Výsledky súťaže o základy rodinného domu od spoločnosti Holcim

Výsledky súťaže o základy rodinného domu od spoločnosti Holcim

Výhercovi srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým súťažiacim za príspevky!

Podmienky súťaže „Pozvite nás na svoju stavbu“:


1.Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele a môže ich poskytnúť tretej strane bez nároku na odmenu. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona
2.Usporiadateľom súťaže je spoločnosť JAGA GROUP, s. r. o. a Holcim Slovensko s.r.o.
3.Súťaž bude prebiehať v termíne od 2. 4. 2012 do 10. 6. 2012 a bude uverejnená v týchto médiách vydavateľstva JAGA: Môj dom 4/2012, Urob si sám 5/2012,  www.mojdom.sk a www.uss.sk.
4.Podmienkou zapojenia sa do súťaže je zaslanie do redakcií časopisov a webov kde je súťaž uverejnená e-mailom alebo poštou svoj príbeh, prečo chcú čitatelia stavať svoj vlastný rodinný dom s pripravovanými rozmermi domu najneskôr do 10.6.2012. 
5.Zo všetkých čitateľov bude po ukončení súťaže vyžrebovaný 1 výherca. Výherca získa základy rodinného domu od spoločnosti Holcim Slovensko s.r.o. v hodnote 5 000 €. Cena je vrátane DPH a zahŕňa max. 50m3 betónu vrátane dopravy do 5km od betonárne a 30 minútovou vykládkou. 
6.Výherca bude upovedomený listom aj telefonicky odoslaným najneskôr do 21 pracovných dní od uverejnenia jeho mena. Výsledky budú zverejnené v časopisoch Môj dom 7/2012 a Urob si sám 8/2012.
7.Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA GROUP, s. r. o., Holcim Slovensko s.r.o. a ani rodinný príslušník zamestnancov.
8.Použité fotografie súťaži sú ilustračné.
9.Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
10.Výherca je povinný do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry.
11.Cena sa výhercovi súťaže odovzdá po dohode s dodávateľom osobne. 
12.Zapojením sa do súťaže všetci súťažiaci automaticky vyjadrujú svoj súhlas s prístupom redakcií a fotografov  na ich stavbu počas celej doby výstavby domu a s uverejnením fotoreportáže v médiách vydavateľstva JAGA a na stránke www.akostavat.sk
13.Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
14.Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
15.Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
16.V zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je príjemca výhry alebo ceny pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny organizátorom súťaže povinný zaplatiť daň. Príjemca výhry, ktorej hodnota je vyššia ako 165,97 €, je povinný zaplatiť daň z výhry alebo ceny.
17.Výherca ceny je povinný potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý mu bude doručený spolu s výhrou, a doručiť ho spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o. 
18.Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech vydavateľstva JAGA GROUP s. r. o. 
19.V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
20.Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.