Poistenie v prípade požiaru. Ako sa zabezpečiť proti ohňu?

Poistenie v prípade požiaru. Ako sa zabezpečiť proti ohňu?

Požiar dokáže pripraviť o strechu nad hlavou celú rodinu. Počas minulého roka zasahovali hasiči pri viac ako 9-tisíc požiaroch, pričom požiare rodinných domov a bytov obsadili v rebríčku druhé miesto. Viac požiarov vzniklo len pri nakladaní s odpadom.

Pred ničivými následkami požiaru má ľudí ochrániť poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Jeho cena sa pohybuje v desiatkach eur ročne a závisí predovšetkým od hodnoty poistenej nehnuteľnosti. „Riziko požiaru patrí medzi štandardné krytia v rámci poistných zmlúv,“ tvrdí finančný sprostredkovateľ zo spoločnosti Fincentrum Ivan Kahanec.

Čo si možno poistiť

Ešte pred uzatvorením zmluvy by si mal každý rozmyslieť, čo všetko si chce poistiť. Poisťovne totiž ponúkajú dva druhy poistiek – poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Kto uzatvorí poistenie nehnuteľnosti, má poistené steny a pevné súčasti domu, ako sú okná, dvere, podlaha či kuchynská linka. Ľudia, ktorí chcú mať poistený aj nábytok, spotrebiče či šperky, musia zvoliť poistenie domácnosti. V oboch prípadoch si sami zvolia poistnú sumu, na ktorú si svoj dom, byt či domácnosť poistia.

Pozor na podpoistenie

Keďže cena poistky priamo závisí od poistnej sumy, veľakrát sa stáva, že ľudia majú svoje domy poistené na nižšiu čiastku, ako je ich skutočná hodnota. Vďaka tomu zaplatia síce nižšie poistné, ale v prípade požiaru či inej poistnej udalosti sa im to môže vypomstiť. V prípade podpoistenia poisťovňa totiž zníži sumu, ktorú klientovi vyplatí. Napríklad, ak má niekto poistený dom na 80-tisíc eur a jeho skutočná hodnota je 120-tisíc eur, znamená to, že dom je poistený len na 66 % svojej ceny. Ak by teda požiar spôsobil škodu v hodnote 30-tisíc eur, poisťovňa klientovi vyplatí 66 % z tejto sumy, čo je 19 800 eur. Naopak to ale neplatí. V prípade, že si poistíte dom na vyššiu sumu, ako je jeho skutočná cena, v prípade poistnej udalosti dostanete len toľko peňazí, koľko bola ozajstná škoda. Napríklad, ak si dom v hodnote 100-tisíc eur poistíte na čiastku 150-tisíc eur a pri požiari bude celý zničený, poisťovňa vám zaplatí maximálne 100-tisíc eur. To znamená, že by ste zbytočne platili o polovicu drahšiu poistku.

Podpoistenie môže vzniknúť nielen tým, že klient zle odhadne cenu svojho domu alebo bytu, ale aj tým, že cena nehnuteľnosti postupne vzrastie. Ak si niekto pred desiatimi rokmi poistil byt na sumu, za ktorú ho kúpil, dnes táto čiastka už nemusí zodpovedať realite. „V prípade, že má klient poistku na svoj majetok staršiu ako 5 až 7 rokov, odporúčam jej prehodnotenie. Okrem možnej úspory na poistnom totiž môže zmenou získať vyššie krytie a širší záber rizík. Zároveň môže prísť pri kontrole na to, že jeho majetok je podpoistený,“ vraví Kahanec.

Aj takzvaná indexácia pomôže zabezpečiť, aby bol váš dom vždy poistený na aktuál­nu hodnotu. „Indexovanie znamená zvyšovanie poistnej sumy a platby poistenia o mieru inflácie. Výhoda indexácie spočíva v tom, že zaistí, aby poistenie vždy zodpovedalo skutočnej hodnote majetku,“ povedal okresný vedúci pre OVB Allfinanz Slovensko Milan Kalmancai.

Nedbanlivosť sa nevypláca

Fakt, že si dom poistíte proti požiaru, neznamená, že sa môžete správať nerozvážne a podceňovať riziko. Ak napríklad zabudnete horiacu sviečku na stole a zapáli sa od nej dom, môže vám poisťovňa výrazne znížiť sumu, ktorú dostanete. „Požiar spôsobený horiacou sviečkou alebo zabudnutým zapáleným sporákom poistenie považujú za zavinenie z nedbanlivosti. O rizikách zavinených z nedbanlivosti rozhoduje likvidátor poisťovne. Každú poistnú udalosť musí klient nahlásiť poisťovni. Poisťovňa pošle likvidátora a ten vyhodnotí mieru zavinenia a rozsah škody. Nárok na poistné plnenie vzniká aj v prípadoch zavinených nedbanlivosťou. Poisťovňa má ale právo krátiť poistné plnenie, prípadne ho aj odmietnuť,“ hovorí Kalmancai. O miere zavinenia pritom rozhoduje likvidátor a samotná poisťovňa, ktorá vychádza z toho, ako klient poistnú udalosť nahlásil. Naopak, poisťovňa by nemala robiť žiadne problémy, ak požiar vznikne v dôsledku skratu či poruchy elektrospotrebiča. V takom prípade sa vychádza z hasičskej správy, v ktorej je uvedené miesto a spôsob vzniku požiaru.

Dym nemusí byť v balíku

Pri uzatváraní poistenia by ste sa mali opýtať, proti akým škodám budete poistení a aké škody vám už naopak poisťovňa nepreplatí. V prípade požiaru totiž okrem zhorenia samotných vecí veľakrát vznikajú aj ďalšie škody, na ktoré sa už základná poistka nevzťahuje. „Nie všetky produkty, zväčša sa to týka základných balíkov, kryjú škody spôsobené dymom z požiaru. Oplatí sa priplatiť si niekoľko eur ročne za krytie tohto rizika, pretože ak začne v bytovke horieť byt, dym môže spôsobiť nemalé škody obyvateľom bytov na vyšších poschodiach,“ hovorí Kahanec.

Čo nezničí požiar, zničia hasiči

Veľké škody môžu vzniknúť aj pri likvidácii požiaru. „Samozrejme, platí, že čo nezničí požiar, zničia hasiči pri zásahu, preto za súčasť tohto rizika považujeme aj škodu, ktorá vznikne pri likvidácii požiaru. A nemusí to byť len škoda spôsobená vodou, ale napríklad aj náklady na novú strechu alebo okná, ktoré sa museli rozbiť, aby sa mohli hasiči dostať dovnútra,“ povedala hovorkyňa Union poisťovne Judita Smatanová.

Údržba a revízie sú rozhodujúce

Poisťovňa môže znížiť vyplatenú sumu aj vtedy, ak klient nedodržal všetky povinnosti, ktoré mal vykonať. „Poisťovňa môže odmietnuť preplatiť škodu alebo časť škody v prípade, že klient nemá revíznu správu od kominára ku komínu a kozubu alebo kotlu. Teda v prípade, že nebol kozub alebo spotrebič odborne nainštalovaný,“ vraví Kaha­nec. Preto je potrebné dávať pravidelne čistiť komín a odborne zapájať všetky spo­trebiče. Nie je to síce zadarmo, ale v prípade poistnej udalosti to môže znamenať výrazné zvýšenie sumy, ktorú vám poisťovňa zaplatí.

Keď poisťovňa odmietne zaplatiť

„Odmietnuť plnenie pri poistnej udalosti je možné v zmysle príslušného paragrafu (§ 802) Občianskeho zákonníka, ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome ne­pravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri uzatváraní poistenia a ktorá bola pre uzavretie poistnej zmluvy podstatná. Zamietnutie plnenia je možné aj z iných dôvodov, napríklad ak poistený úmyselne uvedie poisťovňu do omylu týkajúceho sa podstatných okolností vzniku alebo výšky nároku na poistné plnenie. Vždy sa postupuje podľa príslušných poistných podmienok danej poistnej zmluvy,“ tvrdí hovorca Allianz Slovenskej poisťovne Artur Šturmankin.

Ak poisťovňa niekomu odmietne vyplatiť poistné plnenie a daný človek s tým nesúhlasí, veľakrát mu nezostane nič iné, ako sa s poisťovňou súdiť. Súd môže v takom prípade trvať aj niekoľko rokov a ak niekto príde pre požiar o domov, nemôže si dovoliť tak dlho čakať na peniaze z poistky. Preto je lepšie vyhnúť sa takýmto nepríjemnostiam.

Požiar a poistenie zodpovednosti za škodu

Pri požiari sa veľakrát stáva, že sa oheň rozšíri aj na okolité domy alebo byty. Ak napríklad necháte zapálenú sviečku a z vášho domu sa požiar rozšíri aj na ten susedov, môže sa stať, že mu budete musieť preplatiť škodu. V prípade, že sused má svoj dom poistený, poisťovňa mu síce preplatí škodu, no tú potom bude vymáhať od vás. Pri takýchto nepríjemnostiach pomôže poistenie zodpovednosti za škodu. „Ak nehnuteľnosť, odkiaľ sa požiar rozšíril, bude mať toto poistenie, dôjde k vzájomnému vyrovnaniu medzi poisťovňami a vlastník nehnuteľnosti, od ktorej sa rozšíril požiar, bude znášať maximálne spoluúčasť. V prípade absencie poistenia sa náhrada škody medzi susedmi musí riešiť v rámci občianskoprávneho súdneho sporu,“ tvrdí Kalmancai.

Ľudia, ktorí majú poistený dom a domácnosť, by si pre istotu mali odkladať všetky bloky a faktúry za nákup vybavenia. Pomô­­že to pri určení skutočnej ceny. „Na vypla­tenie škodovej udalosti spôsobenej požiarom sú nevyhnutné doklady o zaobstaraní poistenej veci, ako je napríklad znalecký posudok, certifikát, doklad o dedičstve či doklad o zakúpení, ktoré boli zhotovené pred poistnou udalosťou. Ak nie sú tieto doklady k dispozícii, poskytneme poistníkovi plnenie do maximálne 2 000 eur za akúkoľvek jednotlivú poistenú vec,“ povedal hovorca AXA poisťovne Matej Kubinec. 

Výber poistenia

Čo si mám všímať pri výbere poistenia nehnuteľnosti proti požiaru?
Zuzana, Zvolen

Je dôležité poistiť nielen nehnuteľnosť, ale aj domácnosť a zodpovednosť za škodu. Častým argumentom klientov žijúcich v bytových domoch je, že nepotrebujú poistenie nehnuteľnosti, keďže ich bytový dom je poistený. Poistenie bytového domu sa vzťahuje iba na spoločné priestory, v prípade požiaru by škoda na danom byte z poistenia bytového domu plnená nebola. Poistnú sumu pri poistných rizikách (aj pri požiari) určí poisťovňa dvomi spôsobmi: buď podľa metrov štvorcových obytnej plochy, alebo podľa hodnoty uvedenej v znaleckom posudku – na výpočet poistnej sumy sa uvádza východisková hodnota nehnuteľnosti, nie všeobecná. Klient si poistnú sumu môže určiť aj sám, ale v tomto prípade vzniká riziko podpoistenia. Podpoistenie je podhodnotenie majetku ako predmetu poistenia v poistnej zmluve. Ide o stav, kedy je poistná suma podstatne nižšia ako poistná hodnota. Hodnotu poistenia domácnosti si klient určuje sám alebo je poistná suma odvodená od poistnej sumy poistenia nehnuteľnosti a metrov štvorcových. Pri poistení domácnosti poisťovne pri vyšších poistných sumách zvyknú požadovať istý typ zabezpečenia, ako je bezpečnostný zámok, elektronické zabezpečenie a podobne. Všetky podmienky poistného plnenia sú vždy uvedené vo všeobecných poistných podmienkach, ktoré je dôležité si prečítať, prípadne sa poradiť s finančným odborníkom. Tiež je vhodné poistenie indexovať, vďaka čomu sa poistná suma bude každý rok zvyšovať o infláciu, čo v budúcnosti môže zabrániť podpoisteniu.

Zhorené doklady

Aké doklady budem potrebovať, aby mi poisťovňa preplatila škodu v prípade požiaru? Čo ak mi všetky doklady zhoria?
Mária, Bratislava

Klient musí poistnú udalosť v prvom rade nahlásiť poisťovni. Likvidátor spraví obhliadku a následne prebieha šetrenie poistnej udalosti. Poisťovňa má právo si vyžiadať doklady o nákupe poškodeného majetku. V prípade, že klient doklady nemá, tak spisuje čestné vyhlásenie o vlastníctve poškodeného majetku. Sú bežné prípady, keď klienti dokladajú majetok fotkami, na ktorých sa majetok nachádza. Napríklad v prípade poškodenia šperkov je možné ako doklad použiť fotku, na ktorej sa šperky nachádzajú na majiteľke. Odporúčam všetky dôležité dokumenty naskenovať a zálohovať, pretože nie všetky dokumenty je možné spätne vyžiadať. K návrhu poistných zmlúv je možné priložiť zoznam drahších predmetov. Komplikovanejšie je dokazovanie pri hotovosti, šperkoch alebo ceninách – poistné limity sú často iba pár tisíc a je vhodné ich mať extra pripoistené, resp. mať takúto skutočnosť uvedenú v poist­nej zmluve. Pri umeleckých zbierkach môžu poisťovne vyžadovať znalecký posudok.

Náhradné ubytovanie

Ak mi zhorí dom alebo mi ho požiar poškodí tak, že v ňom nebudem môcť bývať, zaplatí mi poisťovňa okrem samotnej škody aj ubytovanie?
Peter, Trnava

Náhradné ubytovanie môže byť zahrnuté v asistenčných službách poistenia alebo v rámci štandardne krytých nákladov, ale väčšinou len pri drahších, rozsiahlejších poisteniach. Čas ubytovania a sumu, z ktorej poistník môže čerpať na náhradné ubytovanie, si každá poisťovňa určuje individuálne. Lehoty ubytovaní sa pohybujú zvyčajne od 48 hodín do niekoľko mesiacov. Suma, z ktorej možno toto ubytovanie hradiť, sa pohybuje zväčša od niekoľko sto do niekoľko tisíc eur. Pri poskytnutí náhradného ubytovania je podmienkou, aby bola nehnuteľnosť úplne neobývateľná.

Koľko stojí poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Pri poistení bytu v hodnote 80 000 eur je poistné od 35 eur ročne.
Poistenie domu v hodnote 150 000 eur vyjde klienta od 55 eur ročne.
Poistenie domácnosti v hodnote 15 000 eur môže klient získať od 25 eur ročne.

Text: Peter Matula
Článok bol redakčne upravený
Zdroj: časopis Urob si sám 11/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

 1. lolklololkovity says:

  To že zlodejské poisťovne pri plnení zmluvného plnenia- pri vyplácaní poistky vykrúcajú a vyhovárajú na všeličo a nakoniec klient nedostane ani ho.no, alebo almužnu, to už nespomenú… hlavne že tam ľudia lejú stovky eur…

 2. Martuk says:

  Ako tento článok je čistá reklama pre maklérov. Makléri najviac oblbujú ľudí, nasľubujú hory-doly a keď treba poradiť s poistnou udalosťou, zrazu ich niet. To poprvé. Po druhé: Likvidátor robí obhliadku?????? Odkedy?????? Ohliadky poškodených vecí robí technik a nie likvidátor. Likvidátori sedia v centrálach poisťovní, väčšina poisťovní má sídlo v Bratislave a keď sa škoda stane klientovi v Košiciach, ŽIADNY likvidátor nepôjde z BA do KE na obhliadku. Vážená redakcia, ujasnite si najprv fakty a až potom niečo píšte!!!!!!!!!!

 3. miiicho says:

  Kua, vsak proti poziaru sa predsa chrani alobalom! To vie aj male dieta 😀

 4. Ivuška says:

  Treba mať dobrú poisťovňu a najlepšie, ak tam sú uzavreté všetky poistky, to znamená, že ste ich multiklient a platíte všetko načas. Pri poistnej udalosti akou je požiar stačí fotodokumentácia miesta a potom zápisnica či správa od policajtov a požiarnikov, likvidátor nemusí prísť.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.