Back to the article Ako postaviť múr z plotových tvaroviek 1 / 11

Krycie platne sa po vymurovaní múra osadia do stavebného lepidla. Horná hrana výplňového betónu stĺpových tvaroviek má byť pri poslednom rade aspoň 10 mm pod úrovňou hornej hrany tvarovky. Foto Semmelrock