Živnostníci si od januára priplatia na odvodoch

image 19888 25 v1

Rok 2014 bude opäť ťažší ako predchádzajúci. Prinajmenšom pre živnostníkov. Štát si od nich pýta viac peňazí. Od januára sa zvyšujú minimálne odvody, ktoré platí väčšina podnikateľov. A porastú až do roku 2015! Čo s tým? Zamestnajte sa.

Čo je to minimálny vymeriavací základ

Je to čiastka, číslo, z ktorého sa rátajú minimálne odvody. Na platenie odvodov sa stanovuje ako polovica priemernej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2013 bola rozhodujúca priemerná mzda z roku 2011. Keďže vtedy dosiahla jej výška 786 eur, živnostníkom sa najnižšie možné odvody počítajú zo sumy 393 eur. Keďže v roku 2012 dosiahol priemerný plat 805 eur, minimálny vymeriavací základ vzrastie od januára 2014 na 402,50 eura.

Koľko majú živnostníci platiť do zdravotnej poisťovne, by sa mali dozvedieť z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré im poisťovne zasielali v októbri. „V prípade, ak bolo živnostníkovi vykonané ročné zúčtovanie poistného za rok 2012, výška preddavkov na rok 2014 mu bola oznámená priamo s výsledkom ročného zúčtovania poistného,“ tvrdí hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Judita Smatanová.

Minimálne poistné do zdravotnej poisťovne je od januára 2014 vo výške 56,35 eura. V roku 2013 museli živnostníci platiť mesačne aspoň 55,02 eura. Za rok tak zaplatia na odvodoch do zdravotnej poisťovne o takmer 16 eur viac. Keďže v zdravotnom poistení platí solidarita, za vyššie odvody nemôžu čakať lepšie lieky, prednostné ošetrenie či nadštandardnú izbu v nemocnici. Zdravotné poisťovne každému klientovi preplatia rovnakú starostlivosť bez ohľadu na to, koľko peňazí na zdravotné poistenie platí.

Vyššia nemocenská až v roku 2015

Vyššie odvody do Sociálnej poisťovne sa odrazia aj na výške dávok, na ktoré majú živnostníci nárok. Podnikatelia budú mať nárok na vyššie nemocenské dávky a vyšší by mal byť aj ich dôchodok. Vyššie odvody sa však na vyšších dávkach odzrkadlia až v roku 2015. Nemocenské dávky sa totiž vypočítavajú na základe vymeriavacieho základu, z ktorého sa platilo poistné v predchádzajúcom roku. Celý rok 2014 sa tak živnostníkom bude nemocenská dávka či ošetrovné rátať z vymeriavacieho základu, z ktorého si platili odvody v roku 2013.

Na rozdiel od zdravotných poisťovní, Sociálna poisťovňa zatiaľ nemá povinnosť oznamovať svojim klientom novú výšku odvodov. Podnikatelia si musia sami ustrážiť, aby do poisťovne posielali správnu sumu. Živnostníci, ktorí doteraz platili odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, alebo aj z nižšieho, budú teraz platiť viac – nové minimum. Každý živnostník musí po novom posielať do Sociálnej poisťovne aspoň 133,42 eura. V roku 2013 boli minimálne odvody na úrovni 130,27 eura. Za rok si tak živnostníci priplatia na sociálnom poistení celkovo takmer 38 eur.

Keďže zdravotné aj sociálne poistenie sa platí mesačne pozadu, prvýkrát musia podnikatelia zaplatiť odvody v novej výške vo februári 2014. Keďže 8. február pripadá na sobotu, odvody za január je potrebné zaplatiť najneskôr v pondelok 10. februára.

Živnosť od januára 2014

O koľko viac peňazí dostanete za odvody

Živnostníkom sa vyššie odvody premietnu do vyšších nemocenských dávok až v roku 2015. Pri výpočte dávok z nemocenského poistenia sa totiž zvyčajne vychádza z vymeriavacieho základu, z ktorého si človek platil odvody v predchádzajúcom roku.

 

Dávky v roku 2014
• V roku 2014 sa nemocenské dávky budú počítať z vymeriavacieho základu, z ktorého sa platili odvody v roku 2013. To znamená, že pre živnostníkov, platiacich si odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, sa dávky vypočítajú zo sumy 393 eur.
• Nemocenská dávka dosahuje v prvých troch dňoch práceneschopnosti 25 % vymeriavacieho základu. V prípade minimálneho vymeriavacieho základu to je 3,24 eura za deň. Od štvrtého dňa dostáva živnostník 55 %, čo je 7,12 eura denne. V prípade 30-dňovej práceneschopnosti dostane podnikateľ celkovo 201,96 eura.
• Ošetrovné dosahuje 55 % vymeriavacieho základu. Za 10 dní živnostník s minimálnym vymeriavacím základom dostane celkovo 71,20 eura.

Dávky v roku 2015
• Zvýšené odvody sa do nemocenských dávok premietnu až v roku 2015. Živnostníkom s minimálnym vymeriavacím základom sa odvody budú preto počítať zo sumy 402,50 eura.

Nemocenská dávka
• Počas prvých troch dní práceneschopnosti dostane živnostník s minimálnym vymeriavacím základom za každý deň 3,31 eura. Od štvrtého dňa bude dostávať 7,28 eura. Pri chorobe, ktorá trvá 30 dní, tak celkovo dostane 206,49 eura. V porovnaní s rokom 2014 si tak polepší o 4,53 eura.

Ošetrovné
• Živnostník, starajúci sa napríklad o choré dieťa, dostane ošetrovné za každý deň vo výške 7,28 eura. Ak bude doma s dieťaťom 10 dní, celkovo dostane 72,80 eura, čo je v porovnaní s rokom 2014 o 1,60 eura viac.

Živnosť od januára 2014

Ako si vyrátate platby do Sociálnej poisťovne

Hodnota minimálneho vymeriavacieho základu
Na platenie poistného na sociálne poistenie pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu od 1. januára 2014 sa určí ako 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, čo dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2012 je v sume 9 660 eur. Hodnota minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie bude za obdobie od 1. januára 2014 v sume 402,50 eura (za obdobie do 31. decembra 2013 je v sume 393 eur).

Minimálne poistné
Pre samostatne zárobkovo činnú osobu bude za obdobie od 1. januára 2014 v sume 133,42 eura mesačne.
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá k 31. decembru 2013 platí poistné na sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu (z 393 eur), a tá, ktorej skutočný, resp. určený vymeriavací základ (u samostatne zárobkovo činnej osoby určený k 1. júlu 2013, resp. k 1. októbru 2013) je v sume nižšej alebo rovnej 402,50 eura, platí za obdobie od 1. januára 2014 poistné na sociálne poistenie z novej hodnoty minimálneho vymeriavacieho základu, teda zo 402,50 eura.

Hodnota maximálneho vymeriavacieho základu
Na účel platenia poistného na sociálne poistenie sa od 1. januára 2014 určí ako 5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, čo dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie. Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie bude za obdobie od 1. januára 2014 v sume 4 025 eur. Do 31. decembra 2013 platí maximálny vymeriavací základ v sume 3 930 eur.

Maximálne poistné pre živnostníkov
Za obdobie od 1. januára 2014 bude v sume 1 334,28 eura mesačne. Povinne poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá k 31. decembru 2013 platí poistné na sociálne poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu (z 3 930 eur) a jej skutočný vymeriavací základ je vyšší ako nový maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie 4 025 eur, platí za obdobie od 1. januára 2014 poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu 4 025 eur.

Živnostník, ktorý v roku 2013 platil odvody z maximálneho vymeriavacieho základu (z 3 930 eur), ale jeho skutočný vymeriavací základ je nižší ako nový maximálny vymeriavací základ 4 025 eur, platí za obdobie od 1. januára 2014 poistné na sociálne poistenie z jeho skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu.

Kto nemusí platiť odvody?
Vyhnúť sa plateniu odvodov do Sociálnej poisťovne môžu len tí živnostníci, ktorých hrubý zárobok neprekročí 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Od júla tohto roku sú od platenia poistného oslobodení tí podnikatelia, ktorí vlani nezinkasovali viac ako 4 716 eur. Všetci ostatní musia platiť povinné odvody aspoň z minimálneho vymeriavacieho základu. Pri zdravotných odvodoch nepomôže podnikateľom ani nízky príjem. Každý živnostník, ktorý nie je zároveň zamestnanec, musí platiť aspoň minimálne odvody – tie v roku 2014 dosiahnu 56,35 eura. Ľuďom, podnikajúcim popri zamestnaní, sa výška odvodov vypočíta na základe ich skutočného vymeriavacieho základu. To znamená, že ak má takýto živnostník nízky príjem, jeho odvody do zdravotnej poisťovne môžu byť nižšie ako 56,35 eura.

Živnosť od januára 2014

Nefinančné sankcie pre neplatičov

Živnostníkom, ktorí dlhujú na odvodoch, hrozia aj ďalšie problémy. Zdravotná poisťovňa im preplatí len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Môžu preto zabudnúť napríklad na kúpele či na plánované operácie. Ak podnikateľ dlhuje Sociálnej poisťovni viac ako päť eur, nedostane napríklad nemocenskú dávku či materské.

Tisíce neprihlásených živnostníkov

O tom, či je niekto povinne dôchodkovo poistený, rozhoduje jeho hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok. Od júla 2013 do júna 2014 sú povinne poistení tí podnikatelia, ktorých hrubý zárobok pred odpočítaním výdavkov v roku 2012 bol vyšší ako 4 716 eur. V prípade, že niekto zarobil viac, bol povinný sa prihlásiť na povinné dôchodkové a nemocenské poistenie do Sociálnej poisťovne. Ak niekto bol už v predchádzajúcom období povinne poistený a jeho poistenie naďalej trvá, nemusí sa znovu prihlasovať.

Mnohí živnostníci však na túto povinnosť zabúdajú. Sociálna poisťovňa v októbri zistila, že od roku 2004 nebolo do systému zaregistrovaných 18 299 živnostníkov, ktorých príjem bol vyšší ako stanovená hranica. Keďže sa neprihlásili, neplatili ani odvody. Sociálna poisťovňa očakáva, že títo podnikatelia jej budú musieť teraz doplatiť vyše 822-tisíc eur.

Sociálna poisťovňa vie skontrolovať živnostníkov na základe údajov z daňových priznaní, ktoré jej poskytuje Finančné riaditeľstvo SR. Z nich vidí, ktorí podnikatelia majú platiť odvody a ktorí nie, aj bez toho, že by sa daní živnostníci sami na poistenie prihlásili. Parlament pravdepodobne schváli novelu zákona, na základe ktorej sa živnostníci už nebudú musieť prihlasovať na sociálne poistenie, ale stačí, ak začnú platiť odvody.

Živnosť od januára 2014 - 01_thinkstockCZ_kalkulacia_

Čierna budúcnosť s nižším koeficientom

Živnostníci zaplatia vyššie odvody aj pre klesajúci koeficient, ktorým sa počíta vymeriavací základ na platenie odvodov.
Ešte v roku 2012 sa vymeriavací základ na platenie sociálneho poistenia počítal ako zisk vydelený koeficientom 2. Na zdravotné odvody sa používal koeficient 2,14. Sociálne poistenie sa tak platilo z polovice zisku a zdravotné poistenie z menej ako polovice zisku. V roku 2013 sa oba koeficienty zjednotili a znížili na 1,9. Navyše, k zisku je potrebné najprv pripočítať zaplatené odvody, čo ešte viac dvihne sumu poistného. V roku 2014 sa bude používať ešte nižší koeficient 1,6. Už od januára sa použije na výpočet odvodov na zdravotné poistenie. Na sociálne poistenie sa nový koeficient použije až od júla.

Nižší koeficient v praxi znamená, že menej živnostníkov bude môcť platiť minimálne odvody. Napríklad živnostník, ktorý mal v roku 2011 zisk 10-tisíc eur, platil v roku 2012 na odvodoch do Sociálnej poisťovne mesačne 145,37 eura. V prípade, že mal rovnaký zisk aj v roku 2012, pričom na odvodoch za rok zaplatil celkovo 2-tisíc eur, jeho mesačné odvody v roku 2013 stúpli na 174,45 eura. Od júla 2014 by mal tento podnikateľ mesačne platiť 207,18 eura.

Koeficient by sa mal znovu znížiť v roku 2015 na konečných 1,486. Ak politici nezmenia spôsob výpočtu odvodov, mal by sa tento koeficient používať aj v nasledujúcich rokoch. Odvody sa potom budú meniť už len na základe vývoja priemernej mzdy a dosiahnutého zisku.

Živnosť od januára 2014

Dobré rady

Kto neplatí, zaplatí pokutu
Ľuďom, ktorí by zabudli zmeniť trvalý príkaz v banke a posielali by do poisťovní menej peňazí, ako v skutočnosti majú, hrozia úroky z omeškania či pokuta.

Dôchodkové poistenie
„Fyzickým osobám povinným odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré neodviedli poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac včas alebo ich odviedli v nižšej sume, Sociálna poisťovňa predpíše podľa zákona penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a príspevkov do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly,“ vraví riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Zdravotné poistenie
„Ak živnostník nepoukáže preddavky v správnej výške, hrozí mu zaslanie výkazu nedoplatkov, v ktorom si môže zdravotná poisťovňa uplatniť poplatok za jeho vystavenie do výšky 10 eur a tiež úrok z omeškania,“ tvrdí Smatanová. Tento úrok predstavuje 4-násobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, minimálne však 15 % ročne. V prípade, že poisťovňa bude vymáhať dlh prostredníctvom exekútora, bude musieť živnostník zaplatiť aj za jeho služby. „Ak platiteľ poistného zaplatí preddavok na poistné za január 2014 v nesprávnej výške, je potrebné, aby tento rozdiel doplatil do 8. februára. Vyhne sa tým prípadným výzvam na úhradu nedoplatku, respektíve úrokom z omeškania,“ povedala hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová.

Text: Peter Matula
Foto: thinkstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

 1. V***** Ficoland

  1. s***** system a zarabam čim ďalej menej a nikdo sa nestara že nemam zakazky a z čoho platiť tento s***** byrokraticky system ::::

   1. Je to presne tak, štát na obyčajného živnostníka s prepáčením serie , treba ho len dobre dojiť. Je to chorý systém , Štát sa chová, ako výpalník a vôbec ho nezaujíma či živnostník má z čoho platit.
    Ja osobne som podnikal 13. rokov a po presťahovaní som musel živnosť ukončiť a na socialke mi povedali že nemám žiadny nárok na podporu v nezamestnanosti. Mám odrobených 42 rokov a nemám nárok podľa tohto štátu na nič. Cigán nevie čo je to chodiť do práce berie takú podporu že si krásne vyžije. Tento štát je kompletne chorý. Celý systém stojí za h—— no.

   2. Som zvedavá kedy sa všetci spamätáme a prestaneme živiť leňochov politikov a udenáčov!

   3. Skusme všetci živnostnici na try mesiace zrušit alebo prerušit živnost je nas 400000 krat minimum137eur je164400000 či im budu na socialke chybat či nie

   4. etpozemstan says:

    Živnostník je pre štát nula, pre firmy ktoré vlastnia politici je konkurent. Živnostník je dobrý len na platenie a odvody, keď nemá na to, pretože sa musí v prvom rade najesť s rodinou, zaplatiť si byt, energie, deťom školné, ŠTÁT -ktorého je živnostník nielen súčasťou ale aj podielnym majiteľom, tak tento štát zasiahne. Ale nie on, ale cez predĺženú ruku exekútora, ktorý si takto zarába na luxusný život. Moje presvedčenie je, že živnostník by do výšky čistého zisku 16.000 Eur ročne, nemal platiť žiadne odvody, len zdravotné poistenie vo výške 50Eur. Nepoznám živnostníka, ktorý by sa vypísal kvôli chrípke, nádche, bolesti chrbtice… NEMôŽE !!! Musí makať. Poznám len živnostníka, ktorý keď bol chorý a naozaj nevládal, prišiel do nemocnici, kde sa naňho z vysoka vy… a zomrel…

 2. Spiny..sami si hladame ppracu..x krat nas nevyplatia..vymahatelnost nulova…a platit musime ako k…ti a zivit asocialov z nasich dani

 3. Fico je debil a celú nekompetentnú vládu by som hnal svinským krokom až za hranice. Nerobia okrem schvalovania asociálnych zákonov voči ludom ktorí ledva prežijú – podnikatelia, dohodári, ale aj zamestnaní – platia vysoké dane, Ficovi stačí ked niekto dostane minimálnu mzdu, …. sú to čistí lavičiari, tak sa tvárili kým nedostali hlasy vo volbách a teraz Fico trčí len Merkelovej zo …. A schvalujú zákony ako najhroršia ultrapravica a bez riadenia sa ekonomickými zákonmi. a sú ajo skorumpované s mafiou prepojené zvery, s kúskou neludskosti. A ešte k tomu sú to výpalníci na daniach a na poplatkoch.Je to najhoršia vláda akú sme mali, je to zlý sen, Mečiar je svatúšik a to som myslel že nič horšie už nemôže byť.

 4. nech ide do ri…..i cela vláda ,mi si uťahujeme opasok a oni šafária ako milionári.ALE NEBOJTE SA NA KAžDU SVINU SA VODA VARI

 5. Podnikatel bol pre komunistov vlk, ktoreho bolo treba chytit a znicit.
  Podnikatel pre socialistov je krava, ktoru treba rychlo a kvalitne podojit.

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.