Strojová sádrová omietka MP-75, MP-75L, MP-75D

sádrová omietka
Zdroj: KNAUF

Sadra je jeden z najstarších stavebných materiálov. Už tisícročia je oceňovaná vďaka svojim vlastnostiam a komfortu, ktorý vytvára. Knauf je jedným z najskúsenejších výrobcov sadrových tmelov, stierok a omietok.

Špecifikácia:

Jednovrstvová sadrová omietka pre steny a stropy. Umožňuje vytvorenie jednovrstvej omietky v hrúbke od 8 do 50 mm, je vhodná do všetkých vnútorných miestností vrátane domácich kuchýň a kúpelní, kde vzdušná vlhkosť neprekročí 70%. Určená predovšetkým pre strojové, na menších plochách, aj na ručné nanášanie na tehlové murivo, pórobetón, betón, vyzreté vápenno-cementové, cementové a sadrové omietky, sadrokartónové dosky a hrubé omietkové podklady. Je výdatná, jednoduchá na spracovanie a umožňuje vytvoriť ideálne vyhladený povrch s výbornou paropriepustnosťou.

Zloženie:

Suchá maltová zmes, je zložená z anorganického spojiva, plniva a hygienicky nezávadných chemicky zušľachtených prísad.

Použitie:

Strojovo a ručne spracovateľná suchá maltová zmes pre vnútorné použitie.

sádrová omietka
Zdroj: KNAUF

Podklad:

Podklad musí byť maximálne rovný, suchý, pevný, čistý, rovnomerne nasiakavý, zbavený prachu a všetkých nečistôt (napr. olej, mastnota, prípadne zvyšky izolačných náterov, soľné výkvety), nesmie byť vodeodpudivý. Betónový podklad musí byť vyschnutý a vyzretý, dostatočne dotvarovaný, starší ako min. 2 mesiace (pri dostatočnej možnosti vysychania) a 3 mesiace (pri zhoršených podmienkach vysychania napr. zvýšená vlhkosť; vždy zaistiť aspoň 60 dní bez mrznutia) a vlhkosť pod 3 % hm. (merané karbidovou skúškou CM – prístrojom). Odporúčané maximálne hm. % vlhkosti pre ostatné materiály: Tehla, murivo omietka < 3 % Pórobetón < 4 % Prichytenie elektroinštalácií urobiť pomocou sadry Bau – und Elektrikergips.

Príprava podkladu:

Z betónových povrchov odstrániť všetky výkvety a oddebňovací olej. Podklad nevlhčiť, ale opatriť vhodnou penetráciou. Kovové elementy podkladu natrieť antikoróznym prípravkom. Prašné alebo kriedujúce omietky opatriť penetráciou Knauf. Staré nátery (hliníkové alebo nedostatočne nasiakavé) a štuky vždy odstrániť až na súdržný podklad, očistiť a natrieť penetráciou Knauf. Pálené, tehlové a vápenno pieskové murivo, pórobetónové tvárnice: napr. Knauf Grundiermittel; Betón: Knauf Betokontakt; Sadrokartónové dosky: Knauf Putzgrund; Minerálne podkladové omietky (vápennocementové, cementové, sadrové): Knauf Betokontakt; Ľahké drevovláknité, cementotrieskové stavebné dosky, EPS a XPS: Knauf Betokontakt. Do omietky následne celoplošne osadiť v zvislom smere armovaciu tkaninu (sieť) R 85 pre omietky s presahom min. 10 cm. (vždy vopred konzultovať s aplikačným technikom sp. Knauf).

Strojové spracovanie:

Omietku rozmiešať s čistou vodou pomocou strojovej techniky napr. PFT G4, šnek D6-3.

Pri strojovom spracovaní zmes rovnomerne striekať na podklad vo vzdialenosti cca 30 cm od povrchu. Na omietkovej pištoli je vhodné použiť trysku o priemere 10 – 12 mm. Dĺžka hadíc od omietacieho stroja k pištoli max. 25 m. Nastavenie prietoku vody , cca 400-450l/ hod., je na každom stroji individuálne, v závislosti od opotrebenia šnekového čerpadla. Konzistencia by mala byť čo najredšia, zmes však nesmie stekať po podklade, v prípade potreby omietku zahustiť znížením prietoku zámesovej vody na stroji.

sádrová omietka
Zdroj: KNAUF

Prevedenie omietky:

Na rohy prichytiť v predstihu rohové omietacie profily pomocou Knauf Bau- und Elektrikergips, alebo MP 75. Na preklady, prechody materiálov a vyplnené miesta po rozvodoch aplikovať omietku a vtlačiť do nej armovaciu tkaninu. Tkaninu vždy vtláčať do čerstvej omietky, nikdy neukladať na neomietnutý podklad. V prípade aplikácie na plochy, kde sú veľké nerovnosti podkladu (prípadne pri realizácii max. hr. vrstvy 50 mm) nanášať sadrovú omietku v dvoch krokoch, vždy čerstvé do čerstvého. V miestach prechodov materiálov (okrem spojov strop/stena) robiť armovanie omietky (najlepšie tkaninou Vertex R85 s veľkosťou oka 10/10). Tkanina musí byť vložená s presahom cca 10 cm a umiestniť do cca 1/3 pod povrch omietky. Omietku naniesť v rovnomernej vrstve, zrovnať latou a nechať zavädnúť. Keď začne povrch tuhnúť, vyhladiť povrch fasádnou špachtľou (motýľom), potom zľahka navlhčiť, rozfilcovať a uhladiť fasádnou špachtľou alebo hladítkom. Čas pre spracovanie omietky je cca 180-200 min., podľa stavu podkladu, teploty a vlhkosti vzduchu. Vždy je nutné používať čisté náradie a nádoby, akékoľvek nečistoty môžu ovplyvniť výsledné vlastnosti omietky. Tuhnúci materiál nerozmiešavať.

Pri realizácii sadrových omietok je nutné mať omietané miestnosti uzavreté, maximálne zamedziť prúdeniu vzduchu. Ak je nutné (len u stien a lokálne, nie celoplošne) naniesť omietku vo väčších hrúbkach max. do 50 mm, musí byť druhá vrstva aplikovaná na čerstvo nastriekanú, zubatým hladítkom prečesanú, avšak už tuhnúcu podkladovú omietku – čerstvé do čerstvého. Všetky prechody materiálov (okrem spoja strop/stena, alebo miesta, kde je potrebné vytvoriť pracovnú dilatačnú škáru napr. tam, kde dochádza k zvýšenému tepelnému namáhaniu (krbová vložka a pod.) a miesta kde je vedený rozvod, musí byť omietka armovaná (najlepšie tkaninou Vertex R 85 s veľkosťou oka 10/10). Všetky rohy stavebných otvorov (okná, dvere a pod.) vystužiť diagonálne vloženou tkaninou, veľkosť 30×50 cm. Vždy aplikovať vrstvu omietky, do nej vtlačiť tkaninu a zatiahnuť potrebnou vrstvou omietky. Nikdy nepokladať tkaninu priamo na podklad. V prípade, že nie je možné aplikovať omietku v jednej vrstve (čerstvé do čerstvého), povrch len strhnúť latou (omietka nemusí byť uhladená) nechať úplne vyzrieť, povrch opatriť penetračným náterom Knauf Grundirmittel a naniesť Knauf Multi-Finish alebo druhú vrstvu omietky MP 75 (podľa hrúbky vrstvy). Prevedenie pracovných a dilatačných škár: V oblasti spoja stena/strop urobiť len pracovnú dilatačnú škáru, ktorá zaistí nespojenie omietky aplikovanej na strop a stenu. (Prerezať omietku kolmo k podkladu po celej jej hrúbke v priebehu pracovnej činnosti, rovnať omietku trapézovou latou, čo zodpovedá časovému úseku cca 60-90 min. po nastriekaní omietky. V inej dobe než v štádiu tohto tuhnutia omietky, nemá prerezanie žiadne opodstatnenie). Všeobecne je tento postup odporúčaný aj na zvislé konštrukčné detaily- spoj stena/stena, ale len tam kde dochádza k zvýšenému tepelnému namáhaniu (napr. krbová vložka a pod.). Tento postup zaistí preddefinované miesto k vzniku mikrotrhliny. Toto miesto však nie je viditeľné, pretože povrchová časť tejto škáry je vyplnená sadrovým pojivom (mliekom) a po vymaľovaní je neviditeľná. Pomáha len k vytvoreniu jasne definovaného miesta v konštrukcii. Konštrukčné dilatácie je nutné vždy zachovať v celej hrúbke omietky. Pozor! Uvedené časy sú orientačné, vždy závisí od druhu podkladu, teploty pri spracovaní a hrúbky vrstvy omietky.

Odporúčané hrúbky: Minimálna hrúbka: 8mm Odporúčaná hrúbka: 10-15 mm Maximálna hrúbka: 50 mm Pre omietanie stropov max. hrúbka omietky: 15 mm.

sádrová omietka
Zdroj: KNAUF

Ošetrenie hotového povrchu

Omietku nechať pred ďalšími prácami vytvrdnúť a vyzrieť minimálne 14 dní. Po 24 hodinách hodinách od dokončenia omietky zaistiť priebežné vetranie. Pri nižších teplotách vzduchu, najmä zimné obdobie, zaistiť priebežné temperovanie opäť v kombinácii s cyklickým vetraním. Pred následnými povrchovými úpravami musí byť omietka úplne vyschnutá.

Omietka pod obklad: Minimálna hrúbka jednovrstvovej omietky musí byť min. 10 mm, zvyšná vlhkosť omietky max. 1% (merané karbidovou metódou). Omietku zrovnať a stiahnuť (nehladiť ani nefilcovať). Po vyzretí omietky opatriť prostriedkom Knauf Hĺbková penetrácia až k stropu. V miestach vlhkostného zaťaženia (sprchový kút, vaňa, bidet a pod.) je nutné pred aplikáciou lepidla urobiť hydroizolačný náter Knauf Tekutá hydroizolácia a rohy opatriť bandážou Knauf Hydroflex. Obklad lepiť cementovým lepidlom Knauf EasyKleber alebo Knauf Flexkleber.

Príprava pod nátery a tapety: Omietka musí byť suchá (vlhkosť max. 1%), bez prachu a dostatočne vyzretá. Omietku opatriť základným penetračným náterom bielej farby Knauf Gruntifarba, prípadne prípravu podkladu pred nátermi alebo aplikáciou tapiet odsúhlasiť s výrobcom konečnej vrstvy.

Doplňujúce informácie

Práce nevykonávať počas mrazu. Suchú maltovú zmes zmiešať len s čistou vodou bez ďalších prísad. Dodatočné pridávanie kameniva, či iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné! Omietku spracovávať pri teplote v rozmedzí od +5°C do max. +25°C. Pri omietaní dodržiavať platné normy pre navrhovanie a realizáciu omietok a technologické odporúčania vyrobcov murovacích prostriedkov. Sadrové omietky sú na báze vody a tuhnú kryštalizáciou. Vplyvom vysokej vlhkosti (nad 3% hmotnostné), alebo pri nízkej teplote okolia a podkladu pod +5 °C dochádza k nedostatočnej kryštalizácii omietky, zníženiu jej pevnosti a hlavne prídržnosti. Následkom môžu byť trhliny v omietke a jej odpadávanie.

Zdroj: PR KNAUF Bratislava, s.r.o.