania pórov kryštálmi.

Hydrofobizácia

V súčasnosti sa najviac využíva metóda založená na hydrofobizácii stien pórov. Infúzna látka je obvykle na báze silikónových roztokov alebo mikroemulzií. Mechanizmus pôsobenia spočíva v hydrofóbnej úprave stien pórov, čo zamedzí kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti. Tieto roztoky prepenetrujú do podstatne menších kapilár ako v prípade tesniacich roztokov, ktoré majú vyššiu viskozitu.

Tlaková injektáž

Ďalšou metódou využívanou na hydroizoláciu stavebnej konštrukcie je systém injektáže pod tlakom. Účinnosť chemických tlakových injektážnych systémov je určuje množstvo faktorov. Jeden z najdôležitejších je prstové prenikanie. Keď je akákoľvek tekutina injektovaná pod tlakom do rôznorodých poréznych materiálov, tak neprechádza cez murivo rovnomerne a nevytláča pred sebou rezidentnú vlhkosť. Skôr tvorí tzv. „prsty“ (toky) tak, že opúšťa diery, ktoré môžu obsahovať rezidentnú vlhkosť. Môže sa stať, že celkom opustí cesty vzlínania vody a tak voda môže po injektáži opäť do muriva vzlínať. Je málo pravdepodobné, že chemické injektážne izolačné systémy samy osebe zastavia vzlínajúcu vlhkosť náhlym prerušením vzlínania vody tak, ako pri fyzických hydroizolačných systémoch. Tlakové izolačné systémy sú závislé od kvalitnej aplikácie. Pri takmer 96 % injektážnych kvapalín slúži ako nosič aktívnej zložky voda alebo tzv. lakový benzín a jeho veľké množstvo (alebo množstvo vody) sa musí po aplikácii vypariť z muriva. Pri použití rozpúšťadlových kvapalín síce dochádza k rýchlemu vysúšaniu, ale pretože nie sú miešateľné s vodou, sú menej účinné v prestupe stenou, najmä vo veľmi vlhkých priestoroch.

Beztlaková injektáž
Technológia je založená na viskóznom kréme zo zmesi silánu (kremíkovodíka, kvapalinovej zlúčeniny kremíka s vodíkom) a siloxánu (jedna zo surovín silikónov – kyslíkatého derivátu silánov) ktorá tvrdne na vodoodpudzujúcu živicu. Používa sa len proti vzlínajúcej vlhkosti. Zavádza sa do vopred vyvŕtaných otvorov v maltových škárach. Vysoko koncentrovaný vodoodpudzujúci krém na vodnej báze využíva vlhkosť obsiahnutú v murive na svoju distribúciu v stavebnej konštrukcii. Využije vlhkosť v stene, spojí sa s ňou a rozptýli sa. Potom vytvorí pre vzlínajúcú vlhkosť nepriepustnú bariéru. Pomalší proces tvrdnutia umožňuje využitie maximálneho potenciálu rozptýlenia v murive. Hydrofóbne vlastnosti získa aj vlhké murivo. Účinný rozptyl látky v murive je jej najvýhodnejšou vlastnosťou. Ďalším významným faktorom je úplná jednoduchosť aplikácie, a tým aj zníženie závislosti úspechu od aplikátora. Nie je potrebné strojové vybavenie okrem vŕtačky a aplikačnej pištole na kartuše.

Vzdušná sanačná omietka umožňuje odparenie zvyškovej vlhkosti z muriva a bráni tvoreniu solí na povrchuOmietanie muriva pri sanácii

Hydroizolačné systémy proti vlhkosti a výmena omietok sú neoddeliteľnou súčasťou správnej sanácie objektov zasiahnutých nadmernou vlhkosťou. Prečo je potrebné znovu omietať? Vysoká kontaminácia muriva hygroskopickými soľami môže dlhodobo viazať vlhkosť v stenách a podporovať vzlínajúcu vlhkosť. Dokonca i v prípade, že už bola úspešne (!) aplikovaná funkčná izolácia proti vlhkosti, vysoký obsah hygroskopických solí môže spôsobovať vlhkosť v murive, znehodnocovať omietky a bude budiť dojem, že izolácia je nefunkčná.

Odstránenie starej zasolenej omietky odstráni soli z povrchu, ale vo vnútri obsiahnutá kontaminácia môže preniknúť do novej omietky aj keď ju chráni zavedená izolácia proti vzlínajúcej vlhkosti.

Aplikácia sanačnej omietky
Pred omietaním musíme vykonať prípravné práce:
• drevené obruby musíme odstrániť tak, ako je navrhnuté v špecifikácii prieskumu,
• odstránime kontaminovanú omietku minimálne 0,5 m nad pôvodnou hranicou vlhkosti na stene,
• preškriabeme maltové škáry do hĺbky 15 cm,
• kontaminovaný materiál ihneď odnesieme od ošetrovaného muriva.

Po prípravných prácach aplikujeme sanačné omietky podľa inštrukcií jednotlivých výrobcov. Všetka používaná voda musí byť čistá. Nesmie obsahovať oleje, špinu alebo iné škodlivé chemikálie – najlepšie je po­užiť pitnú vodu z verejného vodovodu.

Pri výbere omietky odporúčame nové typy omietkovej zmesi. Vďaka plnivu z polyuretánovej peny dosahujú nové omietky optimálny pomer pórovitosti, súčiniteľa tepelnej vodivosti, difúzneho odporu, kapilárnej absorpcie vody a akumulácie tepla.

Text: Ing. Jozef Pilát – Aquastop
Foto a kresby: autor, Baumit, Icopal, Remmers, archív JAGA

 1. Vlado Povala says:

  Dobrý večer, chcem Vás poprosiť o radu. V novembri nám firma Sanap z Chynorian robila chemicku injektáž proti vlhkosti. Zvonka vyvrtali diery s priemerom asi 5 cm, hĺbka asi 50 cm, asi 5-10 cm od seba. POtom do vyvrtaných dier naliali nejakú cementovú zmes-izolačnú. Okolo dier osekali omietku až na tehlu , asi 15 cm na výšku po celom obvode a dali na to cementovú omietku-izolačnú. Nakoniec mi pán Lupták-majiteľ povedal,že zvnútra treba takisto osekať omietku do výšky, pokiaľ je vlhkosť a vyškrabať maltu spomedzi tehál, pokiaľ sa dá. Potom to treba pripraviť maltu z piesku, cementu a nejakej tekutiny, riedenej s vodou v pomere 1:10, ktorú mi mal dodať, ale nedodal. Najprv tvrdil, že manželka poplietla objednávky, potom, že mi to už poslal, ja som osekal omietku a čakám do dnešného dňa, ale nič a telefon mi neberie. Poradte mi ako a čím by sa to dalo dorobiť zvnútra.Idem napísa reklamáciu. Dúfam, že to dobre dopadne.

  ĎAkujem Povala

  1. Marián says:

   použite sika omietku

   1. Peter says:

    Mam nove cislo mob ba p.Luptaka…este ze to tu citam.slubil mi odvlhcit dom..asi kaslem na neho dakujem za koment

  2. L. says:

   Pán Povala, asi ste jeden z mnohých, ktorí sa popálili na firme pána Norberta Ľuptáka…moje skúsenosti sú taktiež veľmi negatívne. L.

   1. Anonym says:

    nam tak isto robil injektaž domu pan luptak a steny su nadalej vlchke.taktiež nebere telefon.je poriadny chrapun

   2. M. says:
   3. i. says:

    pre luptaka som pracoval,injektaz ani podrezavanie by som si urcite od neho nedal,lievaju tam lacnu zmes co tam vobec nema ist a fusuju robotu,potom meni cisla a reklamacie ma na haku

  3. lup says:

   „pan Luptak je majitel coho“? Ziadna firma SANAP neexistuje a Luptak je nezamestnany, chodi na podpis na urad….

   1. Anonym says:

    Máte jeho fotku mam asik na neho číslo a viem kde byva

 2. nr_mela says:

  vzdy ziadajte zmluvu o vykonani prac, skontrolujte obciansky preukaz, zivnostenske opravnenie; resp. opravnenie podnikat spol s.r.o.. Nech predlozi faktury na ine realizacie. Zistite si co hovoria o firme byvali zakaznici, zamestnanci. Nema – nechce ukazat, zvrtnite sa. Je to podvod….

  Niektori si „podnikanie“ pomylili s fuserinou.

 3. Richard says:

  Tá Špina ma oklamala o 12.500eu.tel. má vypatý.neoziva sa .je to podvodník.dolamať mu nohy.Dám za neho odmenu kto mi ho donesie alebo mi dá na neho niejaký kontakt adresu jeho pobytu.mám aj jeho foto.

  1. Pán P. says:

   A čo ti podrezaval alebo rekonštrukcia či??

  2. Anonym says:

   kontaktujte policiu – Norbert Ľupták – SANAP
   IČO: 41681550
   95633 Chynorany, Chalúpkova 997/5

  3. Fero says:

   Mam na neho telefóne číslo ak by ste chceli

 4. teodor says:

  na izolaciu spodnej stavby je perfektná fatrafol fólia…my sme si davali na pivnice 803-ku a ak by som to mal robit zas, tak by som opat siel po nej

  1. ZUZU says:

   My sme ju dávali tiež, len sme spravili veľkú chybu. DT-tvárnice sme vystužovali roxormi, čiže sme fóliu porušili roxormi, vyvŕtanú dieru na roxor vytmelili sika tmelom. Tak nám to poradil známy, čo nám to prišiel zazvárať. Teraz nám do pivnice pri veľkých dažďoch zateká, keď je suchšie počasie, tak vidno cca 10cm tmavší múr – navlhnutý. Nevieme čo s tým, pivnica je v strednej časti domu, nedá sa k nej už dostať. Jedine niečo vymyslieť zvnútra…

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje