7 krokov k plynovej prípojke

7 krokov k plynovej prípojke

Informácie o procese pripojenia k plynárenskej distribučnej sieti pre rodinné domy

​​

1. Žiadosť o pripojenie

Vyplníte žiadosť o pripojenie a spolu s prílohami ju zašlete vo dvoch exemplároch poštou alebo ju osobne odovzdáte na kontaktných miestach SPP – distribúcia, a. s. Potrebné tlačivá a kontaktné miesta nájdete na www.spp-distribucia.sk. Naša spoločnosť  Vám následne zašle návrh zmluvy o pripojení s technickými podmienkami pripojenia k distribučnej sieti.

2. Zmluva o pripojení

V prípade, ak súhlasíte s návrhom zmluvy o pripojení, podpíšete zaslané návrhy zmluvy o pripojení a doručíte ich do 30 dní od prevzatia na adresu, ktorá bude uvedená v sprievodnom liste. Po doručenípodpísaných návrhov zmluvy o pripojení vám SPP – distribúcia, a. s., zašle jeden originál uzavretej zmluvy o pripojení a faktúru na úhradu poplatku za pripojenie.

3. Projektová dokumentácia

Po doručení podpísanej zmluvy o pripojení si v ďalšom kroku zabezpečíte vypracovanie projektovej dokumentácie pripojovacieho plynovodu (plynovej prípojky) a odberného plynového zariadenia (kotol, sporák atd.). Projektovú dokumentáciu pripojovacieho plynovodu potom predložíte vy, Váš projektant, prípadne váš budúci zhotovovateľ pripojovacieho plynovodu na vyjadrenie SPP – distribúcia, a. s.

4. Realizácia výstavby

Po doručení vyjadrenia k projektovej dokumentácii si vyhľadáte zhotovovateľa nájdete na www.spp-distribucia.sk), prostredníctvom ktorého zrealizujete výstavbu pripojovacieho plynovodu, ako aj odberného plynového zariadenia.
Pred realizáciou výstavby požiadate vy alebo váš zhotovovateľ spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., o vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu a po ukončení výstavby o kontrolu realizácie výstavby pripojovacieho plynovodu. Ak je výsledok kontroly vyhovujúci, predložíte vy alebo váš zhotovovateľ technickú dokumentáciu pripojovacieho plynovodu do príslušnej podateľne alebo na kontaktné miesta našej spoločnosti.

5. Žiadosť o realizáciu pripojenia

Po odovzdaní technickej dokumentácie pripojovacieho plynovodu a zrealizovaní odberného plynového zariadenia predložíte na kontaktné miesta našej spoločnosti vyplnenú žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla. Prílohou žiadosti bude kópia správy o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia, nie staršia ako 5 mesiacov. Potrebné tlačivá a kontaktné miesta nájdete na www.spp-distribucia.sk.

6. Zmluva o dodávke plynu

V tomto kroku si vyberiete dodávateľa plynu a uzatvoríte s ním zmluvu o dodávke plynu, a to minimálne 30 dní pred požadovaným začiatkom odberu plynu. Váš dodávateľ plynu požiada spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., o pridelenie distribučnej kapacity do vášho odberného miesta.

7. Montáž meradla

SPP – distribúcia, a. s., vám po splnení všetkých technických a obchodných podmienok uvedených v zmluve o pripojení zabezpečí montáž meradla.

Slovník základných plynárenských pojmov

Pripojovací plynovod (plynová prípojka) – zariadenie určené na pripojenie odberného plynového zariadenia na distribučný plynovod. Začína sa pripojením na distribučný plynovod a končí sa hlavným uzáverom plynu.

Odberné plynové zariadenie (OPZ) – zariadenie určené na odber plynu v rodinnom dome. Ide o vonkajšie a vnútorné rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po plynové spotrebiče.

Domová regulačná zostava/skrinka – pozostáva z typizovanej skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu, meradla zemného plynu a ostatných montážnych komponentov. Skrinka býva umiestnená zvyčajne v oplotení na hranici verejného priestranstva a súkromného pozemku žiadateľa a je prístupná z verejného priestranstva.

Distribučný plynovod – uličný rozvod plynu, ktorý slúži na distribúciu plynu.

Máte otázky? Neváhajte a kontaktujte nás na Zákazníckej linke pre pripájanie k distribučnej sieti na telefónnom čísle 0850 269 269 (pracovné dni 7.00 h – 20.00 h) alebo prostredníctvom e-mailu pripajanie@distribuciaplynu.sk.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.