Podmienky súťaže o záhradný gril Vulcano 2 Thorma 2017

image 41441 25 v1

SÚŤAŽ o záhradný gril

Podmienky súťaže o záhradný gril Vulcano 2 Thorma 2017

1. Súťaže sa môžu zúčastniť len občania SR, bez vekového obmedzenia. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť mená a fotografie výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele a môže ich poskytnúť tretej strane bez nároku na odmenu. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona
2. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť THORMA Výroba, k.s., prevádzkovateľom je JAGA GROUP, s. r. o.
3. Súťaž prebieha v časopise Urob si sám 7/2017 a na www.urobsisam.sk.
4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je správne odpovedať otázku uverejnenú v časopise Urob si sám a na www.urobsisam.sk, prostredníctvom e-mailu podľa vzoru uverejneného.
5. Výsledky budú uverejnené na internetovej stránke www.urobsisam.sk.
6. Zo všetkých odpovedí bude vyžrebovaný výherca vecnej ceny (gril Vulcano 2 Thorma), ktorú daruje spoločnosť Thorma. Výherca bude upovedomený listom alebo e-mailom odoslaným najneskôr do 21 pracovných dní od uverejnenia jeho mena, výherca si na svoje náklady prevezme vecnú výhru z vydavateľstva JAGA.
7. Účastníkom súťaže nemôže byť zamestnanec vydavateľstva JAGA GROUP, Thorma a ani rodinný príslušník zamestnancov.
8. Použité fotografie cien sú ilustračné.
9. Finančná hodnota darčekov zo súťaže zodpovedá bežným predajným cenám v obchodoch a je vrátane DPH.
10. Výhercovia nesú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené. Prípadné záručné opravy tovaru si musia výhercovia uplatňovať priamo u výrobcu alebo iného poskytovateľa záručných opráv, nie u usporiadateľa súťaže.
11. Výhercovia sú povinní do 10 kalendárnych dní oznámiť poštou, e-mailom alebo faxom súhlas/nesúhlas s prevzatím výhry.
12. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s dodávateľom osobne alebo poštou.
13. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.
14. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu alebo poškodenie výhry počas prepravy poštou.
15. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže. Náhrada ceny nie je možná.
16. V zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu.
17. Výhercovia cien sú povinní potvrdiť prevzatie výhry podpísaním preberacieho protokolu, ktorý im bude doručený spolu s výhrou.
18. Náhradníci výhercov neexistujú. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem výhra prepadá v prospech vydavateľstva JAGA GROUP s. r. o.
19. V prípade, že si výherca nepreberie cenu do 2 mesiacov od oznámenia súhlasu s prevzatím výhry, cena prepadne v prospech spoločnosti JAGA GROUP, s. r. o.
20. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.