image 31810 25 v1

Daň za motorové vozidlá 2016

Začiatok každého roka je pre väčšinu podnikateľov spätý s daňovými povinnosťami. Medzi tie prvé patrí podanie daňového priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatenie tejto dane. V porovnaní s minulým rokom nastali v tomto roku viaceré zmeny.

ROVNAKO NA CELOM SLOVENSKU

Všetci podnikatelia, ktorí používajú auto na podnikanie, musia podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 najneskôr do konca januára 2016. V rovnakom termíne musia zaplatiť aj daň. Keďže 31. januára 2016 pripadá na nedeľu, bude možné podať daňové priznanie ešte aj v pondelok 1. februára.

Najdôležitejšou zmenou je, že výšku dane už neurčujú samosprávne kraje, ale je rovna­ká na celom Slovensku. Doteraz bola výška dane v jednotlivých krajoch rôzna. Napríklad podnikateľ, ktorý vlastní auto s objemom motora 1 501 až 2 000 cm3, zaplatil v Prešovskom kraji 144,98 eura. V Bratislave to bolo 155,36 eura a v Žiline 171,61 eura. Pri podávaní daňového priznania za rok 2015 bude v tejto kategórii na celom Sloven­sku jednotná sadzba dane vo výške 148 eur.

ZÁKLADNÁ SADZBA DANE PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ

Zdvihový objem
valcov motora v cm3        Ročná sadzba dane v eurách
do 150 50
nad 150 do 900                               62
nad 900 do 1 200                            80
nad 1 200 do 1 500                       115
nad 1 500 do 2 000                       148
nad 2 000 do 3 000                       180
nad 3 000                                       218

Majitelia áut, ktoré nemajú viac ako deväť rokov, však zaplatia v porovnaní so základnou sadzbou nižšiu daň. Ročná sadzba dane sa zníži o:
• 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
• 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
• 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov.

Po uplynutí deviatich rokov od prvej evidencie vozidla sa uplatňuje základná sadzba dane, ale len počas 36 mesiacov. Následne sa ročná sadzba dane sa zvýši o:
• 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov,
• 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

To znamená, že ak firma vlastní auto s objemom valcov 1 400 cm3, ktoré nemá viac ako tri roky, zaplatí daň vo výške 86,25 eura. Ak by toto auto malo viac ako 13 rokov, daň by dosiahla až 138 eur. Ešte väčšie rozdiely sú pri výkonnejším autách. Napríklad pri aute s objemom valcov nad 3 000 cm3 je rozdiel v dani medzi novým a 13-ročným autom 98,10 eura.
V prípade nákladných automobilov závisí výška dane od počtu náprav a celkovej hmotnosti vozidla. Napríklad majitelia áut, ktoré majú jednu alebo dve nápravy a najvyššiu hmotnosť dve až štyri tony, zaplatia 212 eur. Aj pri nákladných automobiloch platí, že novšie autá zaplatia menej a staršie viac.
Na dani ušetria nielen majitelia novších áut, ale aj podnikatelia, ktorí používajú alternatívne palivá či hybridné autá. Ročná sadzba dane sa zníži o 50 % pre:
• hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo,
• vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
• vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon. 

AJ ZA KATEGÓRIU L

Po novom je potrebné zaplatiť daň aj za vozidlá, ktoré patria do kategórie L, kam patria napríklad elektroskútre, motocykle, trojkolky a štvorkolky, ak sa používajú na podnikanie. Doteraz bola táto kategória vozidiel od dane oslobodená.
Zmeny v podávaní daňových priznaní už Finančná správa zakomponovala aj do daňových priznaní. Elektronické for­muláre sú k dispozícii na jej internetovej stránke. Napriek tomu, že daňovník v daňovom priznaní vypĺňa dátum prvej evidencie vozidla, formulár nedokáže sám určiť, na akú zľavu má nárok, ale daňovník si musí zaškrtnúť políčko, či má nárok na zľavu 25, 20 alebo 15 % alebo či bude musieť zaplatiť prirážku. Takisto je potrebné vyznačiť, či ide o auto s alternatívnym pohonom. Výslednú cenu už formulár vypočíta automaticky.

DÔLEŽITÉ ČÍSLA ÚČTOV

Podnikatelia si musia dať v januári pozor, na aké číslo účtu daň pošlú. „Subjekty zaplatia daň na nové číslo účtu. Kým doteraz bolo 6-miestne predčíslie pre každý daňový úrad iné, po novom bude platiť pre daň z motorových vozidiel na každom daňovom úrade v každom kraji jedno rovnaké predčíslie 501163,“ hovorí hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková. IBAN je pritom tvorený z predčíslia účtu, základného účtu daňového subjektu (OÚD) a kódu štátnej pokladnice. Základný účet daňového subjektu má pridelený každý podnikateľ. Zistiť ho možno aj na internetovej stránke www.financnasprava.sk v časti Platenie daní (odkaz sa nachádza v pravom stĺpci na úvodnej stránke). Následne si musí daňovník v menu vybrať „Overenie prideleného OÚD“. Potom zadá svoje rodné číslo alebo DIČ a opíše bezpečnostný kód, ktorý mu stránka vygeneruje. Po odoslaní sa mu na obrazovke zobrazí číslo jeho osobného účtu. Ak podnikateľ zadá svoju e-mailovú adresu, dostane číslo účtu aj e-mailom.

KTO MUSÍ PLATIŤ?

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa týka všetkých podnikateľov, ktorí auto používajú na podnikanie. A to bez ohľadu na to, či je toto auto zapísané v ich obchodnom majetku a či používajú svoje súkromné auto alebo auto svojho zamestnanca. Daňovníkom je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:
• je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla alebo má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku alebo
• používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená alebo
• používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie.

Daňovník je povinný podať daňové priznanie, ak:
• používa vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike
• a zároveň sa v zdaňovacom období používa na podnikanie.

Po novom už podnikatelia nemusia daňovému úradu oznamovať, že si kúpili auto alebo že svoje pôvodné auto vyradili z obchodného majetku. „Podľa zákona o dani z motorových vozidiel ak v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2015 vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, daňovníkovi oznamovacia povinnosť nevzniká, t. j. pri vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nie je povinný vznik, ale ani zánik daňovej povinnosti oznamovať správcovi dane, nakoľko tieto skutočnosti bude daňovník uvádzať v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2015 (podaním daňového priznania v januári 2016),“ povedala Macíková.

Výška dane

Akú daň zaplatím, ak používam na podnikanie auto s objemom 1 998 cm3 a dátum prvej evidencie vozidla je 30. 12. 2014?
Žaneta, Lefantovce

Pre autá s objemom motora 1 500 až 2 000 cm3 platí ročná sadzba dane vo výške 148 eur. Zároveň platí, že pri novších autách sa táto sadzba znižuje. Keďže počas daňového obdobia patrí auto do rozpätia prvých 36 mesiacov od prvej evidencie vozidla, ročná sadzba dane sa zníži o 25 %. To znamená, že na dani zaplatíte 111 eur.

Za elektrické auto

Ako sa upraví ročná sadzba dane pre hybridné elektrické vozidlo s dátumom prvej evidencie 30. 12. 2014 pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2015? Ivan, Štúrovo

Úpravu ročnej sadzby dane vykoná daňovník v podávanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2015. Vzhľadom na to, že počas zdaňovacieho obdobia sa vozidlo radí do rozpätia prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc dátumom prvej evidencie vozidla, ročná sadzba dane sa zníži o 25 % a následne sa upraví znížením o 50 % pre hybridné elektrické vozidlo.

Komu zaplatiť?

Daňovník so sídlom vo Zvolene používa na podnikanie vozidlo, ktorého je držiteľom a ktoré je evidované na dopravnom inšpektoráte vo Zvolene. Ďalšie vozidlo má daňovník prenajaté od fyzickej osoby (nepodnikateľa), ktoré je evidované na dopravnom inšpektoráte v Rožňave. Kde má podať daňové priznanie? Jozef, Zvolen

Daňovník je v danom prípade povinný za vozidlo evidované na dopravnom inšpektoráte vo Zvolene podať daňové priznanie na Daňový úrad Banská Bystrica (resp. na jeho ktorúkoľvek pobočku) a v prípade vozidla evidovaného v Rožňave podá ďalšie daňové priznanie na Daňový úrad Košice (alebo na jeho pobočku). V uvedenom prípade je pri určení miestnej príslušnosti rozhodujúci územný obvod kraja, v ktorom boli vozidlá evidované.

Daňovník

Podnikateľ so sídlom v Malackách je daňovníkom dane z motorových vozidiel ako zamestnávateľ, ktorého zamestnanec použil na pracovnú cestu vozidlo s nitrianskym evidenčným číslom? Štefan, Malacky

Nakoľko Malacky sa nachádzajú v územnom obvode Bratislavského kraja, na správu dane je miestne príslušný Daňový úrad Bratislava (miestna príslušnosť sa zisťuje podľa sídla zamestnávateľa). Daňovník však môže podať daňové priznanie aj na ktorejkoľvek organizačnej zložke, resp. pobočke daňového úradu.

Preddavky na daň

Budem musieť platiť preddavky na daň, ak je výška predpokladanej dane k 1. januáru 8 000 eur? Jana, Humenné

Daňovník je povinný platiť za zdaňovacie obdobie štvrťročné preddavky na daň vo výške 2 000 eur (4 x 2 000 eur), pretože súčet ročnej sadzby dane za každé vozidlo, ktoré bolo predmetom dane k 1. januáru u jedného správcu dane (t. j. predpokladaná daň) presiahol sumu 700 eur a nepresiahol sumu 8 300 eur. Preddavky na daň budú splatné vždy do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Text: Peter Matula
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Urob si sám 1/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

  1. Anonym says:

    vysoko aktuálne

  2. KelPlendy says:

    Amoxicillin Drug Interactions Rx Pharmacy Online cialis price Vente De Cialis Sur Le Net

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje