vyberame drevene okna
Galéria (8)

Vyberáme drevené okná

Ak chceme mať kvalitné okno, nestačí len zvoliť materiál, tvar a farbu. Starostlivo musíme vyberať aj firmu, u ktorej si okná dáme vyrobiť, ako aj realizačnú firmu, ktorá nám ich dôkladne namontuje.

Galéria

Konštrukcia dreveného okna  Poznáme tri základné typy konštrukcie okien: jednoduché, dvojité a zdvojené okná. V súčasnosti sa vyrábajú jednoduché okná z lamiel navzájom zlepených do jedného hranola – eurohranola. Takéto okná sa nazývajú eurookná. 

Drevené okno by malo spĺňať tieto podmienky:

1. rám a krídlo vyrobené z lepeného trojvrstvového dreva by mali byť od certifikovaného výrobcu;

2. spodný vlys okna, ktorý je najviac vystavený poveternostným vplyvom, by mal byť chránený hliníkovou odkvapnicou. Tá v kombinácii s plastom slúži na minimalizovanie tepelných mostov, pretože hliník je lepším tepelným vodičom ako drevo;

3. v praxi je zatiaľ najpoužívanejší rohový spoj okenných rámov pomocou dvojitého čapu a rozčapu, navzájom zlepených lepidlom, ktoré dostatočne odoláva vlhkosti (odolnosť lepidla v triede D4). Tak isto sa používajú aj rybinové spojky, ktorých výhodou je jednoduchšia a rýchlejšia montáž a vysoká variabilita;

Obr.: A – hliníkové ochranné odkvapnice s plastovou úchytkou na odstránenie tepelného mosta, B – utesnenie detailu ostenia skla silikónovým tmelom, C – zasklievacia lišta umiestnená z interiéru, D – tesnenia dreveného okna (stredové a dorazové), E – vybratie pre interiérovú parapetnú dosku, F – vybratie pre exteriérovú parapetnú dosku, G – eurohranol vytvorený z troch lamiel

4. sklený systém by mal byť minimálne z izolačného dvojskla s hodnotou Ug aspoň na úrovni 1,1 W/(m2 . K) s použitím tzv. teplého okraja, ktorý eliminuje vedenie tepla cez dištančný rámik skleného systému. V detaile zasklenia by sa mal použiť silikón v dostatočnom objeme, aby sa vyplnil celý obvod zasklenia. Drevená zasklievacia lišta by mala byť umiestnená z interiérovej strany okna, aby nedošlo k jej skoršiemu znehodnoteniu vplyvom poveternostných podmienok;

5. tesnenia by mali byť minimálne dve – jedno v drážke v stredovej zóne a druhé na vnútornej strane krídla. Stredové tesnenie by nemalo byť v rohoch prerušené;

6. závesy na kovaní okna by mali mať možnosť nastavenia aspoň v troch smeroch a spodný záves by mal byť rohový, aby zabezpečil dostatočnú oporu pre okenné krídlo. Uzatvárací mechanizmus pri výške okna nad 60 cm sa odporúča aspoň trojbodový a štvorpolohovací (pre otváravo-sklopné okná) – zatvorené, otvorené, sklopené a mikroventilácia. Pri oknách so šírkou väčšou ako 90 cm by sa malo použiť celoobvodové kovanie;

7. povrchová úprava by mala byť aspoň trojvrstvová: impregnačný základ, stredná vrstva a hrubovrstvová lazúra. Náter musí byť dostatočne odolný proti vode a pružný pri možnom mechanickom poškodení (napr. ľadovec). Mal by sa použiť náter od osvedčených výrobcov náterových látok so zárukou aspoň tri roky.

Montáž okien

Montáž určuje kvalitu používania a funkčnosti okna zabudovaného do stavby. Ide o postupy a materiály používané pri spájaní okna so stavbou a pri jeho následnom dokončení. 

Podmienky ovplyvňujúce kvalitné osadenie okna:
– umiestnenie okna v správnej polohe v stene,
– ukotvenie okna vo zvislej polohe,
– dostatočný počet uchytávacích prvkov,
– dostatočné vyplnenie škáry izolačnou penou,
– správne osadenie a ukončenie parapetných dosiek,
– kvalitné ukončenie ostenia.  Aby bolo okno správne a kvalitne osadené, treba sa vyhnúť niektorým základným chybám (nekvalitnej montáži).


Chyby pri osadení okna

1. Umiestnenie okennej konštrukcie do nesprávnej polohy vzhľadom na hrúbku steny. Týmto nesprávnym umiestnením dochádza k deformácii teplotného poľa v detaile osadenia okna, čo môže spôsobiť zníženie teploty na vnútornej strane ostenia pod teplotu rosného bodu, a tým aj vznik kondenzácie. Najvhodnejšie je umiestňovať okennú konštrukciu pri homogénnej stene do jej stredu, a ak sa stena skladá z viacerých vrstiev, do zóny s najvýznamnejším tepelnoizolačným materiálom.

2. Okno musí byť osadené vo zvislej polohe. Ak to nie je splnené a napr. horný okraj je umiestnený viac smerom do interiéru, na spodnom vlyse sa môže hromadiť nežiaduca voda. Najjednoduchší spôsob kontroly zvislej polohy okna je, že okno otvoríte a necháte ho otvorené asi v 45° uhle proti stene. Ak sa nehýbe, je osadené zvislo.

3. Správne ukotvenie okna je dôležitou podmienkou na jeho bezpečné používanie. Na ukotvenie treba vždy použiť na to určené lavičníky, skrutky, príchytky, osadzovacie rámy. V niektorých prípadoch sa stáva, že na ukotvenie sa použije len tepelnoizolačná pena, ktorá však nemá kotevnú funkciu, a preto nie je dostatočným prostriedkom ukotvenia. 

 
Nekvalitne osadená parapetná doska v zrubovej stavbe. V detaile môže dochádzať k zatekaniu dažďovej vody. Parapetná doska nie je dostatočne prekrytá omietkou. Okrem toho je izolačná pena v rohu detailu osadenia viditeľná.
 Na detaile môžeme vidieť netesnosti pri osádzaní okna do dreveného osadzovacieho rámu. Okrem toho je poškodená aj izolačná pena.

4. Izolačná pena používaná na utesnenie škáry medzi oknom a stenou sa musí použiť v presnom množstve. Ak je jej málo, dutiny v tejto škáre nevyplní dostatočne, čím môže dôjsť ku kondenzácii vodnej pary v škárach. Následkom je znehodnotenie drevenej konštrukcie okna, ale aj samotnej steny. Na druhej strane ak je jej priveľa, prečnieva mimo okenného rámu, a tým bráni osadeniu parapetných dosiek a kvalitnému ukončeniu ostenia. Mnoho montážnikov tento problém rieši odrezaním prebytočnej peny, tým sa však poruší jej pórovitá štruktúra, ktorá je po vypenení na povrchu uzavretá, a môže dochádzať k prieniku vlhkosti do nej a tak isto ku kondenzácii vodných pár. Tieto poruchy sa však môžu prejaviť až po dlhom čase od dokončenia stavby a všimneme si ich až vtedy, keď sa prejavia na stene alebo keď je už neskoro na záchranu drevenej konštrukcie okna. Netreba zabúdať ani na skutočnosť, že izolačné peny pri dlhšom pôsobení ultrafialového žiarenia a poveternostných podmienok degradujú. Preto je dôležité, aby sa dokončovacie práce ukončili čo najskôr od osadenia okna do stavby.

5. Aby bola vonkajšia parapetná doska správne osadená, treba ju ukončiť pri ostení tak, aby bol koniec prekrytý omietkou alebo vonkajším obložením ostenia. Ak sa totiž parapetná doska ukončí pred finálnou úpravou ostenia, môže týmto miestom preniknúť dažďová voda, v niektorých prípadoch až do interiéru. Pod dosku treba použiť tepelnoizolačnú dosku, nie izolačnú penu, ktorá ju pri zmene objemu môže zdeformovať. Ak je hliníková parapetná doska dlhšia ako 3 000 mm, treba ju prerušiť zvlneným dilatačným profilom na elimináciu deformácií spôsobených tepelnou rozťažnosťou materiálu, z ktorého je vyrobená.

Vizitka kvalitného okna

Aby nám okno dobre slúžilo, musí byť v prvom rade funkčné. Nezabúdajme však, že musí spĺňať aj tepelnotechnické, akustické, optické požiadavky, byť prievzdušné a odolné proti zatekaniu. Tepelnotechnické vlastnosti charakterizuje hodnota súčiniteľa prechodu tepla okna U (maximum pre nové budovy Uok = 1,7 W/(m2 . K)). Pri neprievzdušnosti sa vychádza z hygienickej podmienky výmeny vzduchu v miestnosti. Ak je okno veľmi tesné, nedochádza k výmene vzduchu a môže sa stať, že sa v takomto prostredí po dlhšom čase bez vetrania nebudeme cítiť dobre. Treba však dbať aj na to, aby táto prievzdušnosť nebola príliš vysoká. V tom prípade by mohlo dochádzať k tepelným stratám infiltráciou studeného vzduchu do interiéru.

Obr.: Zobrazenie vodivosti hliníkového dištančného rámika izolačného trojskla (A) a trojskla s teplým okrajom (B)


Čo by malo spĺňať kvalitné okno

1. Musí zabezpečiť dobrý výhľad von a dostatočne a rovnomerne presvetliť interiér. To sa dá dosiahnuť dostatočnou plochou zasklenia, ktorá by mala byť minimálne 10% z plochy miestnosti.

2. Malo by šetriť energiu potrebnú na vykurovanie tým, že bude mať dostatočné tepelnotechnické vlastnosti zasklenia aj okenného rámu. Podmienku STN spĺňajú okná hrubé 68 mm so zasklením s Ug = 1,1 W/(m2 . K). V súčasnosti je však lepšie investovať do hrubších okien (aspoň s hrúbkou 78 mm) s izolačným trojsklom (Ug ≤ 0,8 W/(m2 . K)), a to pre narastajúce ceny energií.

3. Malo by obmedzovať nadmerné tepelné zisky v letnom období. Na to slúžia doplnkové konštrukcie pre okná: rolety, žalúzie, okenice atď.

4. Oknami sa musí dosiahnuť minimálna hygienická podmienka výmeny vzduchu v miestnosti, čo je polovica objemu miestnosti za hodinu.

5. Okno musí zabrániť prieniku vody do miestnosti, a to viacerými tesneniami v konštrukcii okenného krídla a rámu a ich dostatočným dotlačením po celom obvode okna (pomocou celoobvodových kovaní).

6. Manipulácia s okenným krídlo musí byť spoľahlivá a bezpečná. Túto požiadavku dnes už spĺňajú všetky dodávané kovania.

7. Okno musí zabraňovať nadmernému hluku doliehajúcemu z exteriéru do vnútorných priestorov budovy.

8. Musí zabrániť vlámaniu, aj použitím bezpečnostných skiel. Na druhej strane však musí umožniť prípadný únik z budovy napr. pred požiarom.

9. Udržiavanie okna by malo byť bezproblémové – jednoduchý spôsob premazania závesov, údržby povrchovej úpravy a umývania skiel.

10. Podmienkou je dlhá životnosť (aspoň taká, ako je životnosť budovy – pri pravidelnom udržiavaní), neškodná a ekonomická recyklácia a likvidácia.  Ak sme sa už rozhodli pre drevené okná, bude vhodné, ak si ich kvalitu porovnáme s vyššie spomenutými bodmi. Treba si však preveriť aj firmu, u ktorej si okná chceme nechať vyrobiť a namontovať. Výrobcov drevených okien je totiž veľa, ale iba niekoľko z nich ponúka služby a kvalitu výrobku na vysokej úrovni. Ak je to možné, prezrime si nejaké výrobky konkrétnej firmy a jej prácu, a tým sa presvedčíme o jej kvalite. Prípadne sa porozprávajme s používateľmi výrobkov o skúsenostiach, ktoré majú s daným výrobcom (komunikácia s firmou pred kúpou, kvalita montáže a spokojnosť, resp. nespokojnosť pri užívaní okien).  

Text: Ing. Roman Nôta
Foto: Elena Bobeková, Ing. Roman Nôta
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje