Back to the article Ako zaistíme bezpečnosť v okolí pece či kozuba? 1 / 9

BEZPEČNOSTNÉ PRVKY TEPLOVZDUŠNÉHO KOZUBA Kóty uvádzajú dovolenú vzdialenosť spotrebiča od horľavej konštrukcie, ak nie je použitá clona. Na strope nad výfukovým otvorom by mala byť ochranná clona (označená čiarkovane). Obrys ochrany sa končí tam, kde meraná teplota počas prevádzky je menšia ako 60 °C (odporúčaný údaj z praxe). 1. Vložka 2. Ohrevná komora 3. Ľahká obstavba 4. Revízny otvor môže slúžiť aj ako výfukový otvor komory 5. Čistiaci otvor dymovodu musí byť prístupný cez revízny otvor 6. Výfukový otvor musí mať dostatočnú veľkosť podľa výkonu vložky 7. Dvojitý odvetraný strop komory 8. Druhý odvetraný strop montuje sa len v kritických prípadoch 9. Zadná dvojitá alebo odvetraná izolácia 10. Zderový kus spája dymovod a komín; je veľmi dôležitý, lebo umožňuje bezpečný pohyb vložky i dymovodu vplyvom teploty 11. Komín – dymovod 12. Vnútro odvetranej komory odporúča sa, aby steny boli vzdialené asi 10 cm 13. Sací otvor zadnej komory 14. Podlahová odvetraná komora možno použiť aj clonu; montuje sa len v kritických prípadoch 15. Nasávací otvor ohrevnej komory veľkosť alebo čistá prierezová plocha je daná výkonom spotrebiča a mal by ju určiť výrobca 16. Dovolená vzdialenosť medzi dymovodom a horľavou konštrukciou stropu kresba: foto: Ing. Vladimír Institoris, PhD