Back to the article Neplytvajte odpadmi 1 / 7

Decentralizované zneškodňovanie odpadových vôd je alternatívou k centralizovanému čisteniu, ktoré často nie je optimálne ani z ekonomického, ani z ekologického hľadiska. Základnou myšlienkou na zmenu situácie je nakladanie s odpadovou vodou ako s cennou surovinou, ktorú možno využiť v mieste vzniku – napríklad na hnojenie rastlín. (Foto z pilotného projektu v ČR, zameraného na decentralizované odvádzanie a čistenie odpadových vôd, pri ktorom sa testovalo aj hnojenie rastlín tzv. žltou vodou, t. j. vyhnitým močom.)