Údržba okien pred zimou

udrzba okien pred zimou

Vymenili sme okná za plastové, ale po polroku sa začali ťažšie zatvárať. Zavolali sme do firmy v obave, že okná treba vymeniť. Bola to však len maličkosť. Zanedlho prišiel montér, prekontroloval okná a malým kľúčom ich nastavil. Fungujú doteraz. Vonku je už chladno a možno aj vás bude zaujímať, ako sa také okná nastavujú.

Nastavenie okien je nutné, najmä ak sa okná prestanú po čase dobre zatvárať alebo netesnia a pod. Pred nastavovaním okien musíme vedieť, v akých rozsahoch môžeme okná nastavovať. Rozsah určujú rozmery okenného rámu v miestach, kde doň vchádza okno, a rozmery častí okna, ktoré vchádzajú pri zatváraní do rámu. Vzdialenosť medzi rámom a oknom je až na malé výnimky štandardizovaná na 12 mm s prípustnou toleranciou ±1 mm. Do 12 mm vysokej vrstvy medzi krídlom a rámom sa musia svojou výškou zmestiť všetky pevné časti okenného kovania umiestnené v ráme a krídle okna. Teda oknom môžeme hýbať (otáčať ho, zdvíhať a pod.) len v tejto tolerancii. Na lepšiu názornosť si predstavme dva štvorce (predstavujú okno a rám) ktoré sú vložené do seba. Rozmery väčšieho štvorca sú o 24 mm väčšie ako druhého. Keď ich symetricky vyrovnáme, máme pred sebou situáciu okna správne vloženého do rámu. Vzdialenosť okna a rámu na každej strane je presne 12 mm. Túto hodnotu by svojou výškou nemali prevyšovať nijaké prvky kovania, ktoré sa nachádzajú na obvode okna, resp. na vnútornej strane rámu, lebo okno by sa pri jej prekročení nedalo zatvoriť.

Medzi okenným krídlom a rámom sa musí zachovať vzdialenosť 12 mm. Do medzery sa musia zmestiť všetky prvky kovania na ráme a krídle okna.

Takáto je situácia, ak sú rozmery a obdĺžnikové tvary okna presné (v 99,9 % prípadov sú). Rozmery okna pomerne presne zistíme, ak zmeriame šírku okna na troch miestach (namerané hodnoty sa nesmú priveľmi odlišovať) a vypočítame aritmetický priemer. Podobne sa to urobí s dĺžkou okna. Potom sa takisto zmeria rám a vypočítajú sa jeho rozmery. Ak sú rozmery rámu o 24 mm väčšie ako rozmery okna, rám i okno vykazujú správne hodnoty.

Nastavovanie okna
Montéri okno namontujú tak, aby sa dobre zatváralo a tesnilo. Dodatočne nastavia kovania, aby bolo okno funkčné. Kritériom správnej montáže je práve ľahké zatváranie a otváranie bez dotyku rámu na iných miestach, ako sú tesnenia. Ak sa pri zatváraní zadrháva alebo dochádza k neželanému kontaktu okna a rámu, je namontované nesprávne a musíme ho nastaviť. Okno možno nastaviť len vtedy, keď sa ako nové namontovalo a nastavilo správne. Ak bolo namontované neporiadne a nemožno ho nastaviť, amatér si s ním neporadí. Vtedy ho treba odborne posúdiť, prípadne vymeniť (resp. odborne opraviť).

Nastavenie okna v hornej časti možno robiť pri otváravých aj pri výklopno-otváravých oknách.

Dvíhanie okna
Nastavovacie prvky okna tvoria súčasť okenného kovania. Nastavujú sa jednak na ráme okna (najmä na závesoch), jednak na okennom krídle. Pomocou závesových prvkov môžeme okno otáčať okolo spodného závesu. Pomocou dolného pántu ho môžeme dvíhať, resp. znižovať posúvaním (teda v každom bode sa posunie rovnakým smerom o rovnakú vzdialenosť). Tieto dva pohyby okna stačia prakticky na všetky bežné problémy, ktoré sa môžu vyskytnú pri nastavení okien, najmä na tzv. spadnuté okno. Onedlho po montáži okna sa všetky súčasti usadia do bežnej polohy, čo spôsobí mierne poklesnutie okraja okna na strane pri kľučke. Tento okraj by sme potrebovali trocha podvihnúť. Riešenie je jednoduché – na hornej časti okna vsunieme do otvoru imbusový kľúč a krútime. Jedným smerom okno dvíhame (v podstate priťahujeme hornú časť krídla k závesu) – do 3 mm, otáčaním na opačnú stranu okno klesá, lebo hornú časť okenného krídla odtláčame od závesu (rámu okna) – do 2 mm.

Aj na spodnom závese okna je zariadenia, ktorým možno otáčať okno okolo horného závesu o ±2 mm. Na jeho použitie netreba snímať krytku závesu, lebo kľúč sa nasadzuje z bočnej strany. Využíva sa najmä na dvojkrídlových oknách na vyrovnanie rovnobežnosti dvoch krídel v uzavretej polohe (aby škára medzi nimi bola symetrická a zvislá).

Po odstránení krytky spodného závesu môžeme celé okno zdvíhať, resp. spúšťať, posúvaním pomocou zvislej osi.

Vertikálne posúvanie
Ak je okno poklesnuté na obidvoch stranách, nadvihneme obidve strany. Zo spodného závesu stiahneme krytku, do otvoru vložíme imbusový kľúč zhora a otáčame. Okno môžeme posúvať v hraniciach +2,5 až –2 mm.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteCez bočný otvor spodného závesu môžeme okno otáčať okolo horného závesu.

Zvýšenie prítlaku na tesnenie
Ak je po dlhšom čase tesnenie unavené, resp. stlačené a nepružné, možno pomocou posuvného čapu, ktorý slúži na uzatváranie okna zvýšiť prítlak okna k rámu. Čap sa upevňuje excentricky a jeho otáčaním pomocou imbusového kľúča môžeme zvýšiť (alebo aj znížiť) prítlak zmenou polomeru o ±0,8 mm. V nulovej polohe je bodka vyrazená v čape v hornej polohe (teda nad otvorom pre kľúč).

Čo ak nastavenie nestačí?

V takých prípadoch treba okno premerať a posúdiť, či nie je zle vyrobené. Treba zmerať rám i okenné krídlo, či sú pravouhlé. To je prvá podmienka na správne uzatváranie okna. Z geometrie vieme, že rovnobežník má všetky uhly pravé, ak jeho uhlopriečky majú rovnakú dĺžku. Zmeriame teda uhlopriečky a porovnáme ich rozmery. Ak sú v tolerancii do 1 mm, okná a rám sú v poriadku, okno by sa malo dať nastaviť (na meranie musíme použiť presné meradlo). Aj okenné krídla sa môžu vyrobiť nepresne. Stáva sa to naozaj zriedkavo. Ak sú ich rozmery príčinou poruchy, pri ktorej sa okno nedá nastaviť, treba kontaktovať dodávateľskú firmu. Hmotnosť okenného dvojskla, ktoré zaťažuje rám v nesprávnom mieste, môže v niektorých prípadoch spôsobovať zmenu rozmerov okna. Sklá sú v krídlach zrektifikované pomocou podložiek zo všetkých strán. Ich presúvaním, resp. zmenou veľkostí (tzv. vyklinovaním), možno okno, ktoré nie je rovnobežné a pravouhlé, opraviť. Najlepšie to urobí špecialista v odbornej dielni. Pred opravou sa z okien vyberú zasklievacie lišty a obnažia sa celé sklené tabule. Umiestnenie a veľkosť podložiek určí odborný pracovník. Po nasadení do závesov sa znova zistí pravouhlosť meraním uhlopriečok. Niekedy treba opravu viackrát zopakovať.

Pri manipulovaní s oknom neumožní zarážka otvorenie okna vo výklopnej polohe, resp. jeho vyklopenie, ak je otvorené. Až keď sa zarážka dostane do polohy rovnobežnej s kovaním (pri zatvorení okna, resp. pri pootočení prstom), možno tieto úkony urobiť. Využíva sa to aj pri vyberaní krídel z rámu.


Chybný rám

Ak sa tri merané rozmery (navrchu, naspodku a v strede rámu, resp. napravo, naľavo a v strede rámu) veľmi (teda viac ako 1 mm) odlišujú, rám je krivý, nenamontoval sa správne. Správny spôsob montáže, ktorý predpisuje norma, spočíva v pripevnení rámu pomocou dlhých skrutiek prechádzajúcich jeho stredom k osteniu okna. Okno je pevne a stabilne pripevnené. Rám sa montuje aj pomocou ohybných príchytiek z hliníkového plechu skrutkami k osteniu. Vypodloží sa rektifikačnými podložkami, aby bol vodorovný, pravouhlý a rovný. Nestačí ho po montáži iba vystriekať penou, musí sa vypodložiť, a to nielen zospodu, ale aj na bočných stranách okna, aby sa nedeformovalo. S krivým rámom nemožno urobiť nič iné, ako ho znova osadiť v správnej polohe (rám, ktorého rozmery majú nepresnosti väčšie ako 1 mm a ktoré bránia správnemu nastaveniu, by mal posúdiť odborník). Ak už raz bolo okno funkčné, možno ho opätovne doladiť do funkčného stavu. Ak to nie je možné, môžeme okno reklamovať a firma, ktorá ho osadila, by ho mala znova správne namontovať.

Údržba okna

Okrem nastavenia okna by sme mali pravidelne vykonávať jeho údržbu. Musíme ho udržiavať čisté. Po čase sa môžu napríklad zaniesť odtokové otvory na dažďovú vodu v okenných rámoch prachom z vonka. Preto na oknách umývame nielen sklá, ale aj rámy, a to aj tie časti (okraje), ktoré sú neprístupné po uzatvorení okna. Dôležité je raz ročne do mazacích otvorov na kovaniach (kovania sú kovové časti po obvode okenného krídla) kvapnúť jednu či dve kvapky silikónového oleja na premazanie. Kovania sa totiž suchým trením opotrebujú, čo môže viesť k zaseknutiu a nemožnému, resp. len namáhavému, otváraniu okien či otáčaniu kľuky. Samozrejme, nestane sa to hneď, ale takéto poškodenie hrozí už po 3 až 5 rokoch od montáže. Potom je kovanie natoľko poškodené, že ho treba vymeniť.

Okrem toho by sme mali raz ročne prejsť nielen po tesnení okien handričkou namočenou v špeciálnom prípravku, ale aj po jeho krídle. Kvalitní výrobcovia dodávajú súpravu na údržbu okna aj s návodom na použitie. Pri takejto údržbe bude okno slúžiť spoľahlivo bez zadrhávania a predĺžime životnosť všetkých jeho pohyblivých častí.

Výmena tesnenia

Aj na plastových oknách možno vymeniť tesnenie, napriek tomu, že životnosť tesnení z polymérového materiálu EPDM je veľmi vysoká. Môže sa však stať, že pri nesprávne doliehajúcich oknách sa po dlhšom čase tesnenie zdeformuje a unaví (ostane teda v neželanom tvare), takže umožňuje prúdenie vzduchu, resp. zapríčiňuje prenikanie vody do priestoru rámu.

Keďže okenných tesnení sa vyrába veľa, líšia sa tvarom profilu, výškou, tuhosťou a pod. Najlepšie je obrátiť sa na firmu, ktorá okná dodala a nechať si tesnenie vymeniť, príp. prostredníctvom nej nakontaktovať výrobcu okien či predajcu tesnení. Upozorňujeme, že daný profil už nemusí byť k dispozícii a možno ho bude treba nahradiť iným. Napriek tomu, že na väčšine plastových okien je tesnenie zasadené v drážke a možno ho vytiahnuť a vložiť nové, je dôležité konzultovať výber nového tesniaceho profilu s odborníkom, prípadne zveriť prácu do jeho rúk.

Tesnenie okna sa časom môže unaviť. Nové okno je nastavené tak, aby doliehalo k rámu na vzdialenosť 2 mm. Pootočením excentrického čapu možno túto vzdialenosť meniť v hraniciach ±0,8 mm, a tak zväčšiť (resp. zmenšiť) prítlak na tesnenie. Tesnenia treba raz ročne pretrieť špeciálnym prípravkom.

TIP: Vedeli ste, že vnútorné rolety a žalúzie zabezpečujú nielen tienenie pred slnkom, ale tiež zabraňujú prestupu tepla? Ich montáž zvládnete aj svojpmocne, stačí si vybrať zo stoviek druhov a vzorov.

Text a foto: Stanislav Botur
Odborná spolupráca: Tomás Istenes, Roto Elzett. Kft.
Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

 1. Slobodnikova Katarina says:

  Dobry den chcem sa opýtať,nastahovala som sa do bytu kde boli uz plastove okna ale asi su zle urobene,alebo je uz zle tesnenie lebo my strasne cez ne fuci a v byte je zima,kde ich mam reklamovat alebo ktoru firmu mam oslovit ked firma ktora to urobila uz neexistuje….

  1. Dobrý deň, vyriešili ste to Katarínka? Ja mám ten istý problém, ešte skúsim to, čo je v tomto príspevku a uvidím. Taktiež uvažujem o kúpe a nalepenie tesnenia. Ale pravdu povediac mi prídu dosť logické tieto veci v tomto príspevku. Ja som kúpila byt už aj s plastovými oknami a výrobcu sa ani nepokúšam odhadnúť. Bolo mi povedané, že sa tieto (moje) okná nedajú nijako nestaviť. Uvidím, keď dnes dorazím domov a pozriem sa na to :). Ak ste našli Vy iné riešenie, prosím Vás, dajte mi vedieť.

   1. Dobrý deň , ak ste ešte problém nevyriešili napíšte mi na mail.

   2. Dobrý deň potrebovali by sme poradiť s oknami cez ktoré nehorázne fuci. Každý noc nespím kvôli tomu. Posielam mail. Ďakujem

 2. Skvelý článok, vďaka nemu som si práve nastavila okno, zdrhávalo mi pri otváraní o rám 🙂 a ušetrila 20 eur 🙂 ani youtube mi nepomohol, takže veľká vďaka 🙂

 3. Mam katastrofalne skusenosti s kovanim ROTO.

 4. Pri silnejšom vetre nám pískajú krídlové okná vždy v hornom rohu kde je pánt. Vie niekto poradiť? Okná majú rok a robia to od začiatku.

  1. uz ste vyriesili problem mam taki isty prosim o radu dakujem

  2. Zdravim ako ste viriesili piskanie okien

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.